Järvenpään Veden johtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lausuntopyyntö / Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 ja talousarvio vuodelle 2024

JARDno-2023-1398

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää 24.8.2023 pidetyn yhtymähallituksen kokouskäsittelyn mukaisesti ja kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2024 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2024 - 2026 taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Lausunto on toimitettava 30.9.2023 mennessä.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 – 2026

Vuodelle 2024 esitetään veden yksikköhinnalle korotusta, jolloin yksikköhinta on 0,43  e/m+ voimassa oleva arvonlisävero. Aiempi yksikköhinta vuoden 2023 osalla on 0,39 e/m3. Korotus on 4 snt/m3.

Peruste yksikköhinnan muutokselle:

Toimintamenot ovat nousseet 5,2 % ja tulot 10,3 % vuoden 2023 talousarvioon nähden. Menojen kasvu muodostuu sähköenergian kustannusten kasvusta ja palveluiden ostosta, tarvikkeista ja henkilöstömenoista, joissa on myös hienoista nousua.. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattaa merkittävästi voimakkaasti kasvaneet korkokulut, mikä puolestaan johtuu korkotason voimakkaasta noususta.

Vuodelle 2024 on arvioitu veden myynnin pienentymistä arviolta 1,9 %.

Taloussuunnitelmavuosien yksikköhinta-arviointi:

Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin TS2025 yksikköhinta 0,45 e/m3  ja TS2026 yksikköhinta on 0,47 e/m3 + voimassa oleva arvonlisävero. Korotus on TS2025 2 snt/m3 ja TS2026 2 snt/m3.

Vuosille 2025 - 2026 on vedenmyynnissä arvioitu olevan vuoden 2024 tasolla.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2024 on arvioitu olevan 4,84 Me.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2024 on arvioitu olevan 3,4 Me. Toimintamenoissa on n. 170 te kasvua, verrattuna 2023 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2024 on 1,4 Me ja vuosikate 1,2 Me.

Investointiosa

Investointien osalta päähuomio vuonna 2024 on automaatiojärjestelmän päivittämisessä sekä verkostojen saneerauksessa. Lisäksi varaudutaan, Kellokosken vesitornin osittaiseen saneeraukseen. Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärven ja Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Vuodelle 2024 maahankintoihin on varattu 50 000 euroa. Irtaimistovarauksena pidetään 20 000,- euroa. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2024 on 1,4 M€.

Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2024 on 1,2 Me.

Järvenpään Veden lausunto

Talousveden vuoden 2024 yksikköhinnannalle on tulossa n. 10% korotus, jonka vaikutus on 4 snt/m3. Suunnitelmavuosille 2025 - 2026 on esitetty myös korotukset 2 snt/m3 vuosi.

Kokonaisuudessa talousarvion yksikköhintojen vaikutukset vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 - 2026 aiheuttavat seurannaisesti Järvenpään Vedelle taksojen korotustarpeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle esittää, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2024 eikä vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelmaan.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä