Järvenpään Veden johtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lausuntopyyntö / KUVES Taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 ja talousarvio vuodelle 2024

JARDno-2023-1399

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 24.8.2023 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2023 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmaluonnos

Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin kustannusosuudesta n. 26 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja maksuosuuksiin. Maksu muodostuu seuraavasti:

Tuusulanjärven säännöstely= 8660,00 € <- tässä on Tuusulanjärven patoon liittyvät kustannukset, Järvenpään osuus on 35 %

Rusutjärven lisävesi=11 103,00 € <- tämä on puhtaasti lisäveden johtamista järventilan ylläpitämistä varten, Järvenpään osuus on 25 %

Keravanjoen lisävesi 5822,00 € <- Keravanjoen lisävedenkustannuksista Järvenpään osuus on 2 %.

Viemärilaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Viemärilaitostoiminnassa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset ovat vaikutukseltaan n. 75 % KUVESin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.

Järvenpään Veden jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 3,8 milj. m³, vuoden 2024 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate

2 332 900 €

Vuosikate2

2 190 600 €

Poistot

1 957 800  €

Tilikauden ylijäämä

    232 800 €

Rahoitusosa

Lainan mahdollinen tarve 200 000 €.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2024 täydennys- peruskorjausinvestoinnit

Jätevesitunnelin saneeraus

 50 000 €

Jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantaminen

 30 000€

Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe

600 000 €

Pääradan alitus

200 000 €

Vuoden 2024 osalle, edellä oleviin investointeihin on varattu yhteensä 880 000 €.

Vuosien 2025 - 2026 investointeja

  • Jätevesitunnelin saneeraus 1 100 000 €
  • Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistopiipun korotus, ei arviota
  • Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina, yhdessä Järvenpään Veden itäpuolelta ohittavan siirtoviemärinhankkeen kanssa.

HSY:n investointiosuudet / keskuspuhdistamon investoinnit

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. Näitä ovat suunnittelukaudella:

Viikinmäen vuosisaneeraukset Fosforinpoiston tehostaminen, jälkikäsittely v. 2026–2029 Rejektivesien erilliskäsittely v. 2025–2027 Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2023–2024 Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2024–2027 Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2023–2024 Linkojen saneeraus v. 2023–2025 Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029 Kyläsaaren varapurku v. 2023–2026.

Vuoden 2024 osuus on n. 900 000 e

Vuoden 2025 osuus on 1 000 000 € ja vuoden 2026 osuus on 1 400 000 e.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 13,3 snt/m3 ja yleiskulut 1,7 snt/m3 ja ennakkohinta yhteensä  15,0 snt/m3.

Käyttömaksu 2023

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinnan on arvioitu olevan 22,2 snt/m³.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA 2023

TA2024

TA2025

TA2026

23,2

22,2

24,5

24,6

Vuosimaksu

Vuosimaksu vuonna 2024 on 13,1 snt/m3, joka on noin 12 % korkeampi kuin vuonna 2023.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m3):

TA2022

TA2023

TA2024

TA2025

TA2026

10,3

11,7

13,1

11,6

11,5

Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti. Aiemmin syntyneen n. 500 000  euron alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 - 2024 on budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua.

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 36,00 €/kuorma, aiempi 32,00 €/kuorma.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

  • Käyttömaksun osalla on hyvä, että hintaa on päästy alentamaan verrattuna vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 tasoon.
  • Vuosimaksu nousee merkittävästi, vaikkakin perustellusti nykyhetken tilanteiden aiheuttamina ja peruste alijäämän kattamisesta.
  • HSY:n kustannukset ovat osaltaan laskeneet aiemmasta, kun energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. On kuitenkin hyvä seurata HSY:n Viikinmäen puhdistamon sähkön- ja lämmöntuotannon tuottoja sekä kustannuksia ja varmistaa näiden kulujen oikeellinen muodostuminen sekä hyvittyminen Kuvesi:lle.
  • Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin.

Muihin tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2024 - 2026 että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina, koska talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2024 - 2026 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttavat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa. 

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Keski-Uudenman vesiensuojelun kuntayhtymä