Järvenpään Veden johtokunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Järvenpään Veden vesihuollon toiminta-alueiden päivitys

JARDno-2021-1113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden nykyiset vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.3.2018 § 13.

Toiminta-alueisiin on tullut muutoksia, kun uusia kaava-alueita on rakennettu valmiiksi. Näille alueille on rakennettu uusia vesihuollon verkostoja ja ne ovat nyt otettavissa mukaan toiminta-alueisiin ja huleveden viemäröintialueeseen.

Voimassa olevilla vesijohtoverkoston ja jätevesiverkoston toiminta-alueilla on katurakentamisen yhteydessä rakennettu myös uutta vesihuoltoverkostoa ja Järvenpään Vesi on laajentanut vesihuoltoa haja-asutusalueille.

Vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen määrääminen perustuu 1.3.2001 voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin (119/2001). Vesihuoltolakiin tuli tarkennuksia / 22.8.2014 /681. Alla muutoksia tominta-alueisiin liittyen.

7 § (22.8.2014/681)

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

8 § (22.8.2014/681)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

8 a § (22.8.2014/681)

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta supistettaessa

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle.

10 § (22.8.2014/681)

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja

2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

11 § (22.8.2014/681)

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti

Järvenpään Vesi on valmistellut suunnittelutoimisto Ramboll Oy:n kanssa vesi- ja jätevesijohdon toiminta-alueen päivittämisen ja päivitetyt toiminta-aluekarttaluonnokset ovat valmistuneet. Lisäksi on päivitetty huleveden viemäröintialueen kartta, joka on luonnoksena.

Luonnokset ovat liitteenä esittelyaineistossa.

Toiminta-alueiden hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi, joten ehdotukset toiminta- alueesta laitetaan nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi. Toiminta- alueiden ehdotuksista pyydetään lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Tuusulan kunnalta ja Järvenpään kaupungilta.

Kaupungin hallintosäännön 23 §:n "Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta" mukaan johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen toiminta- alueesta. Toiminta- alueiden hyväksyminen tehdään nähtävilläoloajan ja saatujen lausuntojen jälkeen vuoden 2021 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

 1. merkitä tiedoksi vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueiden laajennuksien päivitetyt kartta- aineistoluonnokset sekä huleveden viemäröintialuekarttaluonnoksen. 
 2. asettaa vesijohdon ja jäteveden toiminta-aluekarttaluonnokset sekä huleveden viemäröintikarttaluonnokset nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi.
 3. pyytää karttaluonnoksista ja ehdotuksista lausunnot esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Valmistelija

 • Liisa Joensuu, vesihuoltoasiantuntija, liisa.joensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden nykyiset vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.3.2018 § 13. Järvenpän Veden johtokunta on kokouksessaan 26.5.2021 §12 käsitellyt vesihuollon toiminta-alueiden päivittämistä, kokouksessa esitettyjen karttaluonnosten ja päätösesityksen mukaan.

 Kokouksessa 26.5.2021 johtokunta päätti: 

 1. merkitä tiedoksi vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueiden laajennuksien päivitetyt kartta- aineistoluonnokset sekä huleveden viemäröintialuekarttaluonnoksen. 
 2. asettaa vesijohdon ja jäteveden toiminta-aluekarttaluonnokset sekä huleveden viemäröintikarttaluonnokset nähtäville vähintään 14 vrk:n ajaksi.
 3. pyytää karttaluonnoksista ja ehdotuksista lausunnot esittelytekstin mukaisesti.

Toiminta-aluekartan ja viemäröintialuekartan luonnokset ovat olleet julkisesti nähtävillä 15.6.-28.6.2021 Järvenpään Veden toimitiloissa sekä osoitteessa www.jarvenpaanvesi.fi. Lausunnot on pyydetty viideltä eri osapuolelta. Lausuntonsa toimittivat: 

 1. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
 2. Järvenpään kaupungin kaavoitus
 3. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lausunnoista on tehty koonti ja niille on laadittu vastineet, jotka on esitetty liitteessä 1. Toiminta-alueiden ja hulevesiverkoston viemäröintialueen kartat on päivitetty saatujen lausuntojen mukaisesti tarvittavin osin. Päivitetyt kartat ovat liitteinä 2-4. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja haja-asutusalueen vesihuollon yleissuunnitelma ovat oheismateriaalina. Nämä suunnitelmat ovat tukiaineistona toiminta-alueiden määrityksessä ja lausuntojen vastineissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä lausuntojen mukaisesti päivitetyt vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet, tulevaisuuden tavoitealueet sekä hulevesiverkoston viemäröintialueet karttaliitteiden mukaisesti.

 

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että selvitetään 26.5.2021 kokouksen päätösvaltaisuus ennen kuin asiasta tehdään lopullinen päätös. 

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja vesihuoltoasiantuntija Liisa Joensuu esittelivät asiaa. 

Miska Laaksonen poistui klo 9.00

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella tehtiin seuraavat muutokset tavoitealueisiin: 

 • T10 tavoitealueeseen lisätään kolme alueen kiinteistöä
 • Kulmapolusta ja Saukonkadusta tehdään omat tavoitealueensa

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpää kaupunki kaavoitus ja kaupunkitekniikka