Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvioylitys 

JARDno-2019-841

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV 29.4.2019 § 25, KV 10.6.2019 § 44, KV 2.9.2019 § 54 ja KV 21.10.2019 §71 ja KV 9.12.2019 § 88.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joulu- ja helmikuun aikana tekemistä poikkeuksellista talousarvion ylitysilmoituksista johtuen valtuustolle annetaan selvitys vuoden 2019 talousarvion ylityksistä. Ylitysilmoitusten ajankohdasta johtuen kaupunki ei ole voinut vaikuttaa ylityksiin tilikauden aikana.

Kuntalain mukaisesti toteutuneet määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset käsitellään normaalisti valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tilintarkastajan tulee raportoida tilintarkastuskertomuksessa olennaisista talousarviopoikkeamista. Lähtökohta on, että pitäisi esittää ns. ehdollista vastuuvapautta eli olennaisten poikkeamien osalta esitetään, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus, mikäli valtuusto hyväksyy toteutuneet määrärahojen ylitykset.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) -määrärahamuutokset ja tilinpäätösennusteet

Ennen kuntayhtymän lopullisen talousarvion hyväksymistä vuonna 2018 kuntayhtymän budjettiluvut auditoitiin. Auditoinnilla haluttiin varmistaa, että budjetointi on tehty oikein ja että se on realistinen toiminnan tasoon nähden. Järvenpään kaupunki varasi talousarvioon auditoinnin mukaisen määrärahan kuntayhtymältä tehtäviin palveluostoihin.

Kaupungin budjettiin varattua Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) -määrärahaa muutettiin vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.10.2019 § 77 hyväksymässä talousarviomuutoksessa siirrettiin Keusote-määrärahasta Hyvinvoinnin palvelualueelle 60 te avustusmäärärahaa, josta avustusten jakaminen tapahtuu.

Kuntayhtymä antoi marraskuussa 2019 tilinpäätösennusteen, jonka mukaan erikoissairaanhoidon kustannusten odotettiin ylittyvän Järvenpään osalta noin neljällä miljoonalla eurolla. Ylityksestä osa ennustettiin katettavan kuntayhtymän oman toiminnan säästöillä. Järvenpään kokonaisylityksen arvioitiin olevan 1,5-2 miljoonaa euroa verrattuna kuntayhtymän käyttämään budjettilukuun. Kaupunginvaltuusto huomioi edellä esitetyn ylitysuhan hyväksyessään talousarviomuutoksen kokouksessaan 9.12.2019 § 88. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi kuntayhtymän ja kaupungin käyttämien budjettilukujen poikkeamasta johtuvan 2,17 miljoonaa euron lisäyksen Keusote-määrärahaan.

Kuntayhtymä ilmoitti kunnille joulukuun 9. päivä, että kuntayhtymän kulut tulevat ylittymään aiemmin ilmoitettua enemmän. Järvenpään osalta menojen esitettiin ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta 5 miljoonaa euroa ja oman toiminnan osalta 1 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi vastaavan talousarviomuutoksen kokouksessaan 19.12.2019 § 47. Määrärahaa oli kuntayhtymässä korjattu aikaisemmin 27.6.2019, jolloin kuntayhtymän budjettiin tehty 1,8 Me varaus eläkemenoperusteisiin maksuihin siirrettiin Kevan tarkistetun linjauksen mukaan suoraan kunnan maksettavaksi. Kaupungin puolella muutoksella ei ollut vaikutusta sitovuustason kokonaisbudjettiin, vaan kyse oli tilisiirrosta.

Kuntayhtymän kuntakohtainen laskutus valmistui tammikuun 29. päivä, jolloin Järvenpäälle ilmoitettiin 10,046 miljoonan euron tasauslaskusta. Erikoissairaanhoidon kuluylitys tässä ilmoituksessa oli 4,67 miljoonaa euroa ja oman toiminnan ylitys 5,37 miljoonaa euroa. Muutama päivä myöhemmin 3.helmikuuta ilmoitettiin lukujen olevan edelleen puutteellisia ja niitä tarkennettiin 5. helmikuuta. Tässä yhteydessä Järvenpäähän kohdistuvan tasauslaskun ilmoitettiin olevan 10,698 Me. Lisälaskutuksesta 4,7 Me aiheutui erikoissairaanhoidon kulujen ylittymisestä ja 6 Me kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ylittymisestä. 

5. helmikuuta annetun tiedon mukaan Järvenpään maksuosuuden kuntayhtymälle arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 140,1 Me. Summa ylittää muutetun talousarvion 9,2 miljoonalla eurolla ja se on 12,9 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäinen kaupungin talousarvioon varattu määräraha.

Kuntayhtymä on toimittanut kaupungille selvityksen ylityksen syistä ja siitä, mikä osa ylityksestä on kertaluontoista. Selvitys on pykälän liitteenä.

Ylityksen vaikutus kaupungin talouteen

Mikäli kuntayhtymän kulujen ylitys nostaa kaupungin sotemenojen tasoa pysyvästi, kaupungin tulos jää alijäämäiseksi kaikkina taloussuunnitelmavuosina ollen vuonna 2020 noin -17 Me. Ilman muuta sopeutusta pysyvä menolisäys heikentäisi kaupungin toimintakatetta yhteensä 41,8 Me vuosina 2020-2023. Jotta talous saataisiin tasapainotettua talousohjelman mukaisesti vuoteen 2022 mennessä, tulisi kaupungin kunnallisveroprosenttia nostaa 1,50 %-yksikköä vuoden 2021 alusta alkaen. 

Ylitys heikentää kaupungin tulosta yhteensä n. 9,2 Me vuonna 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

  1. kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Keusoten vuoden 2019 määrärahaylityksen 9,2 Me 
  2. kaupunginvaltuusto edellyttää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsaukseen mennessä toimenpideohjelmaa vuosille 2020-2023, joilla kuntayhtymän talous pysyy valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja kattaa vuoden 2019 ylityksen (12,9 Me)

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Eemeli Peltonen, Helinä Perttu

Kokouskäsittely

Palvelujohtajat Erja Pentti ja Susanna Pitkänen sekä hallinto- ja talousjohtaja Päivi Tarsia selostivat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Erja Pentti, Susanna Pitkänen, Päivi Tarsia ja Pauliina Naala poistuivat ennen päätöskeskustelua.

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen poistuivat ennen päätöskeskustelua ilmoittaen kuntalain 97 §:n 4 momentissa tarkoitetusta esteellisyystilanteesta päätöskohdan 2 osalta: kaupungin edut voivat olla ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa tai asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. (Poissa 21.10 - 21.25)

Puheenjohtajana toimi päätöskeskustelun ajan hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tomi Passi.

Tiedoksi

KV