Järvenpään Veden johtokunta, kokous 24.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Järvenpään Veden vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021

JARDno-2022-813

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2021 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
  2. hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen
  3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
  4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 22 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto 

  1. merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedoksi
  2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointikertomusta. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 22

Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 49 (kaupunginvaltuuston 13.6.2022 pöytäkirja on kaupunginhallituksen esityslistaa julkaistaessa 16.6. vielä tarkastamaton)

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen valtuustolle 13.6.2022. Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Tarkastuslautakunta suosittelee seuraavaa arviointikertomuksen käsittelyprosessia:

1. Arviointikertomuksen esittely valtuustolle 13.6.2022.

2. Arviointikertomuksen käsittely kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2022, jossa tarkastuslautakunnan toimenpidepyynnöt annetaan hallinnon aloille.

3. Selvitys- ja vastauspyyntöjä koskevien asioiden virkamies- tai lautakuntakäsittely

4. Selvitykset kaupunginhallitukselle viimeistään lokakuun 2022 loppuun mennessä vastineiden käsittelyä varten. 

5. Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, marraskuun 2022 kokoukseen. Vastineet tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi ennen valtuustokäsittelyä.

6. Arviointikertomusta voidaan käsitellä myös valtuuston syksyn seminaarissa yhdessä talousarviokeskustelun kanssa.

7. Valtuusto käsittelee huomioiden ja vastineiden vaikutusta vuoden 2023 talousarvioon.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä liitteenä olevan arviointikertomuksen 2021 tiedoksi
  2. pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 31.10.2022 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 14.11.2022.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 13.6.2022 § 49. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle (KH 20.6.2022 § 179). 

Järvenpään Vedeltä pyydettiin seuraavaan kohtaan vastine/lisäselvitys:

Tarkastuslautakunnan esittämä suositus:  

Järvenpään Vesi raportoi jatkossakin vesimittareiden vaihtotavoitteen tilanteen, sekä esittää miten ja millä aikataululla vaihtotavoite voidaan kuroa kiinni verrattuna riskeihin, joita mittareiden vaihtamatta jättäminen aiheuttaa.    

Järvenpään Veden vastine:

Järvenpään Vesi on ennakoinut vesimittarien vaihtotavoitteen toteuttamista loppuvuoden 2022 aikana. Loppuvuoden aikana tullaan vaihtamaan n. 1600 vesimittaria, joihin on jo varauduttu vuoden 2021 talousarviossa syntyneellä säästöllä, joka on hyväksytty siirtomäärärahana vuodelle 2022. Tulevina vuosina pyritään mittareita vaihtamaan 500-1000 kpl vuodessa. Tällä vaihtomäärällä ollaan linjassa, ennen koronaa käytössä olleen mittarienvaihtomäärien kanssa. Korona-aikana mittarien vaihdot keskeytettiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut