Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019

JARDno-2018-3894

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen perustuu vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1138/2013). Kyseiset lait velvoittavat kunnat saattamaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa lain edellyttämälle tasolle ja laatimaan ne yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Järvenpään kaupungissa tämän velvoitteen täyttymiseksi on laadittu yksi asiakirja; Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Asiakirja sisältää sekä määrällisen osion (= henkilöstösuunnitelma) että laadullisen osion (= koulutussuunnitelma).

Henkilöstösuunnitelma on myös osa kaupungin strategiakokonaisuutta investointisuunnitelman ja palveluverkkosuunnitelman rinnalla. Suunnitelman tavoitteena on antaa perusta ja raami tulevien vuosien henkilöstöresurssin kehittymisestä ja sen kohdentamisesta palvelualueittain. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa kuvataan myös niitä henkilöstön osaamisen vahvistamiseen liittyviä tarpeita, joita tulevien vuosien toimintaympäristö- ja palvelurakennemuutokset edellyttävät.

Nyt yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi ja myöhemmin päätöksentekoon tuodaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019. Palvelualueiden henkilöstöresursseihin kohdistuvia muutoksia sekä osaamisen vahvistamiseen liittyviä tavoitteita kuvataan tarkemmin kunkin palvelualueen osioissa erikseen ja niitä tullaan täydentämään tarvittaessa tulevan vuoden 2019 aikana.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sisältää vielä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen suunnitelman, koska myös kaupungin talousarvio vuodelle 2019 sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyseisiin osioihin tehdään erikseen vuoden 2019 aikana muutokset.

Liitteenä oleva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on luonnos, jota saatetaan vielä joutua päivittämään joltain osin ennen päätöksentekoa.

Palvelualuejohtajat antavat lyhyen katsauksen oman palvelualueensa osaamisen kehittämisen painopisteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Merkittiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019 tiedoksi. Tehdään korjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen osalta osaamisen painopisteisiin. Päivitetään osaamisen painopisteet Lasten ja nuorten sekä Sivityksen- ja vapaa-ajan palvelualueen organisaatiomuutoksen mukaiseksi.

Tuotiin esille varhaiskasvatuksen osalta lastenhoitajien ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän täydennyskoulutuksen tarve varhaiskasvatuksen korkean pedagogisen laadun ylläpitämiseksi. Työsuojeluvaltuutettu kiinnitti huomiota, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa ei palvelualueilla ole suunniteltu esimiehille työturvallisuuskoulutuksia. Työsuojeluvaltuutetun näkemys on, että esimiehet tarvitsevat lisää perehdytystä ja koulutusta työturvallisuuden johtamiseen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelua on jatkettu yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen ja yhteistyötoimikunnassa sovitut tarkennukset on tehty. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa vuodelle 2019 suunniteltujen koulutusten toteutumisen perusteella tullaan hakemaan työttömyysvakuutusrahastosta koulutuskorvaukset alkuvuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan ja uusi ehdotus kuului seuraavasti: 

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
  • henkilöstöjohtaja valtuutetaan tekemään koulutuskorvaushakemus työsuojelurahastoon yhteistyötoimikunnan 13.12. käsittelyn jälkeen.

 

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti, että

  • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
  • henkilöstöjohtaja valtuutetaan tekemään koulutuskorvaushakemus työsuojelurahastoon yhteistyötoimikunnan 13.12. käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto käsitteli henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa 4.12.2018 kokouksessaan ja päätti, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi kappaleiden 7.1 ja 7.2. osalta ja toteaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tehdyt muutokset tammikuun kokouksessaan. Henkilöstöjohtaja valtuutettiin tekemään koulutuskorvaushakemus työsuojelurahastoon yhteistyötoimikunnan 13.12.2018 käsittelyn jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta toteaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsitellyksi ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on käsitelty 15.11.2018 kaupungin yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstöjaostossa 4.12.2018.

Henkilöstöjaoston käsittelyssä todettiin, että ennen kaupunginhallituksen käsittelyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee tehdä vielä tarkennuksia kohtiin, joissa käsitellään sote-palveluiden ja hyte-palveluiden osuutta (kappaleet 3.1, 3.2., 3.3., 7.1, 7.2. ja 7.3.).

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019 ja päättää hyväksyä sen.

Käsittely

Henkilöstöasiainjaoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu totesi, ettei henkilöstöasianjaosto ole käsitellyt asiaa sen jälkeen, kun se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt 5.2.2019 kokouksessaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019 ja todennut, että siihen on tehty ne muutokset, joita se edellytti 4.12.2018 kokouksessaan. Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019. 

MS

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019. 

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla oli henkilöstöjohtaja.

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry ehdotti, että varhaiskasvatuksen neljää ryhmäavustajaa syksyllä 2019 ei vähennetä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, yhteityötoimikunta, johtoryhmät