Järvenpään Veden johtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Järvenpään Veden johtokunnan lausunto Investointiohjelmasta 2024-33

JARDno-2023-883

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Heinonen, laskentasihteeri, mari.heinonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ohjelman valmistelu

Investointien valmisteluryhmä on kevään aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2024-33 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maalis-huhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen rakentamis- ja väestösuunnitteiden ja palvelutarvearvioiden päivittämisellä.  

Vuosien 2024-33 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on korostettu strategisten taloustavoitteiden saavuttamista, mikä on tarkoittanut investointiohjelman karsimista ja sopeuttamista taloussuunnitelmakehyksen mahdollistamaan käyttötalousraamiin. Investointitaso on pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi siten, että strategiassa vuosille 2026 ja 2030 asetetut lainamäärä- ja taseen kertynyt ylijäämä -tavoitteet täyttyvät. Investointiohjelmien sopeuttamisessa on erityisesti kiinnitetty huomioita hankkeiden realistiseen aikataulutukseen ja hankelaajuuksiin.  

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnon pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen on rakennuskannan kuntoon ja opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden palveluverkkosuunnitelmiin perustuen laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa. 

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2023-32 osalta 13,2 Me edellisvuotista ohjelmaa korkeampi, ja vuosien 2023-27 osalta 1,2 miljoonaa korkeampi. Ottaen huomioon vuodelta 2022 siirtyneet hankkeet, lähivuosien investointimäärärahoja on tosiasiallisesti karsittu aiempaan verrattuna.​ Koko 10-vuotiskauden investoinnit ovat 0,3 miljoonaa korkeammat kuin edellisellä 10-vuotiskaudella. Ohjelmaan on karsintojen lisäksi tullut myös muutama merkittävä lisäys. Talonrakennuksen ohjelmaan on palautettu Piirosen liikuntahallin korjaus ja lisätty Suvirannan korjaus sekä pysäköintihallin rakentaminen keskustaan. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2024-33 on 341,1 Me.

Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymä investointiohjelma 2023-2032 ja investointiohjelmien esittelymateriaali sekä rakentamis- ja väestösuunnitteet ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutarvelaskelma.

Käsittely

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2024-27 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen taloussuunnitelman vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualuettaan koskevalta tai palvelualueeseen vaikuttavilta osin syyskuun aikana.

Lautakuntia pyydetään arvioimaan erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti ohjelmavuosien 2027-2033 hankkeita. Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta määrärahojen riittävyyden näkökulmasta. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin, vaan ne tulee kyetä kattamaan olevista raameista.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskien syyskuun aikana
  2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Laura Virkkusen muutosehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Tuija Kuusiston kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskien syyskuun aikana

2. pyytää lauta- ja johtokuntia osaltaan etsimään erityisesti investointiohjelman lähivuosille kohdistuvia merkittäviä karsintakohteita, joilla on mahdollista lisätä liikkumavaraa tulevien vuosien käyttötalouteen.

3. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Esitän siis, että lisätään kohdaksi 2. ”pyytää lauta- ja johtokuntia osaltaan etsimään erityisesti investointiohjelman lähivuosille kohdistuvia merkittäviä karsintakohteita, joilla on mahdollista lisätä liikkumavaraa tulevien vuosien käyttötalouteen.”

Pidettiin kokoustauko klo 17.20-17.26.

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: Ari Kaunisto

Kaupunginhallitus lähetti alustavat investointiohjelmat lausuntokierrokselle kesäkuussa (19.6.2023 § 163). Lausunnot tulee antaa ohjelmiin lokakuun aikana.

Lausuntoa pyydetään investointiohjelman omaa palvelualuettaan koskeviin investointiohjelman osiin. 

Hankkeita pyydetään arvioimaan erityisesti niiltä osin, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti ohjelmavuosien 2027-2033 hankkeita. Lausunnoissa tulisi huomioida myös investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin ja arvioimaan investointien toteutettavuutta määrärahojen riittävyyden näkökulmasta. 

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikan lausunnot ovat liitteinä.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan Järvenpään Veden lausunnon investointiohjelmista. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti asiaa. 

Miska Laaksonen poistui klo 8.56. 

Tiedoksi

Talouspalvelut/ KH