Järvenpään Veden johtokunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

JARDno-2020-2175

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:

• kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
• investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman

Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö

• talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2021, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
• vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2021 - 2023
• vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2021 – 2023
• investointiosan v. 2021 – 2023

Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2021-2023.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2020 § 288 ja kaupunginvaltuusto 7.9.2020 § 53 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2021-2023 talousohjelmasta ja samalla on  annettu alustava kolmevuotinen budjettikehys. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan.

Kaupunginhallituksen talousarvion kehysluonnoksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston antaman alustavan kehyksen mukainen:

 

2021 2022 2023 Yhteensä
4 540 4 537 4 526 13 603

 

Talousarviovuoden 2021 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna v. 2020 talousarvio:

 

Tekstiosuus KTA 2020 TA 2021 Muutos %
Liikevaihto 8 838 8 922 0,9
Toimintakulut 4 462 4 584 2,7
Toimintakate 4 576 4 540 -0,8
Sumu-poistot 2 834 2 856 0,8
Vuosikate poistoista 112 110 - 1,9
Liikeylijäämä 1 742 1 684 - 3,3
Ylijäämä 335 277 - 17,2
Investoinnit 5 000 5 000 0,0
Lainanotto      
Tulorahoitusosuus 63,38 62,67 -1,1

 

Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 19.8.2020 § 11 käydyn talousarvion valmistelun pohjalta.

Kulutuslaskutuksen muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvan ja edellisen vuoden arvioista.

Käyttömenot

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelman mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 17 snt/m³ ja vuosimaksu on 9,8 snt/m³.
Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymän taloussuunnitelman mukaan ostettavan veden hintaan ei tule muutosta vuonna 2021.

Henkilöstökuluissa on huomioitu yksi lisähenkilö asiakaspalveluun. Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, joka huomioi KVTes:n mukaiset korotukset.

Liittymismaksut

Vuodelle 2020-2023 liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 000 000 €/vuosi.

Pankkitilin limiitti

Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.

Investoinnit

Investointitaso vuonna 2021-2023 on 5 M €/vuosi.

Taloussuunnitelmavuosien 2021 – 2023 vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

 

2021 2022 2023 Yhteensä
5 000 5 000 5 000 15 000

 

Talouteen vaikuttavina vuonna 2021 ja tulevina taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit mm. keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue (JYK), Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus, Wärtsilän teollisuusalue sekä St 1 ja Sävelpuisto.

Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusiminen. Lisäksi uusitaan asiakaspalvelujärjestelmä.

Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 16 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.

Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2021 - 2023 esitetyn mukaisena liitteineen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut