Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Järvenpään varikon ja kunnossapidon liikkeenluovutuksen henkilöstön siirron periataatteet

JARDno-2017-1160

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitys

Järvenpäässä on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma (KV 9.11.2015 § 73). Tasapainottamisohjelman toimenpiteissä on nostettu esille korjaamon toimintaan liittyvän kehittämisselvityksen käynnistäminen ja kunnossapidon erilaisten urakoiden ja kaluston hallinnan kehittäminen. Samassa yhteydessä on mainittu myös kunnossapidon urakoiden ja kaluston hallinnan kehittäminen. Tasapainottamisohjelma 2016 - 2020 on päivitetty kaupungin valtuustossa 12.12.2016 § 71. 

Korjaamon ja varikon toiminnat ja toimitilat sijaitsevat Järvenpäässä Seutulan alueella. Syksyllä 2015 korjaamoselvityksen tärkeys ja prioriteetti korostuivat, kun Seutulan alueen maankäytön kehittäminen käynnistyi. Seutulantalon tontti on keskustan osayleiskaavassa C-3 aluetta, joka on varattu asumiseen painottuville ydinkeskustatoiminnoille. Varikkotoiminnot on siirrettävä muualle, jotta kunnossapitopalvelut voivat jatkua omana palvelutuotantona tai järjestettävä yleisten alueiden kunnossapito muulla tavalla.

Korjaamo- varikkotoiminnan kehittämistyö käynnistyi Teknisen palvelukeskuksen palveluksessa olevan katupäällikön opiskelun opinnäytetyönä ja toimesta. Katupäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2016, ja selvittämistyötä on jatkettu Kaupunkitekniikan johtajan ohjauksessa ja valvonnassa.

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia Järvenpään kaupungin varikkotoimintojen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Työn tavoitteena on ollut 10 % säästötavoite sekä palvelutuotantokustannuksissa että tilojen käytön tehostamisessa. Laskenta on perustunut vuoden 2015 kustannuksiin, tilojen tehostamiseen 10 %:lla sekä arvioon, että ostopalvelu on 10 % tehokkaampaa kuin oma palvelutuotanto. Opinnäytetyössä on tutkittu miten erilaiset korjaamo- ja varikkovaihtoehdot sopivat Järvenpään kaupungin toimintaan ja millaiset vaikutukset eri vaihtoehdoilla on. Tutkitut vaihtoehdot ovat olleet toimintojen siirtäminen uusiin tiloihin, ostopalvelu ja kuntayhteistyö. Taloudellinen tarkastelutapa on painottanut sekä kaupungin että asiakkaiden näkökulmaa, tästä syystä tutkimuksessa ovat olleet investointi- ja käyttötalouskustannukset. 

Lain mukaan kaupungin velvollisuus on järjestää kunnossapitopalvelut, jotka voidaan toteuttaa joko omana työnä tai ostopalveluna (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 4 §).

Opinnäytetyön tulokset

Korjaamo- ja varikkotoiminnan kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset näkyvät muun muassa investointitarpeen lisääntymisenä tai -vähennyksenä, palvelun laatutason muutoksina ja henkilöstövaikutuksina. Kustannustarkastelun perusteella on todettu, että kunnossapito- ja korjaamopalveluissa taloudellisin hankintamuoto on ulkoistaminen (ve 4). Vaihtoehdossa 4 kunnossapitopalvelun tarve säilyy, sen sijaan kunnossapidon tila-, kalusto- ja henkilöstötarpeet poistuvat. Kaupungin (tilaajan) henkilöstötarpeet huomioiden vaihtoehdon säästöpotentiaali on noin 400 000 - 500 000 € vuodessa. 

Opinnäytetyössä eri vaihtoehtojen kustannukset on laskettu hyvin pelkistetysti. Laskenta perustuu nykyisiin kustannuksiin, tilojen tehostamiseen 10 %:lla sekä arvioon, että ostopalvelu on 10 % tehokkaampaa kuin oma palvelutuotanto. 

Ulkoistamisen toteutuessa on päätettävä myös kaupungin infran rakentamispalvelujen järjestämisvaihtoehdoista. Jos infrapalvelut säilyvät on työntekijöiden ja varastoinnin tilatarpeet suunniteltava. Samoin Järvenpään Veden ja mittaustöiden tarpeisiin on hankittava toimitilat. Lisäksi on varauduttava sisäisten asiakkaiden kalustotarpeisiin ja hallinnointiin. 

Ulkoistusvaihtoehdossa kaupungille on jätettävä tilaajatehtäviin vähintään neljä henkilöä. Tilaajatehtäviin liittyviä töitä ovat muun muassa kunnossapidon järjestäminen ja valvontatehtävät, katulupien käsittely ja valvonta, katurekisterin ylläpitotehtävät, romuajoneuvojen käsittely, jätehuollon tehtäviä, maankaatopaikan hallinta, valvonta ja laskutus sekä sisäisten asiakkaiden kaluston hankinta ja hallinta. 

Investointitarpeita syntyy vaihtoehdoissa 1a ja 1b. Selvityksen kohteena olevat toiminnat eivät ole kaupungin ydintehtävää vaan tukiluonteisia tehtäviä. Investoinnin tarkoituksenmukaisuus tulee harkita onko kannattavaa investoida tukipalvelutehtävien järjestämiseen aikana, jolloin kunnat ovat yhä enenevässä määrin hankkimassa tukipalveluitaan ulkoisilta markkinoilta. 

Toiminnallisesti joustavin hankintamuoto on ylläpitää omaa palvelutuotantoa vuokraamalla varikkopalveluille tilat Järvenpäästä (ve 2b) ja tekemällä korjaamotoiminnassa yhteistyötä Keravan kaupungin kanssa (ve 3). Tässä vaihtoehdossa oman palvelutuotannon kunnossapitotöitä voidaan kohdistaa joustavasti tarpeelli-simmaksi katsottuun työhön tai kohteeseen, kun palvelutuotanto on oman työnjohdon alaisuudessa. 

Opinnäytetyön laatimisen alussa Järvenpää neuvotteli kuntayhteistyöstä Keravan ja Tuusulan kanssa. Neuvottelut katkesivat kun selvityksen laatija siirtyi pois Järvenpään palveluksesta. Syksyllä 2016 Järvenpää neuvotteli Keravan kaupungin vastuutahojen kanssa uudelleen yhteistyön mahdollisuudesta sekä korjaamotoiminnan että yhteisen varikon osalta. Kuntayhteistyöstä kuitenkin luovuttiin. Syynä oli mm, ettei ollut riittävästi tietoa Keravan varikon nykyisen sijaintipaikan maankäytön kehittämissuunnitelmien etenemisestä ja, että Kerava toivoi mukaan selvitykseen lisävaihtoehtoja, mm. pienkorjaamotoiminnasta. Lisäksi Järvenpään hankkeen aikataulu on Keravan selvityksessä olevien asioiden osalta liian kiireellinen.

Ostopalvelut ovat jo nykyisin omaan palvelutuotantoon kiinteästi kuuluva hankintamuoto. Ilman ulkoistusta ja alihankintaa toimiminen on mahdotonta. Fokusointi on kohdistettava ostopalvelujen hallintaan ja etujen ja haittojen ymmärtämiseen. Jokaisessa vaihtoehdossa ostopalvelun määrää on syytä kasvattaa nykyisestään. Yhteistyön kasvattaminen on perusteltua hyvien kokemusten tuloksena, joita on selvityksessä todettu olevan esimerkiksi raskaan kaluston huoltopalveluissa ja kaluston leasingsopimuksissa.

Henkilöstövaikutuksia on jossain määrin jokaisessa vaihtoehdossa. Vaikka vaihtoehdossa 1a, 2a ja 3 ei määrällisesti ole nähtävissä vaikutuksia henkilöstömäärään, on laadulliseen tasoon tehtävä muutoksia. Henkilöstövaikutuksia on eniten vaihtoehdossa 4. 

Mittavimmat henkilöstövaikutukset ovat ulkoistamisvaihtoehdossa, kunnossapitopalveluista vähenee 23 työpaikkaa. Jos jatkotyöskentelyn pohjaksi valitaan palvelutuotannon ulkoistaminen, on kaupungille jätettävä vähintään neljä henkilöä tilaa-atehtäviin. Tilaajatehtävissä vaaditaan hyvää osaamista hankinta-, sopimus- ja valvontatehtävissä. Nykyisten resurssien osaaminen on arvioitava, jotta tilaajatehtävien hoitaminen neljän henkilötyövuoden määrällä on mahdollista. 

Toteutusvaihtoehdoissa 1b ja 2b kunnossapitopalvelut säilyvät, mutta korjaamopalvelut hankitaan ostopalveluna. 

Järvenpäässä on totuttu siihen, että korjaamopalvelut ovat samassa pihapiirissä muun palvelutuotannon kanssa. Todennäköistä on, että niissä vaihtoehdoissa, joissa korjaamopalvelut ulkoistetaan (ve 1 b ja ve 2 b) syntyy haastavia tilanteita korjaamopalveluiden sijaitessa nykyistä kauempana. Toiminta edellyttää, että palvelusopimukset laaditaan huolella ja niiden toimintaa valvotaan. Palvelun laaduntuotantotasossa ei ole eroja oman palvelutuotannon ja ostopalvelun välillä, kun alihankkijan työtä valvotaan sopimuksen mukaisesti. Tämä edellyttää riittävän tehokasta sopimusvalvontaa. Muut selvityksen tutkimuskysymykset kohdistuivat 1) sote-ratkaisuun, 2) huoltoleasingin periaatteella hankittavan kaluston ja 3) paikanninlaitteiden vaikutuksiin korjaamon ja varikon henkilöstömitoitukseen.

Sote-kaluston poistuminen tarkoittaa yhden henkilötyövuoden vähenemistä, mikäli noin kahdenkymmenen henkilöauton huoltotyöt poistuvat. Tilaratkaisuihin muutoksella ei ole vaikutusta. Sote-alueiden tarpeet tulevat määrittymään myöhemmin.

Oman palvelutuotannon jatkaminen edellyttää pitkäjänteistä kalustopolitiikkaa. Ennen päätöksentekoa on selvitettävä, paljonko olemassa olevan vanhan ja osittain huonokuntoisen kaluston uusiminen maksaa. Uuden kaluston sekä paikannin-laitteiden hankinta on pysäytetty kunnes päätös varikkotoimintojen jatkosta on päätetty. Mikäli oma palvelutuotanto jatkuu, paikanninlaitteiden hankinta on perusteltua työn tehostamisodotuksilla.

Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Esittelytekstissä esitettyjen perustelujen ja vaihtoehdon 3 poistuessa ratkaisuvaihtoehdoista toimintavaihtoehdoiksi esitetään ja Järvenpään korjaamo- varikkotoiminnan kehittämisen jatkoselvitykseen valitaan vaihtoehdot:

- Ve 2b, varikkotoiminta vuokratiloissa ja korjaamopalvelut ostopalveluna yhdistelmä
- Ve 4, korjaamo- ja varikkotoiminta ostopalveluna.

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee asiaa kokouksessa.

Oheismateriaali

    Yhteenvetoesitys korjaamo- ja varikkotoiminnan kehittämisestä

Lisätietoja:
kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine, puh. 040 315 2044
kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Talousjaosto 2.2.2017 § 1

Ehdotus:    Talousjaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkovalmistelua selvitettävien vaihtoehtojen ve 2b ja ve 4 osalta.

Käsittely:    Kaarina Laine ja Olli Keto-Tokoi esittelivät asian kokouksessa. Kokouksessa todettiin että henkilöstöasiainjaosto käsittelee asiaa 28.2. eikä 31.1.

Päätös:    Ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi talousjaosto linjasi, että jatketaan vaihtoehdon 4, 2A ja 2B vaihtoehtojen selvittämistä. Tavoitteena tulee olla kustannustehokas toiminta riittävä palvelutaso säilyttäen. Ratkaisussa tulee huomioida myös maankäytön näkökulma.

    Tavoitteena on, että uusi toimintatapa olisi käytössä viimeistään vuoden 2019 alusta.


__________

Konsernipalvelut

Talousjaoston 2.2.2017 § 1 päätöksen mukaisesti korjaamo- ja varikkotoiminnan kehittämistä jatketaan vaihtoehtojen 2A, 2B ja 4 selvittämisenä. Vaihtoehtojen vaikutukset karkealla tasolla olisivat:

•    VE 2a

    Korjaamo ja varikkotoiminta toimisi vuokratiloissa omana toimintana. Tällöin luovuttaisiin Seutulatalon alueen varikosta ja toiminnalle etsittäisiin sen vaatimat vuokratilat vuosien 2017 - 2018 aikana. Tällä ratkaisulla muuttuisivat fyysiset työskentelytilat ja näin työn tekemisen paikka muuttuisi. Ratkaisulla ei olisi muita henkilöstövaikutuksia.

•    VE 2b

    Oma palvelutuotanto säilyisi ja korjaamotoiminnat ulkoistettaisiin, Seutulatalon alueen varikosta luovuttaisiin ja toiminnan vaatimia vuokratilojen etsittäisiin vuosien 2017 - 2018 aikana. Henkilöstövaikutukset kohdistuisivat muihin toimintoihin ja kalustoa käytettäisiin yhteisesti Järvenpään veden, kartta- ja mittauspalvelujen, liikuntapalvelujen sekä kaupunkitekniikan rakentamispalvelujen kesken. Kunnossapidon vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut selkiytettäisiin. Korjaamotoiminta hankittaisiin ostopalveluna. Ratkaisululla olisi henkilöstövaikutuksia henkilöstövähennyksinä 3 - 4 henkilöä.

•    VE 4

    Korjaamo-ja varikkotoiminta ulkoistettaisiin kokonaisuudessaan. Kunnossapitopalvelut loppuisivat omana työnä. Vastuuhenkilöiden tiedot ja taidot valvoa ulkoisia palveluntuottajia tulisi varmistaa. Tässä vaihtoehdossa selvitettäisiin myös mahdollisuus liikkeenluovutuk-seen. Ratkaisulla olisi henkilöstövaikutuksia henkilöstövähennyksinä noin 23 henkilöä.

Korjaamo-ja varikkotoiminta- selvityksen on tarkoitus valmistua eri vaihtoehtojen välillä 30.6.2017 mennessä, jolloin päätös toteutettavan vaihtoehdon valinnasta voidaan tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli olisi käytössä 2019 alusta lähtien. 

Aikaisempien päätösten ja linjausten mukaisesti myös Korjaamo-ja varikkotoiminnan selvityksen yhteydessä selvitetään luonnollisen vaihtuvuuden hyödyntämisen mahdollisuudet, selvitys tehdään 30.6.2017 mennessä. Arvioidaan voidaanko luonnollista vaihtuvuutta hyödyntää sekä vaihtoehto 2b:ssä että vaihtoehto 4:ssä? Selvitetään myös mahdollisuudet liikkeenluovutukselle.

Näiden selvitysten valmistuttua arvioidaan yt-neuvottelujen tarve ja muoto.

Henkilöstön edustus kytketään mukaan valitun toimintamallin valmisteluun, kun vaihtoehdosta on päätetty. Päätöksen tekoon saakka asiaa käsitellään olemassa olevissa yhteistoiminnan rakenteissa, joita ovat pikkuYT, yhteistyötoimikunta, henkilöstöinfot ja työpaikkakokoukset. 

Yhteistoiminnan rakenteissa Korjaamo-ja varikkotoiminnan selvitystä on käsitelty ja käsitellään seuraavasti:

TP-ohjelman 2016 - 19 YT-menettely      5 - 19.10.2015 
Työpaikkakokous (kaupunkitekniikka)     1.11.2016
Kaupunkikehityksen henkilöstöinfo        10.11.2016 
Kaupunkitekniikan teemakokoukset       12.5.2016 ja 26.1.2017
Henkilöstö ja henkilöstön edustajat info 
koko kaupunkitekniikan henkilöstölle 
(44) työntekijää                                       23.2.2017
Pikku YT                                                 28.2.2017
YTT                                                        5.4.2017 

Heli Randellin opintojensa lopputyönä laatima raportti Järvenpään Korjaamo-varikkotoiminnan kehittämisestä, on tallennettuna luottamuselinten extranetiin ei julkisena.

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee asiaa kokouksessa.

Oheismateriaali

    Yhteenvetoesitys korjaamo- ja varikkotoiminnan kehittämisestä

Lisätietoja: 
kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine, puh. 040 315 2044
henkilöstöjohtaja Päivi Autere, puh. 040 315 2999
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 28.2.2017 § 4

Ehdotus:    Henkilöstöasiainjaosto päättää merkitä tiedoksi valmistelutilanteen ja antaa jatkovalmisteluohjeet selvitettävien vaihtoehtojen ve 2 a, ve 2b ja ve 4 osalta.

Käsittely:    Kaarina Laine ja Olli Keto-Tokoi esittelivät asian kokouksessa.

    Jatkovalmisteluohjeina todettiin:
-    esillä olleiden kolmen vaihtoehdon selvittämistä jatketaan esitetyn suunnitelman mukaisesti

Päätös:    Hyväksyttiin.


___________

Kaupunkikehitys

Korjaamo- ja varikkotoiminta- selvitystä on jatkettu talousjaoston 6.4.2017 § 18 päätöksen mukaisesti vaihtoehtojen 2B ja 4 selvittämisenä. Vaihtoehto 2 a (= nollavaihtoehto) säilytetään näiden vertailupohjana.

Henkilöstön esittämät kysymykset selvitykseen liittyen ja niihin annetut vastaukset ovat oheismateriaalina.

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee kokouksessa henkilöstöasiainjaostolle selvityksen etenemistä ja tämän hetkistä tilannetta.

Oheismateriaali:

Varikko-korjaamotoiminnan kehittäminen - vastauksia henkilöstön kysymyksiin

Lisätietoja:
kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine, puh. 040 315 2044
henkilöstöjohtaja Päivi Autere, puh. 040 315 2999
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 23.5.2017 § 21

Ehdotus:    Henkilöstöasiainjaosto päättää merkitä tiedoksi Korjaamo- ja varikkotoiminta- selvityksen valmistelutilanteen ja antaa jatkovalmisteluohjeet tarvittaessa.

Käsittely:    Kaarina Laine piti asiaesittelyn.

    Jatkovalmisteluohjeena todettiin yksimielisesti, että jos ulkoistamisvaihtoehtoon päädytään, kyseessä on liikkeen luovutus.

Päätös:    Hyväksyttiin.


____________ 

Kaupunkikehitys

Kaupunginhallituksen iltakoulun 29.5.2017 linjauksen perusteella Kaupunkitekniikan korjaamo-varikkotoiminnan kehittämisen selvitystyötä jatketaan valmisteluohjeen mukaisesti.

Nyt päätöksentekoon tuodaan vaihtoehto 4 (korjaamo-varikkotoiminta ostopalveluna) selvitystyön jatkaminen ja tarvittavien ylimenokauden toimenpiteisiin varautuminen.
Lisäksi valmistelutyössä edetään henkilöstöasiainjaoston linjauksen 23.5.2017 §21 mukaisesti siten, että mikäli ulkoistamisvaihtoehtoon päädytään, lähtökohtana on liikkeenluovutus. 

Lähtökohtia laaditulle jatkoselvitykselle

Korjaamo- ja varikkotoiminnan kehittämisen jatkoselvitystyö tilattiin vastaavia selvityksiä useassa kaupungissa tehneeltä Navico Oy:ltä 24.2.2017. Selvitystyön tavoitteena on ollut syventää jatkotarkasteluun valittujen vaihtoehtojen 2a, 2b ja 4 toiminnallisia ja taloudellisia vaikutustarkasteluja sekä esittää suositukset ja vaiheistus jatkotoimenpiteiksi välimenokaudelle sekä lopulliselle toimintamallille. Selvitystyössä on sisältänyt seuraavat työvaiheet:

•    lähtötietojen hankinta ja ABC-laskenta
•    korjaamo- ja kunnossapitopalvelujen markkina- ja kilpailuanalyysi
•    selvitys muiden kaupunkien kokemuksista
•    avainhenkilöiden haastattelut
•    vaihtoehtojen taloudelliset tarkastelut
•    johtopäätökset ja suositukset

Talousjaosto käsitteli työn välituloksia 6.4.2017 §18 ja linjasi, että varsinaista selvitystä jatketaan vaihtoehtojen 2b ja 4 pohjalta. Vaihtoehto 2a (=0-vaihtoehto) säilytetään näiden vertailupohjana. Vaihtoehtoihin sisällytetään varsinaisen kehittämisen edellyttämät kustannukset. Seutulan alueen hyödyntäminen tulee pitää tarkasteluissa mukana. Tavoitteena tulee olla kustannustehokas toiminta riittävä palvelutaso säilyttäen. Tavoitteena oli myös, että uusi toimintatapa olisi käytössä vuoden 2019 alusta. Tuloksia esitettiin myös henkilöstöjaoston kokouksissa 28.2.2017 §4 ja 23.5.2017 §21 sekä kaupunginhallituksen iltakoulussa 29.5.2017.

Tarkempi taloudellinen tarkastelu on osoittautunut työssä haastavaksi, sillä varikkopalvelujen toiminnan seurantatiedot osoittautuivat puutteelliseksi luotettavien ta-loudellisen laskelmien laatimiseksi. Puutteellisten kaluston ja henkilöstön seuranta-tietojen lisäksi vuokrakustannukset ovat olleet epäselviä ja lähteistä riippuen ristiriitaisia. Selvityksessä on todettu, että taloudellisen tarkastelun tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Korjaamopalvelujen oman työn vertailuhinnaksi laskettiin 74 €. 

Markkinaselvitys osoitti, että henkilö- ja pakettiautojen huolto- ja korjaustoimintaan on Järvenpäässä toimivat markkinat. Myös raskaan kaluston huolto- ja korjaukseen on saatavissa palveluja Järvenpäästä ja lähikuntien alueilta. Hintatasoltaan paikallisten korjaamojen tuntihinnat ovat samaa suuruusluokkaa (70 – 78 €) työn yhteydessä määritellyn kaupungin oman vertailuhinnan (74 €/h) kanssa. Kunnossapitopalvelujen saatavuudessa on myös toimivat ja kasvavat markkinat. Palveluntuottajat ovat olleet myös erityisen kiinnostuneita uusista mahdollisista alueurakoista.

Varikkopalvelujen avainasiakkaiden haastatteluissa korostuivat eri yksikköjen omat tilatarpeet. Kehittäminen nähtiin hyväksi asiaksi ja haastateltujen mielestä asiaa tulisi lähestyä pitkäjänteisesti ja strategisen kehittämisen kautta. Tilaajaosaamisen tarvetta ja siihen panostamista tulevaisuudessa myös painotettiin yleisesti. 

Muiden kaupunkien ongelmat varikkopalvelujen kehittämisestä ovat olleet saman tyyppisiä kuin Järvenpäässäkin. Kalusto on päässyt vanhentumaan ja henkilöstön määrä on koko ajan vähentynyt. Muissa kaupungeissa (Oulu, Kuopio, Tampere) uusien toimintatapojen ja mallien läpivieminen omiin organisaatioihin on vaatinut paljon aikaa, panostuksia ja vahvaa muutosjohtamista. Vertailua oman ja ulkopuolisen työn taloudellisista vaikutuksista on tehty kaupungeissa kunnossapidon palvelujen osalta. Olemassa olevan tiedon perusteella (Oulu, Varkaus, Hollola) kunnan oma työ on ollut noin 10-20 % ulkoistettua kalliimpaa. Kaluston hankinnassa huoltoleasing-sopimuksiin siirtyminen on taannut uudemman kalustokannan sekä tuonut 5-10 % taloudellisia säästöjä asiakkaille. 

Vaihtoehtojen taloudellisia tarkasteluja tehtäessä havaittiin heti aluksi, että toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista (SOTE-muutos, Mestaritoiminta Oy:n huoltoleasing-sopimus, uuden kaluston tekninen kehitys) johtuen vaihtoehdot 2a ja 2b ovat tavoitetilanteessa lähellä toisiaan. Lisäksi mahdollinen huoltoleasing-sopimuksiin siirtyminen ja alueurakoinnin lisääminen vähentävät korjaamon työkantaa siten, että tarve kaluston korjaus- ja huoltopalveluille on alle yksi henkilötyövuotta. Taloudellisessa vertailussa vaihtoehtoja 2a ja 2b on käsitelty yhtenä (2b). 

Taloudellinen tarkastelu 

Vaihtoehdon 2b taloudelliseksi säästöodotukseksi on laskettu 122 000 - 144 000 €/v toimintamallin tavoitetilanteessa nykytilanteeseen verrattuna. Säästöt vastaavat pitkälti yleisiä oman toiminnan tehostamisella päästyihin odotusarvoihin (10 % säästötavoitteet). Taloudellisia säästöjä aiheutuu pienemmistä vuokratiloista, korjaamon henkilötyövuositarpeen vähentymisellä (2 htv) sekä henkilö- ja pakettiautojen huoltoleasing-sopimuksiin siirtymisellä saatavista hyödyistä (nuorempi kalusto, alentuneet vuokrat). Oman toiminnan kehittäminen vaatii myös vaihtoehdossa 2b pysyviä kustannuksia tilaajaosaamisen, johtamisen ja toiminnan seurantajärjestelmien kehittämiseen panostamisen osalta. Lisäksi vaihtoehto edellyttää kertaluonteisia investointeja kaluston seurantalaitteistoon ja -ohjelmistoon. Säästöt ja lisäkustannukset huomioiden vaihtoehdon 2b taloudellisiksi vaikutuksiksi on saatu säästöä noin 82 000 - 114 000 € vuodessa tavoitetilanteessa. Epävarmuustekijöinä taloudellisten vaikutuksien toteutumisessa on nykyisen kaluston uusimistarpeen todellinen tilanne (käyttötunnit/korjaus + huoltotunnit -suhde) sekä oman toiminnan kehittymiseen liittyvät riskit.

Vaihtoehdon 4 taloudelliset säästöodotukset ovat 410 000 – 615 000 € vuodessa tavoitetilanteessa liiketoimintakaupan seurauksena. Varkaudessa liiketoimintakauppa tuotti 17 % säästöt vertailuhintaan nähden. Järvenpäässä laskennassa on käytetty 10 – 15 % säästöodotusta, mikä on myös kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamisista saatu keskimääräinen säästö. Vaihtoehdossa kunnossapitopalveluihin jää 4 tilaajaosaajaa sekä kaupunkitekniikan organisaatioon sisällytettävä pieni kunnossapitotyöryhmä joustavuuden takaamiseksi. Vaihtoehto edellyttää voimakasta tilaajaosaamiseen panostamista, mikä on huomioitu vuosittaisena palkkakulujen nousuna sekä erityisesti valvontaan liittyvään jatkuvan asiantuntija-osaamisen hankintana. Lisäksi vaihtoehto edellyttää kertaluonteisia investointeja kilpailuttamisen eri tehtäviin liittyen. Kaluston myynnistä saadaan kertaluonteisina tuloina Varkauden kokemuksiin perustuen noin 250 000 – 350 000 €.  Säästöt ja lisäkustannukset huomioiden vaihtoehdon 4 taloudellisiksi vaikutuksiksi on saatu säästöä noin 330 000 - 535 000 € vuodessa tavoitetilanteessa.

Johtopäätökset ja suositukset

Varikkopalvelujen jatkotarkastelun tavoitteena on ollut ensisijaisesti taloudellisten vaikutuksien arviointi eri vaihtoehdoissa. Myös henkilöstön nykyisen osaamistason kehittämisen vaatimukset korostuvat palvelutuotannossa. Tätä taustaa vasten on vaihtoehto 4 (korjaamo- ja varikkotoiminta ostopalveluna) kokonaistaloudelli-sin tulevaisuuden toimintamalli korjaamo-varikkotoiminnan palvelutuotannon järjestämiseksi.  Henkilöstöjaoksen linjauksen 23.5.2017 perusteella ve 4 on perusteltua toteuttaa liikkeenluovutuksena ja valmistelu käynnistyy kaupunginhallituk-sen päätöksenteon jälkeen. Vaihtoehdon 4 toteuttaminen liikkeenluovutuksena tarkoittaisi, että työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä kilpailutuksen voittaneen urakoitsijan palvelukseen. Liikkeenluovutus huomioidaan hankinnan kilpailutusprosessissa.

Vaihtoehdon 4 taloudellisten säästöodotuksien toteutuminen edellyttää vahvaa panostusta tilaajaosaamisen saamiseksi Kaupunkitekniikan avainalueelle. Käytännössä tämä edellyttää rekrytointeja, jotka tulee huomioida ylimenokauden toimenpiteissä. Selvitystyön yhteydessä on todettu, että merkittävimmät säästöt kaupunkitekniikan palveluissa on saatavissa panostamalla tilaajaosaamiseen, sillä jo nykyisin suurin osa palveluista tilataan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. 

Mahdollisen uuden toimintamallin aloitusta vaihtoehdon 4 jatkotyön valmistelun onnistumiseksi olisi perustelua selvittää tarkemmin sekä myös selvittää palvelun ulkoistamisen ajankohtavaihtoehdot vaikutuksineen. 

Nyt päätöksentekoon tuodaan vaihtoehto 4 (korjaamo-varikkotoiminta ostopalveluna) selvitystyön jatkaminen ja tarvittavien ylimenokauden toimenpiteisiin varautuminen kaupunginhallituksen iltakoulun 29.5.2017 linjauksen mukaisesti.

Vaihtoehto 4 jatkoselvityksen valmistuttua, tuodaan Kaupunginhallitukselle päätöksentekoon mahdollinen korjaamo-varikkotoiminnan lakkauttaminen kaupungin omana toimintana sekä palvelutuotannon kilpailutus ja hankinta ostopalveluna 

Lisätietoja:
kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine, puh. 040 315 2044
henkilöstöjohtaja Päivi Autere, puh. 040 315 2999
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 5.6.2017 § 165

Ehdotus:    Kaupunginhallitus päättää 

•    merkitä tiedoksi korjaamo- ja varikkotoiminta- selvityksen valmistelutilanteen 

•    että selvitystyötä jatketaan vaihtoehdon 4 pohjalta liikkeenluovutuksen periaattein

•    käynnistää tarvittavat ylimenokauden toimenpiteet 

Käsittely:    Merkittiin aluksi, että pöytään oli jaettu muokattu päätösehdotus, jossa ehdotuksen viimeinen kohta oli liitetty ehdotuksen toiseen kohtaan.

   Pirjo Komulainen teki muutosehdityksen, jota Ari Kolehmainen kannatti,
   Ehdotuksen mukaan selvitystyötä tulee jatkaa vaihtoehto 2b:n pohjalta.

   Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus asiasta oli äänestettävä.

   Äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys.

JAA = esittelijä            
EI =  Komulaisen muutosehdotus

Varsinainen jäsen   JAA EI   TYHJÄ
Mika Gilan     1  
Kolehmainen Ari     1  
Komulainen Pirjo     1  
Koskela Marko   1    
Liimatainen Heini     1  
Lintula Tiia   1    
Passi Tomi     1  
Pohjaneimo Marketta   1    
Pursiainen Terho   1    
Taavitsainen Mikko   1    
Perttu Helinä   1    
  Yhteensä 6 5 0

            

 Päätös:    Äänin 6-5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Mika Gilan, Pirjo Komulainen ja Ari Kolehmainen jättivät päätökseen eriävät mielipiteet.

____________________________________________________________________________________________

Toimivalta päättää asiasta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman (KV 9.11.2015 § 73). Tasapainottamisohjelman toimenpiteissä on nostettu esille korjaamon toimintaan liittyvän kehittämisselvityksen käynnistäminen ja kunnossapidon erilaisten urakoiden ja kaluston hallinnan kehittäminen. Järvenpäässä kaupunginhallitus onkin vakiintuneesti päättänyt toimintojen ulkoistamisesta (kiinteistöhuolto 23.8.2014 § 178, palkanlaskentapalvelut KH 21.11.2016 § 199, työterveyshuolto KH 23.1.2017 § 11).

Asian taustaa

Kaupunginhallituksen 5.6.2017 § 165 päätöksen mukaisesti on kaupunkikehityksessä jatkettu korjaamo- ja varikkopalvelujen selvitystyötä vaihtoehdon 4 pohjalta liikkeenluovutuksen periaattein ja käynnistetty tarvittavat selvitykset ylimenokauden toimenpiteistä. Konsulttina työssä on ollut kehittämistyön laatijana toiminut Navico Oy. 

Järvenpään kaupungin korjaamo-varikkopalvelujen kehittämisen selvitystyö valmistui 30.6.2017. Selvityksen lopputuloksena on esitetty korjaamo-varikkotoiminnan ulkoistaminen liikkeenluovutuksen periaatteella.Tämä tarkoittaa, että kunnossapitopalvelut lakkaa kaupungin omana työnä.

Tilaajan osaaminen keskittyy jatkossa erityisesti palvelutason määrittämiseen, hankintaosaamiseen, sopimuksen mukaisuuden valvontaan sekä omaisuuden hallintaan.

Jatkoselvitystyön tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa täsmentää ja konkretisoida ulkoistamisen edellyttämät toimenpiteet, henkilöresursointi sekä budjetointitarpeet sekä määrittää Järvenpään infraomaisuuden hallintaan toimintatavat.
Ulkoistamisprosessia ohjaaviksi tavoitteiksi on määritelty kaupungin kokonaisvaltaisen taloudellisuuden turvaaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kuntalaisten osallistamisen huomiointi.

Ylimenokauden hallinnan selvitystöistä on käynnistetty infraomaisuuden inventointi ja tuotteistaminen sekä omaisuuden hallinnan kehittäminen palvelutason määrittämiseksi. Selvitystyötä jatketaan tarvittavan osaamisen kartoituksella ja sen kehittämisen suunnittelulla, toimintojen rajapinta- ja tilaselvityksellä, vertailuhinnan määrityksellä sekä asiakastyytyväisyyden seurantamenetelmän laatimisella.

Syksyn 2017 aikana käynnistetään Kaupunkitekniikan avainalueelle tilaaja- ja valvontaosaamiseen tarvittavat henkilöstölisäysten rekrytoinnit. Kaupunkitekniikan avainalueelle perustetaan kolme tehtävää, joista yksi on Ylläpidon rakennuttajapäällikön virka ja toiset kaksi Ylläpitosuunnittelijan ja Aluevalvojan tehtäviä.

Kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen, mikäli palvelutuotannon ulkoistamisratkaisuun päädytään, käynnistetään ulkoistamisen hankinnan kilpailutusasiakirjojen laatiminen ja kilpailutusprosessin läpivieminen. Tavoitteena on, että valitun palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019 alkaen. 

Yhteistoimintamenettely

Korjaamo- ja varikkoselvitystä ja sen henkilöstövaikutuksia on käsitelty yhteistoiminnassa seuraavasti selvityksen eri vaiheissa:

 • Kaupunkitekniikan henkilöstöinfo 1.11.2016

 • Kaupunkitekniikan henkilöstöinfo 23.2.2017

 • Pikku YT 28.2.2017

 • Kaupunkitekniikan henkilöstöinfo 20.4.2017

 • Henkilöstön kysymykset 12.5.2017

 • Kaupunkitekniikan henkilöstöinfo 31.5.2017

 • Pikku YT 6.6.2017

 • Yksiköiden päälliköiden henkilöstötiedotus 6.6.2017 (kh:n 5.6.2017 päätöksestä)

 • Pikku YT 22.8.2017

 • Kaupunkitekniikan henkilöstötiedote 16.8.2017

 • Pikku YT:ssä 22.8.2017 todettiin yhteistoimintamenettely selvityksen osalta loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan siirtyvän henkilöstön osalta kyseessä on liikkeenluovutus ja luovutuksen piirissä olisi kunnossapitoyksikön henkilöstö, yhteensä 23 henkilöä. Tavoitteena on, että henkilöstö siirtyisi uudelle palvelutuottajalle 1.5.2019. Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.9.2014 § 207 Kiinteistöpalveluselvityksen ja siihen liittyvän liikkeenluovutuksen yhteydessä linjannut henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet, joilla luovuttaja (kaupunki) antaa selvityksen liikkeenluovutuksen vaikutuksista työntekijöille. Yhteistoimintamenettelyssä periaatteet päivitetään koskemaan korjaamo- ja varikkohenkilöstön siirtoa uudelle palvelun tuottajalle, infotaan henkilöstölle ja tuodaan päätöksentekoon uuden palvelun tuottajan hankinnan hyväksynnän yhteydessä. JHL:n varapääluottamusmies on kutsuttu henkilöstön edustajana mukaan projektiryhmään. Yhteistoimintamenettely kytketään osaksi siirtymävaiheen aikataulua toimenpiteineen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

 • Järvenpään kunnossapitopalvelut lakkautetaan omana työnä kun valitun palveluntuottajan kanssa on tehty sopimus.
 • Palvelutuotannon ulkoistamisen hankintakilpailu käynnistetään liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että uuden palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019.
 • Ylimenokauden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan.
 • Käynnistetään välittömästi tilaaja- ja valvontaosaamiseen tarvittavat henkilöstölisäysten rekrytoinnit.
 • Kaupunkitekniikan avainalueelle perustaan Ylläpidon rakennuttajapäällikön virka.

Päätös

Poistettiin yksimielisesti listalta. Käsitellään seuraavassa kokouksessa 11.9.2017.

Valmistelija

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

KAUPUNGINHALLITUS 11.9.2017

Kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen asiaa on täsmennetty seuraavilta osin:

Kunnossapitopalveluihin jää 3-4 henkilöä, joiden tehtävät kohdistuvat viranomaistoimintoihin ja lupapalveluihin. Resurssimäärä riippuu tilaaja- ja valvontaosaamisen rekrytoinnin onnistumisesta. Lisäksi kaupunkitekniikan muuhun organisaatioon sisällytetään pieni kunnossapitoryhmä (noin 2 hlöä), jota voidaan joustavasti siirtää esimerkiksi rakentamispalvelujen omajohtoisen rakentamisen ja kunnossapitoyksikön resurssitarpeiden välillä ympärivuotisen työkuorman tasaamiseksi. Tehtävät voisivat olla omaisuuteen liittyviä pieniä korjaustehtäviä ja infran yleisiä pieniä tasonnostotehtäviä, jotka eivät sisälly palvelusopimukseen (esim. rummun päiden avauksia ja sulatustehtäviä, reuna-/sidekivien korjauksia, näkemien raivauksia).

Lisäksi asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

 • Järvenpään kunnossapitopalvelut lakkautetaan omana työnä kun valitun palveluntuottajan kanssa on tehty sopimus.
 • Palvelutuotannon ulkoistamisen hankintakilpailu käynnistetään liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että uuden palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019.
 • Ylimenokauden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan.
 • Käynnistetään välittömästi tilaaja- ja valvontaosaamiseen tarvittavat henkilöstölisäysten rekrytoinnit.
 • Kaupunkitekniikan avainalueelle perustaan Ylläpidon rakennuttajapäällikön virka.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäiseen ja toiseen kohtaan lisättiin maininta yhden tai useamman.

Muuttunut ehdotus kuului:

"Kaupunginhallitus päättää, että:

 • Järvenpään kunnossapitopalvelut lakkautetaan omana työnä kun yhden tai useamman valitun palveluntuottajan kanssa on tehty sopimus.
 • Palvelutuotannon ulkoistamisen hankintakilpailu käynnistetään liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että yhden tai useamman uuden palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019.
 • Ylimenokauden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan.
 • Käynnistetään välittömästi tilaaja- ja valvontaosaamiseen tarvittavat henkilöstölisäysten rekrytoinnit.
 • Kaupunkitekniikan avainalueelle perustaan Ylläpidon rakennuttajapäällikön virka."

Katja Repo (JpääPlus) esitti Henry Bergin (JpääPlus) kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään maininta, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää, että asian käsittelee valtuusto.

Jarno Hautamäki (SDP) ehdotti Ulla-Mari Karhun (SDP) kannattamana, että päätösehdotusta muutetaan siten, että asiassa edetään muutetun VE 2 b mukaan.

Muuttunut ehdotustus kuului:

"Kaupunginhallitus päättää, että:

Edetään VE 2b –vaihtoehdon mukaan

 • Oma palvelutuotanto säilyisi ja korjaamotoiminnat ulkoistettaisiin, Seutulatalon alueen varikosta luovuttaisiin ja toiminnan vaatimia vuokratilojen etsittäisiin vuosien 2017 - 2018 aikana.
 • Henkilöstövaikutukset kohdistuisivat muihin toimintoihin ja kalustoa käytettäisiin yhteisesti Järvenpään veden, kartta- ja mittauspalvelujen, liikuntapalvelujen sekä kaupunkitekniikan rakentamispalvelujen kesken.
 • Kunnossapidon vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut selkiytettäisiin.
 • Korjaamotoiminta hankittaisiin ostopalveluna. Ratkaisululla olisi henkilöstövaikutuksia henkilöstövähennyksinä 3 - 4 henkilöä.
 • Edellytetään vahvaa seurantaa, jotta tarvittava muutosprosessi etenee ilman viivytyksiä."

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa tehtiin kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti äänin 8 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Mikko Päivinen, Tiia Lintula, Petri Graeffe, Suvi Pohjonen, Helinä Perttu, Mikko Taavitsainen

 • Ei 5 kpl 45%

  Ulla-Mari Karhu, Tarja Edry, Katja Repo, Henry Berg, Jarno Hautamäki

 • Jaa 8 kpl 73%

  Petri Graeffe, Ulla-Mari Karhu, Suvi Pohjonen, Mikko Taavitsainen, Mikko Päivinen, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Tiia Lintula

 • Ei 3 kpl 27%

  Tarja Edry, Katja Repo, Henry Berg

Valmistelija

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 (ik) ja 11.9.2017 §70, että Järvenpään kunnossapitopalvelut lakkautetaan kaupungin omana työnä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti palvelutuotannon ulkoistamisen hankintakilpailun käynnistämisestä liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että yhden tai useamman palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019. Tilaaja- ja valvontaosaamiseen tarvittavat henkilöstölisäysten rekrytoinnit on käynnistetty sekä ylimenokauden toimenpiteiden toteuttaminen on parhaillaan menossa.

Kaupunginhallitus päätti myös perustaa kaupunkitekniikan avainalueelle ylläpidon rakennuttajapäällikön viran.

 

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee tilannekatsauksen kokouksessa ja sitä miten ylimenokauden valmistelut etenevät.

Käsittely:

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine piti asiaesittelyn.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Kaarina Laine, Merja Soosalu

Varikko- ja kunnossapidon liikkeenluovutus on edennyt. Kaupunginhallitus 21.1.2019 kokouksessaan § 13 tekemän päätöksen ( palveluntuottajan valinta) jälkeen on edetty liikkeenluovutuksen valmistelussa. Yhtenä osana valmistelua on henkilöstön siirron periaatteiden hyväksyminen. 

Henkilöstön siirron periaatteet on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 5.2.2019 ja henkilöstöasiainjaostossa 5.2.2019. Tässä kaupunginhallitukselle esitettävässä henkilöstön siirron periaatteissa on huomioitu yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöasiainjaoston näkemykset ja korjausesitykset. 

MT

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Henkilöstön siirron periaatteet varikon ja kunnossapidon liikkeenluovutuksessa.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, kaupunkitekniikan johtaja ja henkilöstöjohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, yhteistyötoimikunta, Kauken johtoryhmä, kaupunkitekniikan johtaja, ylläpidon rakennuttajapäällikkö