Järvenpään Veden johtokunta, kokous 26.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Järvenpään Veden johtokunnan lausunto Investointiohjelmasta 2023-32

JARDno-2022-609

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Koronan ja Ukrainan sodan seurauksena raaka-aineiden ja energian kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen paljon. Hintojen nousu ja raaka-aineiden saatavuus heijastuu merkittävästi rakentamisen kustannuksiin, mikä tulee ottaa huomioon vuoden 2023-2032 investointiohjelman päivityksessä. Jo käynnistyneiden hankkeiden osalta tilanne vaikuttaa tämänhetkisen arvion mukaan olevan pääosin hallinnassa ja hankkeet ovat ainakin pääosin toteutettavissa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Sen sijaan vasta käynnistyvien hankkeiden osalta joudutaan varautumaan tilanteeseen, jossa hankkeita ei pystytä toteuttamaan suunnittelussa laajuudessa aiemmin arvioidulla kustannustasolla. 

Kaupungin taloustilanne on haastava, minkä vuoksi investointiohjelmaa on karsittu kahdella edellisellä päivityskierroksella ja taloussuunnitelmaan on sisällytetty merkittävät talouden tasapainotustoimenpiteet. Hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti kaupungin lainamäärän kasvu hidastuu 2020-luvun puolivälin jälkeen, mutta lainaa ei edelleenkään pystytä lyhentämään. Kestävän taloudenpidon näkökulmasta toiminnan ja investointien rahavirran tulee pitemmällä aikavälillä olla positiivinen, jolloin tulorahoituksella pystytään kattamaan toiminnan lisäksi myös investointimenot. Järvenpäässä tilanne on toteutunut edellisen kerran 2010-luvun vaihteessa.

Positiivinen toiminnan ja investointien rahavirta edellyttää joko menojen vähentämistä tai lisätuloja. Vallitsevassa kustannusten nousupaineessa investointiohjelmien karsiminen talousohjelman mukaiseen kustannusraamiin tullee edellyttämään investointien siirtopäätöksiä sekä tinkimistä hankkeiden sisällöstä ja laadusta. Kustannusten nousu huomioiden valtuustoaloite (15.11.2021 § 116)  investointiohjelman saattamisesta taloudellisesti kestävälle pohjalle karsimalla lähivuosien investoinneista 5-10% ei välttämättä ole toteutettavissa vaarantamatta omaisuuden kunnon ylläpitoa tai kaupungin kasvua. 

Talousjaostolle esitetään jatkovalmistelua linjaava tilannekatsaus kustannusriskien vaikutuksista merkittävimpien investointiohjelmien toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen investointiohjelman laadinnan lähtötilanteesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Maankayttöjohtaja Juhana Hiironen, kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots ja talousjohtaja Kirsi Rinne esittelivät asiaa. 

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2023-32 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä.  Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmaa, johon sisältyy palvelualueen pitemmän aikavälin suunnitelma tilojen kehittämisestä ja tarpeesta.  

Vuosien 2023-32 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on edellisvuosien tapaan pyritty mitoittamaan investointitaso kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi. Investointiohjelmakokonaisuuden sopeuttamista on haastanut vallitseva taloustilanne, jonka seurauksena rakentamisen kustannukset ovat merkittävästi nousseet, eikä suunniteltuja investointeja pystytä toteuttamaan aiemmassa laajuudessa ja vastaavin sisällöin ilman määrärahalisäyksiä. Jotta pakottavat investoinnit on saatu sovitettua investointiohjelmaan, on ei pakollisia hankkeita poistettu ohjelmasta tai siirretty niitä tuleville vuosille ja valmistauduttu hankkeiden sisältöjen ja laadun räätälöintiin käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti.

Hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen 2023 leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Veroprosenttien leikkauksen seurauksena toiminnan aiheuttamat kulut, investointien aiheuttama poistojen lisäys ja lainanhoitokustannukset tulee jatkossa kattaa merkittävästi pienemmällä tulorahoituksella. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos on painumassa negatiiviseksi myös talousohjelmakaudella, joten toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi myös investointikarsinnan kautta tulee jatkaa. 

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnon pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon, Opkan palveluverkkosuunnitelmaan ja Hyvon tämänhetkiseen palveluverkkosuunnitelmaluonnokseen perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Hyvon palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä ennen investointiohjelman hyväksymistä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamisohjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti.  

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-31 osalta 14,7 Me edellisvuotista ohjelmaa korkeampi, ja vuosien 2022-26 osalta 16,6 miljoonaa korkeampi. Koko 10-vuotiskauden investoinnit ovat 36,1 miljoonaa matalammat kuin edellisellä 10-vuotiskaudella. Muutoksia selittää vuodelta 2021 siirtyneiden hankkeiden suuri määrä ja viimeisen ohjelmavuoden selvästi matalampi kokonaisinvestointitaso. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2023-32 on 371,1 Me.

Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2021 hyväksymä investointiohjelma 2022-2031 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamisohjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Lähivuosille esitetyt muutokset koskevat pääosin hankkeiden tarkentuneita aikataulu- ja kustannusarvioita.  

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2023-26 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun kokouksessa ennen talousohjelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualuettaan koskevalta osin lokakuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-2032 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin lokakuun aikana
  2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle lautakuntiin kesäkuussa (20.6.2022 § 178). Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lautakunnilta pyydetään lausuntoa investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. Tavanomaisesti kommentit on pyydetty erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2026-32 hankkeita. Poikkeuksellisesta talousohjelman valmistelutilanteesta, investointikustannuspaineista ja yllättävistä vuodesta 2024 alkaen vaikuttavista rahoitushaasteista johtuen lautakuntia pyydetään tarkastelemaan investointiohjelmia kriittisesti pyrkien keventämään myös lähivuosien 2023-25 investointipainetta.

Lautakunnilta pyydetään osana lausuntoaan esitykset hankkeista, jotka voidaan jättää tekemättä, joita voidaan viivästyttää, joiden laajuutta voidaan karsia tai joiden laatutasosta voidaan karsia tai muuten pienentää tulevien vuosien poistotasoa ja keventää toimintaan kohdistuvaa sopeutustarvetta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

talouspalvelut, toimitusjohtaja, talousasiantuntija