Järvenpään Veden johtokunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Järvenpään Veden liittymis- ja käyttösopimusten sopimusehtojen muuttaminen

JARDno-2022-2038

Valmistelija

  • Liisa Joensuu, vesihuoltoasiantuntija, liisa.joensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tällä hetkellä käytössä olevat sopimusehdot ovat vuodelta 2004. Sähköisen tiedonsiirron sekä sähköisen allekirjoitusprosessin myötä sopimusehdot eivät kaikilta osin vastaa enää nykytilannetta. Sopimusehtoja täytyy päivittää niiltä osin kuin digitalisaatio on muuttanut dokumenttien käsittelyä. Dokumenttien käsittelyssä käytetään sähköistä allekirjoitusta ja mm. sen seurauksena sopimusehtoja täytyy päivittää.

Sopimustehtoihin tarvitaan seuraavat muutokset:

Poistetaan maininta Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksestä, sillä ehdot eivät muutoksen myötä ole enää kokonaisuudessaan VVY:n laatimia.

7§ päivitetään seuraavin perustein:

Sopimuksen liitteenä on usein liitoskohtalausunto, josta ilmenee vesihuoltoliitosten tekniset yksityiskohdat. Mikäli lausuntoa tai liitostietoja ei ole saatavilla, sopimuksen liitteenä on yleisluontoinen kuvaus vesihuoltoliitosten vastuurajoista sopimusosapuolten välillä.

- Lisätään tekstiin maininta laitoksen ja liittyjän yleisistä vastuurajoista vaihtoehtona teknisille tiedoille.

8§ päivitetään seuraavin perustein:

Sopimuksella ei luetella Kvv- suunnitteluasiakirjoja. Liittyjän Kvv-suunnitelmat tarkastetaan rakennuslupaprosessin yhteydessä sähköisessä lupapalvelussa. 

- Poistetaan maininta sopimuksessa luetelluista piirustuksista

- Lisätään maininta, suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvonnan sähköiseen järjestelmään hyväksyttäväksi.

17§ päivitetään seuraavin perustein:

Vesihuoltolaitoksen voimassa olevia yleisiä toimitusehtoja ja maksu- ja palveluhinnastoja ei lähetetä enää asiakkaalle sopimusliitteenä sähköiseen sopimuksen allekirjoitukseen siirtymisen myötä. Paperiset dokumentit toimitetaan erikseen pyydettäessä. Asiakirjat ovat sähköisesti luettavissa ja tulostettavissa laitoksen verkkosivuilla. Asiakkaalle toimitetaan sopimuksen saatekirjeessä linkki sopimusasiakirjojen verkkosijaintiin. 

- Päivitetään teksti vastaamaan nykyistä toimintamallia.

19§ päivitetään seuraavin perustein:

Sähköisen allekirjoituksen myötä kaikki sopijapuolet saavat oman sähköisesti allekirjoitetun sopimusdokumentin. Sopimusosapuolia voi olla myös enemmän kuin kaksi.

- Muutetaan maininta kahdesta sopimuskappaleesta siten, että sähköisesti allekirjoitettu sopimus toimitetaan kaikille allekirjoittaneille sopijapuolille.

- Mikäli sopimus liittyjän pyynnöstä allekirjoitetaan käsin, sopimusta tehdään kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Aiemmin voimassa olleet ja nyt päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot ovat liitteinä 1. ja 2.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä päivitetyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot edellä mainituin muutoksin ja liitteen 2 mukaan. Sopimusehdot astuvat voimaan johtokunnan päätöksen saatua lainvoiman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.