Hyvinvointilautakunta, kokous 9.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kuntalaisaloite / Kulttuurikorttikokeilu

JARDno-2018-2948

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Keski-Uudenmaan -Kulbitalot, Mika Väisänen on jättänyt aloitteen kulttuurikokeilusta. Aloitteessa todetaan, että Mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyssä sekä niistä toipumisessa kulttuurilla on todettu olevan tärkeä tehtävä sekä yleisemminkin kansalaisten hyvinvointia merkittävästi edistävä vaikutus. Lähitulevaisuudessa peruskuntien palveluista irrotettavien kuntayhtymän sote- palveluiden sekä kuntien vastuulle jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiakas/kuntalaislähtöinen integrointi edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Tämä koskee erityisesti sosioekonomisesti ja terveydellisesti heikossa asemassa olevia kuntalaisia sekä heidän hyvinvointiinsa liittyviin tarpeisiin vastaamista. 

Järvenpäässä toimivat yhdistykset sekä sote-palveluiden edustajat ovat ehdottaneet lautakunnalle kulttuurikortin käyttöön ottamista mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivien, pitkäaikaistyöttömien tai -sairaiden ja muiden syrjäytymisuhan alaisten, taloudellisesti heikossa asemassa olevien kuntalaisten kohdalla. Samantyyppisiä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitettuja, ilmaisia kulttuurikortteja on käytössä muissakin kunnissa,
esimerkkinä Espoossa, Kainuussa ja Savonlinnassa. Savonlinnassa on otettu käyttöön Kaikukortit

Aloitteen tekijä ehdottaa samanlaisen Kaikukortin käyttöönottoa myös Järvenpäässä ja, että kokeilu kestäisi 1 - 2 vuotta, jolloin saataisiin tietoa kortin kohdentumisesta sekä sen tuottamista hyödyistä. Kokeilun aikana kortteja voitaisiin jakaa sekä Keski- Uudenmaan kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden (esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö, lastensuojelu/perhetyö, sosiaalinen kuntoutus) että muiden järvenpääläisten mielenterveys- ja päihdepalveluttässä sekä potilas- ja asiakasjärjestöissä toimivien tahojen (yhdistykset, seurakunnat) kautta. Kortti olisi henkilökohtainen ja myönnettäisiin  yli 16- vuotiaille ja niin, että sen haltija voi kortilla lunastaa pääsylipun tai maksaa osallistumismaksun myös lapsilleen tai lapsenlapsilleen.

Kokeilun piiriin toivottaisiin saatavan kaikki Järvenpään kaupungin omat kulttuuri- ja sivistystoimen palvelut (museot, opisto, Järvenpää-talon tarjonta) sekä mahdollisesti muutkin siitä kiinnostuneet alueen kulttuuritoimijat (Järvenpään teatteri, Keski-Uudenmaan musiikkiopisto, Järvenpään taideseura, Sibelius-akatemia/Kallio-Kuninkaala, Meidän festivaali, Puisto-Blues). Tämän lisäksi kokeiluun voitaisiin kytkeä mukaan jo olemassa oleva, Setlementti Louhelan toteuttama kulttuuriluotsitoiminta, joka voisi helpottaa esim. sosiaalisista peloista kärsivien osallistumista kokeiluun.

Aloitteen tekijät ovat valmiit tarjoamaan valmisteluun omaa osaamistaan sekä toiminnan osalta toimia myös kokeilun toteuttajina.

Vastauksena kuntalaisaloitteeseen  Hyvinvoinnin palvelualue esittää seuraavaa:


Kuntalaisaloitteen ehdotuksen mukaiseen Kulttuurikorttikokeiluun suhtaudutaan myönteisesti. Alustavien keskustelujen pohjalta Järvenpään kaupungin itse tuottamat kulttuuripalvelut (Taidemuseo sekä kulttuuripalveluiden sekä Järvenpää-talon tuottama ohjelma Järvenpää- talossa ja muissa tiloissa) sekä Opiston kursseja voidaan sisällyttää kulttuurikorttikokeiluun. Kolmansien osapuolien, kuten Puistobluesin, ohjelmatoimistojen tai muiden kaupallisten toimijoiden tuottamaa Järvenpää- talon sisältö ei oteta mukaan kokeiluun.

Kaikukortti tarjoaa kokeiluun hyvän olemassa olevan rakenteen, jolle kokeilu voidaan rakentaa. Kulttuurikortin myöntäminen, lähtökohdat myöntämiselle sekä niiden jakaminen tulee suorittaa aloitteen tehneiden ja kokeiluun osallistuvien tahojen puolesta. Kokeilu voidaan käynnistää yhteisen valmistelun kautta vuoden 2019 aikana. Valmistelussa päätetään kokeilun pituus ja sen laajuus. Kokeilun käynnistyminen edellyttää aloitteen tehneiden tahojen sitoutumista niin suunnitteluun kuin toteutukseen. Valmistelun aikana selvitetään kulttuurikorttikokelilun  kustannuksia. ja tehdään ehdotus kokeilun toteuttamisesta ja sen kustannusten kattamisesta.   

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää,

  • hyväksyä edellä olevan Hyvinvoinnin palvelualueen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja että vuoden 2019 aikana käynnistetään kulttuurikorttikokeilu yhteisellä valmistelulla, jonka perusteella päätetään kokeilun laajuus ja kustannusten kattaminen

 

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Mika Väisänen on jättänyt 21.8.2018 aloitteen, jossa esitetään ilmaista kulttuurikorttia terveydellisistä tai sosiaalisista syistä vajaakuntoisille kuntalaisille tai heidän lähisukulaisilleen.

Vastauksena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

Järvenpään kaupungin museopalvelut, kulttuuritoiminta ja Opisto edistävät hanketta yhdessä aloitteen tekijän ja Sote puolen toimijoiden kanssa. Kokeilua esitetään toteutettavan 1 – 2 vuoden mittaisena pilottina ja se pohjaa jo olemassa olevaan Kaiku- korttiin, joka on toiminnassa useassa kunnassa. Pilotissa kortin haltijalla on oikeus maksuttomaan sisäänpääsyyn Järvenpään taidemuseoon sekä kulttuuripalveluiden että Järvenpää- talon tuottamaan kulttuurisisältöön. Sisällön tuottajien osalta kaupalliset toimijat ja kolmas sektori eivät ole tässä vaiheessa kokeilua mukana. Pilotin aikana on kuitenkin mahdollista lisätä kolmannen sektorin toimijoita mukaan pilottiin.

Kortin vaikutukset talousarvioon on arvioitu olevan vähäiset, korkeintaan tuhannen euron luokkaa. Tarkemmat taloudelliset vaikutukset saadaan pilotin jälkeen. Kortin käyttöönoton valmistelu kestää noin 7 kuukautta. Kortin saanut henkilö voi käyttää sitä myös muissa valtakunnallisen Kaiku- kortin käyttöön ottaneissa kunnissa ja vastavuoroisesti myös muissa kunnissa saaneet kortin haltijat voivat käyttää korttia Järvenpäässä. Vuonna 2017 Espoossa oli jaettu 1 481 korttia ja käyttökertoja oli 1 956 käyttöasteen ollessa 36 %.

Kulttuurikorttikokeilu voidaan käynnistää Järvenpäässä vuoden 2020 alusta alkaen valtakunnallisen Kaiku- kortin toimintaperiaatteiden mukaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä edellä annetun palvelualueen vastauksen Mika Väisäsen jättämään aloitteeseen, jossa esitetään ilmaista kulttuurikorttia terveydellisistä tai sosiaalisista syistä vajaakuntoisille kuntalaisille tai heidän lähisukulaisilleen.
  2. käynnistää kulttuurikorttikokeilun pilotin kuvauksen mukaisella tavalla.
  3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin