Järvenpään Veden johtokunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vesi- ja jätevesimaksujen muuttaminen 1.4.2023 alkaen

JARDno-2022-2104

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaisesti johtokunta päättää itsenäisesti laitoksen vesihuoltotaksasta. Järvenpään Veden vesihuoltotaksa koostuu perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista.

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttö- ja perusmaksuja peritään erikseen talous- ja jätevedelle.

Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja määräytyy kiinteistön vesimittarin koon sekä liitettyjen palveluiden perusteella.

Liittymismaksu on rakennettavan tai verkostoon liitettävän rakennuksen tyypistä ja kerrosalasta riippuva kertaluonteinen maksu, joka on siirto- ja palautuskelpoinen.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Järvenpään Veden talousarvioesitys vuodelle 2023 on hyväksytty ja se sisältää seuraavat taksojen korotukset vuodelle 2023:

  • Talousveden käyttömaksujen osalta 6 %
  • Jäteveden käyttömaksun osalta 8,5 %

Talousveden käyttömaksu 1.4.2023 alkaen

1,42 e (alv 0 %) 1,76 e (alv 24 %)


Jäteveden käyttömaksu 1.4.2023 alkaen   

2,29 (alv 0 %) 2,84 (alv 24 %)
  • Perusmaksujen osalta 15 %, perusmaksut muodostuvat mittarikoon mukaan ja tarkemmat tiedot mittarikokoluokittain on esitetty liitteessä.
    ​​​​​​

Perusteita taksamuutoksiin

Vuonna 2023 talouteen vaikuttavana muutoksena on yleiskustannuksien nousu ja mm. puhdistettavaksi toimitetun jäteveden kustannustason nousu, kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän on korottanut käyttömaksua vuonna 2022 jo kolme kertaa, korotus yht. 9,snt/m3 eli n. 50 % vuoden 2022 aikana. Viime vuosien aikana jätevesimäärä on ollut kasvusuunnassa johtuen mm. vuosittain lisääntyneestä sademäärästä, joka on lisännyt laskuttamatonta jätevesimäärää eli vuotovettä. 

Taloussuunnitelmavuosia 2023 - 2026 leimaavat suuret investoinnit uusien kaava- alueiden toteuttamisessa ja vesihuoltoverkoston saneerauksessa. Verkostojen uusimisella taataan turvallinen ja toimiva vesihuoltoverkosto. Uusimisella pyritään myös vähentämään vesihuollon verkostojen vuotovesien määrää. Investointien määrän tulevina vuosina 2023 - 2025 on arvioitu olevan 5,5 Me / vuosi ja vuodesta 2026 alkaen 6 Me/vuosi. Taksankorotuksilla varaudutaan myös osittain etupainotteisesti taloussuunnitelmakauden jälkeen alkavaan siirtoviemärihankkeeseen. 

Korotuksien perusteena on investointien rahoittaminen ilman lainanottoa, yleiskustannusten nousu ja käsiteltävän jäteveden määrän ja käsittelyn kustannustason nousu.

Taloudelliset vaikutukset

Käyttö- ja perusmaksujen korotuksien vaikutus keskimääräiselle omakotikiinteistön neljähenkiselle perheelle vuonna 2023 (veden käyttö n.150 m³/a) on noin 72 e vuodessa, eli n. 6 e/kk (sis. alv).
Taloudessa käyttävän veden hinta on n. 0,6 senttiä/litra. Talousarviovuonna 2023 liikevaihto kasvaa noin 570 te edellä mainittujen taksojen korotuksien myötä verrattuna vuoteen 2022.

Taksamuutokset 1.4.2023 alkaen ovat liitteessä 1. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä vesihuollon taksamuutokset 1.4.2023 alkaen liitteen 1 mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Tiedoksi

Talouspalvelut