Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Järvenpään kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen

JARDno-2019-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Maapolitiikka pitää sisällään ne toimintatavat ja -linjaukset, joilla tuetaan maankäytön suunnittelua ja kaavoituksen toteutusta, luodaan pelisääntöjä maan hankintaan ja luovutukseen, sekä aktivoidaan rakentamiskelpoista tonttivarantoa.

Tämän maapoliittisen ohjelman tarkoituksena on esittää Järvenpään kaupungin maapolitiikan keinovalikoima ja linjaukset. Ohjelmassa esitettyjä toimintatapoja ja -linjauksia tullaan käyttämään johdonmukaisesti ja niihin yhteisesti sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden puolesta sitoutuen, jotta kaupungin tavoitteet voidaan saavuttaa avoimin pelisäännöin, ennakoidusti ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Järvenpään kaupungille on hyväksytty sen ensimmäinen maapoliittinen ohjelma kaupunginvaltuustossa 17.3.1987 (§ 83). Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000, MRL) sekä kiinteistönmuodostamislain ja -asetuksen (1.1.1997, KML, KMA) kokonaisuudistusten vuoksi maapoliittisen ohjelman päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.3.2003 (§ 25). Pääasiassa maanhankinnan keinovalikoimiin ja maankäyttösopimuksiin liittyvät lainsäädännön uudistukset aiheuttivat edelleen muutostarpeen maapoliittiseen ohjelmaan, mitkä hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 (§ 78). Tämän jälkeen on mm. maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettu siten, että maapolitiikan harjoittamisesta on tullut yksi kunnan lakisääteisistä tehtävistä (esim. MRL 5a, 20 §:ien muutokset, 6.3.2015).

Järvenpään kaupungin maanhankinta on edistynyt viime vuosien aikana myönteisesti. Koska merkittävät maa-alueet on saatu kaupungin omistukseen, suuntautuu painopiste maan hankinnassa jatkossa pienempien raakamaa-alueiden hankintaan. Toinen painopistealue on keskusta-alueen kehittämisessä, ja jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä. Näillä alueilla kaupungilla ei ole laajaa maanomistusta, mistä johtuen kehittäminen tapahtuu asemakaavamuutoksin ja maankäyttösopimuksiin perustuen. Ensimmäisen asemakaavan laatiminen rakentamattomien alueiden osalta tapahtuu edelleen vain ja ainoastaan kaupungin omistamille alueille.

Nyt käsillä olevaa maapoliittista ohjelmaa on uudistettu siitä näkökulmasta, kuinka kaupungin kehittymiselle asetetut kasvu-, tiivistymis- ym. tavoitteet voidaan saavuttaa muuttuneessa toiminta- ja lainsäädäntöympäristössä joutuisasti ja joustavasti. Muutokset tähtäävät siihen, että Järvenpää kaupungilla on mahdollisuus saavuttaa asettamansa maankäytölliset tavoitteet markkinaehtoisesti ja asetetussa aikataulussa.

Maapoliittisen ohjelman lisäksi on uudistettu kiinteistöjen kauppakirjamallit, jotka ovat olleet käytössä vuosikymmeniä. Kauppakirjamalleja on laadittu kolme: omakotitontin myynti-; rivitalo-, kerrostalo- ja yritystontin myynti-; sekä, ostokauppakirja. Suurimmat muutokset on tehty sopimussakkoehtoihin ja rakentamisvelvoitteeseen. Muutoin kauppakirjamallit ovat yleispiirteisiä ja sellaisia, joita voidaan räätälöidä yksittäisiin kauppoihin sopiviksi.

Omakotitontin kaupoissa, joissa ostajana on yksityinen henkilö, rakentamisvelvoiteaika on kolme vuotta, jonka jälkeen tontin ostajalta perittäisiin sopimussakkoa 10% kauppahinnasta vuosittain, maksimissaan kolme kertaa. Vastaavasti rivitalo-, kerrostalo- ja yritystonttien kaupoissa, joissa ostajana toimii rakennusliike tai yhtiö, rakentamisvelvoiteaika on sama kolme vuotta, mutta sopimussakko on 20% kauppahinnasta vuosittain, maksimissaan kolme kertaa. Jos kaupan kohteena on laajempi alue, kerrostalokortteli tai yritysalue, voidaan rakentamisvelvoiteaikaa tarkastella erikseen ja sopia esim. osittaisten velvoitteiden täyttämisestä sovituilla aikajaksoilla. Lisäksi kaupungilla on oikeus periä sopimussakkoa 30-100% tontin myyntihinnasta, mikäli ostaja luovuttaa tontin kauppakirjan vastaisesti rakentamattomana kolmannelle. Rakentamisvelvoiteaikaa voidaan jatkaa edelleen kaksi vuotta kaupungingeodeetin päätöksellä, mutta vain erityisen painavista syistä. Mikäli jatketun velvoiteajan jälkeenkään rakennusta ei ole toteutettu, peritään ostajalta koko viivästysajan sakko kertamaksuna. Kaupunki voi edelleen ostaa myymänsä tontin takaisin, mikäli ostajalle on tullut ylivoimaisia esteitä rakentaa tontti. Takaisinostosta on voimassa kaupunginvaltuuston 2.9.2013 § 66 hyväksymät periaatteet.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Järvenpään kaupungin uuden maapoliittisen ohjelman liitteenä olevan ehdotuksen (Maapoliittinen ohjelma liitteineen) mukaisesti.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti esitystään ja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun, jotta kaupunkikehityslautakunta käsittelee ohjelman ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Päätös

Palautettiin yksimielisesti valmisteluun esittelijän muuttuneen esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Nyt käsillä olevaa maapoliittista ohjelmaa on uudistettu siitä näkökulmasta,​ kuinka kaupungin kehittymiselle asetetut kasvu-​,​ tiivistymis-​ ym. tavoitteet voidaan saavuttaa muuttuneessa toiminta-​ ja lainsäädäntöympäristössä. Uudistetussa ohjelmasa on luotu uusia kannustimia ja joustavuutta maankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseksi, niin keskustassa kuin sen ulkopuolellakin. Lisäksi kannustumia on luotu vapaaehtoisen maanhankinnan edistämiseksi. Muutoin ohjelma noudattaa myös aikaisemmin käytössä olleita linjauksia ja ylipäätään vakaata sitoutumista maapolitiikan pelisääntöjen noudattamiseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupungihallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Maapoliittisen ohjelman.

 

Käsittely:

Asian käsittelystä maapoliittiseen ohjelmaan täydennyksenä merkittiin seuraavaa:

  • yleiskeskustelusta, että tonttien vuokraamismahdollisuutta tuotava maapoliittisessa ohjelmassa voimakkaammin esille.
  • Kaisa Saarikorven esityksestä kohtaan 4.2 Yritystoimintaan tarkoitetut tontit s. 7-8 , Tonttien luovutusehdoissa otetaan huomioon yrityksen työllistävä vaikutus, toiminnan laatu, merkitys kaupungin elinkeinorakenteelle, toiminnan soveltuminen alueella jo olevaan yritystoimintaan, LAADUKAS RAKENTAMINEN sekä ympäristövaikutukset.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän esityksen ja  maapoliittiseen ohjelmaan täydennyksenä lisättäväksi edellä asian käsittelystä kirjatun.

 

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupungihallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Maapoliittisen ohjelman seuraavin täydennyksin:

 

  • tonttien vuokraamismahdollisuutta tuotava maapoliittisessa ohjelmassa voimakkaammin esille

 

  • 4.2 Yritystoimintaan tarkoitetut tontit s. 7-8 , Tonttien luovutusehdoissa otetaan huomioon yrityksen työllistävä vaikutus, toiminnan laatu, merkitys kaupungin elinkeinorakenteelle, toiminnan soveltuminen alueella jo olevaan yritystoimintaan, LAADUKAS RAKENTAMINEN sekä ympäristövaikutukset.

 

​​​​​​​

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Maapoliittista ohjelmaa on uudistettu edellisen hallituskäsittelyn jälkeen seuraavasti:

  • kaupunkikehityslautakunnan muutosehdotukset ja -toiveet on huomioitu nyt käsillä olevassa versiossa
  • ohjelman ulkoasu on stilisoitu viestinnän toimesta
  • ohjelmaan on kirjoitettu esipuhe (maapoliittisen ohjelman tausta ja uudistyön perimmäiset tavoitteet)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Järvenpään kaupungin uuden maapoliittisen ohjelman liitteenä olevan ehdotuksen (Maapoliittinen ohjelma liitteineen) mukaisesti.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, projektipäällikkö ja kaupungingeodeetti.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko tehdä tekninen korjaus, jossa sopimussakon viittaus liitteeseen korjataan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV,