Järvenpään Veden johtokunta, kokous 7.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vanhankyläntien vesihuolto - vaihe 1

JARDno-2023-527

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
  • Simo Karhunkoski, rakennuttajainsinööri, simo.karhunkoski@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Rakennuttajainsinööri Simo Karhunkoski, toimitusjohtaja Ari Kaunisto

Järvenpään Vesi on kilpailuttanut ”Vanhankyläntien vesihuolto, vaihe 1” –raken­nus­urakan han­kinnan kokonaisurakkana.

Hankinnan tarjouspyynnöt liitteineen lähetettiin 14.4.2023 rajoitetulla menette­lyllä Cloudian kilpailutusjärjestelmän kautta. Rakennusurakan kokonaisarvoon perus­tuen kyseessä oli erityisalojen hankintalain (1398 / 2016) mukainen hankinta, joka alitti EU-kynnysar­von. Tarjouspyynnöt lähetettiin kahdelletoista urakoitsijalle, jotka ovat toi­mineet pääkaupunkiseudun, Keski-Uudenmaan tai Järvenpään kaupungin alueella ja toteuttaneet use­am­pia vastaavia vesihuollon rakennusurakoita.

Määräaikaan mennessä 8.5.2023, klo 13:00 mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka täyttivät tar­joajan soveltuvuusvaatimukset ja tarjouksen tarjouspyynnön mukai­suuden vaatimukset. Tarjouk­sen jättäneet urakoitsijat olivat:

Urakoitsija

1.     Uudenmaan Infrapalvelut Oy

2.     VM Suomalainen Oy

3.     GRK Suomi Oy

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Vesihuollon saneerausurakan hankinnan ratkaisuperusteena oli halvin kokonais­hinta.

Halvin kokonaishinta tarjousvertailun mukaan on Uudenmaan Infrapalvelut Oy jättämässä tarjouksessa, jossa kokonais­hinta on 688 500,00 euroa (alv 0 %). Tarjousten vertailutaulukko on liitteeenä..

Uudenmaan Infrapalvelut Oy:n kanssa on käyty selonottoneuvottelu 29.5.2023, jonka perus­teella urakoit­sija on sisällyttänyt tarjoukseensa kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa vaaditut työt ja tarvikkeet. Urakoitsija on sitoutunut toteuttamaan ”Vanhankyläntien vesi­huolto, vaihe 1”-rakennusurakan ehdoitta ja varauksitta. Uu­denmaan Infrapalvelut Oy toimii rakennusurakan päätoteuttajana. Urakoitsijalla on mahdol­lista allekirjoittaa urakkasopimus sähköisesti.

Toimivalta perustuu hankinnasta päättämisessä Järvenpään kaupungin hallintosään­töön, 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta sekä taloudellinen toimivalta yli 500 000 € ja alle 2 000 000 € (alv 0 %) rakennushankkeissa ja projekteissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta:

1. päättää hyväksyä ”Vanhankyläntien vesihuolto, vaihe 1” –raken­nus­urakan toteuttajaksi Uudenmaan Infrapalvelut Oy:n. Urakkatarjouksen kokonais­hinta on 688 500,00 euroa (alv 0 %).

2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan pienurakkasopimuksen, jonka sitovuus syntyy vasta,​ kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakir­jan allekirjoittaneet. Pienurakkasopimus allekirjoitetaan, kun tämä hankinta­päätös on saanut lainvoiman. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoitta­mista.

3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään urakan toteutusvaiheessa mahdollisia muutos- tai lisätyötilauksia.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa. 

 

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet