Järvenpään Veden johtokunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Järvenpään Veden vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitteluvuosien valmistelu

JARDno-2022-525

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2023 talousarvion alustava valmistelu on aloitettu vuonna 2021 päätetyn, vuosien 2022–2025 talousohjelman pohjalta. Tarkoituksena on kokouksessa käydä keskustelu johtokunnan kanssa, alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä.

Tilanne viimeaikaisista sotatoimista vaikuttaa koko maailmaan jo nyt ja tulee vaikuttamaan hyvin pitkän ajan tulevaisuudessa. Inflaatio, hintojen nousu, tarkkeiden ja materiaalien saantikysymykset, ovat haasteellisia arvioitavaksi. Rakentamisen kustannukset nousevat ja sotatoimen seurauksena uudisrakentaminen tulee vaatimaan paljon materiaalia mm. terästä. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee olemaan vuosikymmenten työ, joilla on vaikutusta matariaalien saamiseen maailman laajuisesti.

Järvenpään Veden talousarvion 2023 valmisteluun vaikuttavia asioita:

Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset

Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa vesimääräarviota on tarkistettu talousohjelmasta käyttäen vuoden 2021 tilinpäätöstietoja hyödyksi.

Käyttömenot

Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) esityksen mukaan käyttömaksun hinta nousee 1,8 snt/m³ 1.4.2022 alkaen, johtuen Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannusnoususta. Muutosta ei ole huomioitu vuoden Järvenpään Veden 2022 talousarviossa. Vuoden 2022 tällä hetkellä laskutettava hinta on 28,5 snt/m³ ja 1.4. alkaen 30,3 snt/m³. Em. johtuen vuodelle 2023 Kuvesin hinnaksi on arviona tarkistettu 32,6 snt/m³. Luultavasti nämä nyt esillä olevat hinnat tulevat vielä korottumaan loppuvuoden osalla ja tuleville vuosille.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2022 hinta on 39 snt/m³.

Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista sekä maailman tilanteesta johtuen. Näistä johtuen arvioidaan tulevan suuria korotuksia tarvikkeiden ja palveluiden hinnoissa. Vaikutuksia on myös erilaisten komponenttien saamisessa, ja näiden hinnan kehitys ja saatavuus saattaa aiheuttaa erilaisina muutostoimina lisää kustannuksia.

Järvenpään Veden toimintakate vuodelle 2023 on v.2021 vahvistetun taloussuunnitelman mukaan 5 819 384 €.

Käyttötulot

Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu 1.4.2022 alkaen. Edellä mainittujen mukaan vuodelle 2023 tarvittavat korotukset vesi- ja jätevesimaksuihin taloussuunnitelman mukaan ovat n. 6 % ja perusmaksuihin 15 %.

Investointitaso

Investointiohjelmaa 2023 valmistellaan 5,5 M€ tasolla.

Rahoituskulut

Järvenpään kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta on 1.407.000 euroa, joka on 6 % peruspääomasta ja vahvistettu liikelaitosta perustettaessa 1.1.2006 alkaen

Liittymismaksut

Vuoden 2023 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 120 000 €. Liittymismaksuihin ei ole laskettu korotuksia vuodelle 2023.

Laskelmat

Edellä olevien mukaisesti TA 2023 pohjaksi valmisteltuja laskelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.

Kokousaineistoon ei ole liitetty aineistoja.

 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto ja talousasiantuntija Marketta Niemi esittelivät asiaa. 

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2023 talousarvion alustava valmistelu aloitettiin maaliskuussa vuonna 2021 päätetyn, vuosien 2022–2025 talousohjelman pohjalta.

Huhtikuussa 13.4.2022 §8 johtokunnan kokouksessa käytiin keskustelu alustavista talousarvioon liittyvistä tekijöistä ja merkitykseltään vaikuttavimmista asioista sekä mahdollisista muutosesityksistä talousarvioon.

Huhtikuun kokouksen jälkeen on tullut tarkennettuja tietoja, jotka on huomioitu nyt valmistelluissa talousarvion vaihtoehtomalleissa.

Vaihtoehtomalleissa on huomioitu mahdolliset muutosesitykset toimintakatteeseen ja korvaukseen peruspääomasta.

Käyttömenot

Käyttömenoissa suurimpana vaikuttavana tekijänä on Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) esittämät suuret hinnankorotusarviot.

Kuvesilta on saatu tarkempaa hinta-arviota jäteveden maksuista, jotka ovat seuraavanlaiset:

Käyttömaksun korotus 3-5 snt/ m3 ja käyttömaksun korotuksen perusteena on HSY:n taksan korotukset.

Vuosimaksun korotus 3-5 snt/m3 ja vuosimaksun korotuksen perusteena on Kuvesin viime vuosilta kertynyt alijäämä, jonka Kuvesin tulee kattaa vuosien 2023 - 2024 aikana.

Järvenpään Veden talousarviolaskelmat perustuvat käyttö- ja vuosimaksujen osalla 4 snt/m3 korotuksiin, joka tarkoittaa n. 308 000 € lisäkustannusta Järvenpään Vedelle. Muilta osin käyttökuluissa on huomioitu maailman markkinatilanteen hinnan kehityksen suuri kasvu.

Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan olevan 40 snt/m³.

Järvenpään Veden uudet tarkemmat talousarviolaskelmat ovat oheismateriaalina. Laskelmissa on huomioitu johtokunnan pyytämät erilaiset vaihtoehtomallit talousarvion valmistelua varten.

Vaihtoehtomalleista on johtokunnan tarkoitus päättää valitun vaihtoehtolaskelman esittämisestä kaupunginhallitukselle, talousarvion valmistelun jatkotyöskentelyä varten. Vaihtoehtomallit perustuvat suuriin käyttömenojen kasvun aiheuttamiin talousarvion- ja taksanmuutostarpeisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti valitun talousarvion vaihtoehtolaskelman esittämisestä, mikäli se poikkeaa vahvistetusta talousohjelmasta.

 

Käsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Pekka Hippi teki Leena Peltosaaren kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: 

"Johtokunta hyväksyy talousarvion vaihtoehtolaskelman Ve2." 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Esittelijän pohjaehdotus

EI: Hipin muutosehdotus

Puheenjohtaja totesi johtokunnan äänin 1 JAA ja 5 EI hyväksyneen Hipin muutosehdotuksen.

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen äänestyksessä valitun talousarvion vaihtoehtolaskelman Ve2 hyväksymistä. Toimintakatteesta ja peruspääomasta esitetään vähennettävän 407 000 euroa vahvistetusta taloussuunnitelmasta. 

Äänestystulokset

  • Jaa 1 kpl 17%

    Jarno Hautamäki

  • Ei 5 kpl 83%

    Miska Laaksonen, Satu Haaparanta, Pekka Hippi, Leena Peltosaari, Päivi Haapala

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut