Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Asemakaavan muutos, JYK yhtenäiskoulukeskus, Kansakoulunkatu 1

JARDno-2018-2174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Järvenpään yhtenäiskoululle suunnitellaan uutta sijoituspaikkaa. Uusi JYK yhtenäiskoulu- ja monitoimirakennus on tarkoitus rakentaa Urheilukadun eteläpuolelle, samalle tontille Keskuskoulun / Opistojen talon ja Juholan koulun kanssa. Alueelle on rakenteilla moduuliväistökoulu.

JYK yhtenäiskoulukeskus-monitoimirakennukselle osoitetaan rakennusoikeutta 15.000 k-m2 III-IV kerrokseen ja urheilukentän alueelle 3.078 k-m2. Keskuskoulu / Opistojen talo osoitetaan säilytettäväksi. Urheilukatu osoitetaan koulukorttelin edustalla osin jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi ja Koulupolkua levennetään. Urheilukadun vierestä poistuva pysäköintialue korvataan Sipoontien varteen osoitettavalla autopaikkojen korttelialueella.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Uuden yhtenäiskoulukeskuksen rakentamisen tavoitteita ja perus- ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tilatarpeita on käsitelty kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa (KV 13.11.2017 § 67). Uudisrakennus tulee olemaan noin 1000-1100 oppilaan yhtenäiskoulu, joka otetaan käyttöön vuonna 2021.

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään kaupungin internet-sivuilla ja Viikkouutisissa 30.5.2018, lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille sekä sähköpostilla viranomaisille ja osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide.

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 22.8.-5.9.2018 Seutulantalon palvelupisteessa sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella sekä kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.8.2018. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa ja kolme mielipidettä. Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Kaava-aineistoa on tarkistettu ja täydennetty saadun palautteen pohjalta.

OAS- ja luonnosvaiheissa saadut lausunnot, mielipiteet ja muistutukset on lisätty lyhentämättöminä kaupunkikehityslautakunnan extranetiin.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää Urheilukadun, Mannilantien, Sipoontien ja Kansakoulunkadun välisen alueen lukuunottamatta vanhan kaupungintalon ja viereisen asuinrakennuksen tontteja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,61 ha.

Koulupolun ja Kansakoulunkadun välinen alue osoitetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-14). Urheilukadun viereinen autopaikkojen korttelialue liitetään osaksi korttelialuetta. Alueen rakennusoikeus on 29.393 k-m2, josta 15.000 k-m2 on osoitettu uudelle yhtenäiskoulukeskukselle.  Keskusurheilukentän alueen osoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU), jolla on rakennusoikeutta 3078 k-m2. Tämä mahdollistaa koulun uudisrakennuksen sekä urheilukentän peruskorjaukseen liittyvien rakennusten rakentamisen. Asemakaavamuutos mahdollistaa myös muiden julkisten lähipalvelujen sekä mm. liike- ja palvelutilojen ja opetus- ja liikuntatoimintaan liittyvien majoitustilojen rakentamisen koulutontille. Keskuskoulu / Opistojen talo osoitetaan säilytettäväksi, mutta kaavassa osoitetaan mahdollisuus hissin rakentamiseen. Urheilukatu osoitetaan koulukorttelin edustalla osin jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, mikä mahdollistaa autoliikenteen katkaisun ja edistää kevyen liikenteen turvallisuutta. Sipoontien varteen suunnitellaan uusi pysäköintialue.

Kaavaselostuksessa esitetään asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako.

Kaavasuunnittelun yhteydessä laaditaan lähiympäristösuunnitelma, liikenteelliset tarkastelut sekä katujen yleissuunnitelma, melu- ja tärinäselvitys sekä hulevesisuunnitelma, joiden viimeisimmät versiot on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranetiin. Selvitykset tai niiden luonnokset on tarkoitus asettaa nähtäville samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa kaavoituksen lisäaineistona.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 1. eli Keskuksen kaupunginosan korttelin 104 tonttia 2 ja osaa korttelista 110 (tilat 1:2320, 1:388, 1:389) sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus liitteineen, päivätty 25.10.2018) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 

 

  • antaa kaupunkikehitykselle valtuudet tehdä teknisiä ja stilistisiä parannuksia asemakaavan ehdotusmateriaaliin ennen nähtäville asettamista 

 

  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot luonnosvaiheessa kuulluilta tahoilta: Järvenpään kaupunkitekniikan suunnittelupalvelut, rakennusvalvonta, Lasten ja nuorten palvelualue, Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Järvenpään Vesi, Mestaritoiminta Oy, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, DNA Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy kaukolämpö, Caruna Oy, Järvenpää-Seura ry, Järvenpään fillarikerho ry, Keski-Uudenmaan yleisurheilu ry, Järvenpään Tennisseura ry ja Järvenpään Palloseura ry, sekä lisäksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen liikuntapalveluilta ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.11. - 10.12.2018 Seutulantalon palvelu­pisteessä ja Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Nähtävillä­olosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, lehdessä ja kaupungin internet- sivuilla sekä kirjeellä asianosaisille ja naapuri­kiinteistöjen omistajille.

Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Järvenpään kaupunkitekniikan suunnittelupalveluilta, rakennusvalvonnalta, Lasten ja nuorten palvelualueelta, Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelta, Järvenpään Vedeltä, Mestaritoiminta Oy:ltä, Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Elisa Oyj:ltä, Telia Finland Oyj:ltä, DNA Finland Oy:ltä, Fortum Power and Heat Oy kaukolämmöltä, Caruna Oy:ltä, Järvenpää-Seura ry:ltä, Järvenpään fillarikerho ry:ltä, Keski-Uudenmaan yleisurheilu ry:ltä, Järvenpään Tennisseura ry:ltä, Järvenpään Palloseura ry:ltä, Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen liikuntapalveluilta ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kymmenen lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lyhennelmät muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat kokouskäsittelyn oheismateriaalina.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavaehdotusta ja selostusta on tarkistettu vastineiden mukaisesti. Urheilukujan päässä oleva noin 210 m2 tontin osa (p-2) on muutettu kaduksi sekä YO-14 –määräykseen lisätty melun ohjearvoja koskeva tarkennus. Kaava-aineistoihin on tehty asiaan kuuluvat teknisluontoiset tarkistukset. Tehdyt muutokset ovat vähäisiä, eivätkä edellytä kaavan uudelleen nähtäville asettamista.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. eli Keskuksen kaupunginosan korttelin 104 tonttia 2 ja osaa korttelista 110 (tilat 1:2320, 1:388, 1:389) sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta päivätty 25.10.2018, tarkistettu 22.1.2019), asemakaavan selostuksen (päivätty 25.10.2018, tarkistettu 22.1.2019).

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin.

 

 

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1. Keskuksen kaupunginosan korttelin 104 tonttia 2 ja osaa korttelista 110 (tilat 1:2320, 1:388, 1:389) sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta päivätty 25.10.2018, tarkistettu 22.1.2019) ja asemakaavan selostuksen (päivätty 25.10.2018, tarkistettu 22.1.2019).

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti ja hyvinvoinnin palvelualuejohtaja.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV