Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Nuorisotyön vuoden 2019 toiminta-avustusten myöntäminen nuorisoyhdistyksille

JARDno-2019-538

Valmistelija

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä tuleviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta- avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja työryhmien toiminnan tukemiseen. 

Nuorisoyhdistysten vuoden 2019 toimintaan tarkoitetut avustukset julistettiin haettaviksi 10.4.2019 mennessä. Määräaikana toimitettiin yhteensä seitsemän (7) hakemusta, jotka täyttävät toiminta- avustuksen hakuperusteet. Muiden hakijoiden (3) hakemukset on siirretty käsiteltäväksi kohdeavustuksina. Avustushakemusten yhteydessä on annettu käyttöselvitykset edellisvuoden, 2018, avustusten käytöstä hyväksyttävästi.

Nuorisopalvelujen talousarvioon 2019 varatusta 30.000 euron avustusmäärärahasta on varattu yleisavustuksiin 26.200 €.  Toiminta- avustusta voi hakea järvenpääläinen rekisteröity yhdistys, jonka toiminta on alkanut vähintään edellisenä kalenterivuonna ja jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 vuotiaita. Toiminta- avustusta haetaan ja myönnetään vuosisuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee olla lapsille ja nuorille suunnattua kerho-, kurssi-, leiri-, retki-, tapahtuma- ja kansainvälistä toimintaa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymien toiminta- ja kohdeavustuksia koskevien ohjeiden mukaan toiminta-avustusta myönnetään kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan mennessä jättämien avustushakemusten, toimintasuunnitelman, talousarvioiden sekä edellisen vuoden toteutuneiden suoritteiden ja toiminnan perusteella. Lisäksi hakulomakkeissa kerättäviä tietoja painotetaan palvelukohtaisesti erilaisilla painokertoimilla.  

Toiminta- avustuksen myöntämisperusteita ovat:

  1. Toiminnan tarkoitus
  2. Toiminnan merkitys paikalliselle nuorisotyölle
  3. Toiminta, sen laajuus ja osallistujamäärät
  4.  Hakijan taloudellinen tilanne

Avustukset esitetään jaettaviksi kohdennettuina eri työmuotoihin kokonaisharkinnan perusteella. Avustushakemuksia arvioitiin lautakunnassa hyväksyttyjen painotusten mukaisesti, joista yhteenveto erillisenä materiaalina.       

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta jakaa nuorisotoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset, yhteensä 26.200 euroa seuraavasti:

Yhdistys                                          Haettu        Päätös        Esitys                  

  2019           2018           2019€                    

Partiolippukunta
Järvenpään Metsänkävijät ry            4.200          4.000          4.200

Järvenpään Nuorisoseura ry             1.362          .800           1.000

Järvenpään Vesaiset ry                    3.000          2.300          2.400

Setlementti Louhela ry/
Lapsi- ja nuorisotyön yksikkö           5.000          4.800          4.900

Partiolippukunta
Järvenpään Kiehiset ry                    6.500          5.800          5.900

Järvenpään Nuoret Kotkat ry            4.000          2.700          2.800

Partiolippukunta Järvenpään
Scoutit ry                                        6.500          4.800         5.000

YHTEENSÄ                                   30.562        25.200        26.200       

 

Avustus on käytettävä vuoden 2019 toimintaan. Avustuksen käytöstä on annettava käyttöselvitys 31.3.2020 mennessä

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin