Hyvinvointilautakunta, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Hyte-toiminta-avustusten painopisteiden päivittäminen ja työllisyysperusteiset toiminta-avustukset osaksi hyte-avustuksia

JARDno-2022-1866

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
  • Sirkka Riikonen, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.riikonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät (hyte) toiminta-avustukset on tarkoitettu hyvinvointia- ja terveyttä edistäville yhdistyksille- ja järjestöille kuten kansanterveys- ja vammaisjärjestöille, eläkeläisjärjestöille, asukasyhdistyksille ja muille yhdistyksille. Lisäksi hyte-avustusten myöntämisessä arvioidaan, miten suunniteltu toiminta tukee valtuustokausittain hyväksytyn hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteitä. Valtuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointi- ja turvallisuuussuunnitelman vuosille 2022-2025, joten hyteavustusten painopisteet päivitetään samalla uuden suunnitelman mukaisiksi. Suunnitelman neljä painopistettä ovat:

1. Kaikilla on mahdollisuus osallisuuteen

2. Kaikilla on mahdollisuus liikunnalliseen elämäntapaan

3. Kaikilla on mahdollisuus  turvalliseen arkiympäristöön

4. Kaikilla on mahdollisuus mielen hyvinvointiin

 

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt v. 2021 kaupungin toiminta-avustuskokonaisuuden. Hyväksytyn kokonaisuuden lisäksi lautakunta on myöntänyt erillistä, osaamis- ja työllisyyspalvelujen budjetissa olevaa, tilakustannuksiin kohdennettua avustusta yksittäisille työllisyyttä edistäville kolmannen sektorin toimijoille. Avustusta on myönnetty kokonaisuudesta poikkeavalla toimintamallilla, johon myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota syksyllä 2021. Toiminta-avustuksen hakuprosessi on ollut muusta käytännöstä poikkeava eikä toiminta-avustuksella ole ollut yhtenäisiä kriteerejä.

Avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti kaupungin toiminta-avustuskäytäntöjä halutaan yhtenäistää. Tämän vuoksi työllisyysperusteinen toiminta-avustus halutaan liittää osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) avustuksia. Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen tarkoituksena on kaupungin strategian mukaisesti vaikuttaa ensisijaisesti heikommassa asemassa oleviin heidän työllisyyttään ja toimintamallisuuksiaan edistäen.

 

Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen myöntämisen perusteet

Työllisyysperusteista toiminta-avustusta voidaan myöntää kolmannen sektorin toimijalle toimintaan, joka tukee järvenpääläisten työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille esim. seuraavin tavoin:

tarjoamalla tukea henkilön työelämätaitojen, kys. ammattialan osaamisen tai suomen kielen taidon kehittymiseen, opintoihin/avoimille työmarkkinoille hakeutumiseen, työelämään kuntoutumisessa, ammatinvalinnassa tai työelämään paluussa pitkän työmarkkinoilta poissaolon jälkeen.

Avustusta voidaan myöntää hakijalle, joka

·       työllistää vähintään 6 kk työttömänä olleen järvenpääläisen henkilön vähintään 3 kk:n pituiseen osa- tai kokoaikaiseen työsuhteeseen tai oppisopimussuhteeseen (palkkatuella tai ilman)

mikäli kyseessä on maahanmuuttajataustainen henkilö tai henkilö, jolla on tarve parantaa suomen kielen osaamistaan, riittää 3 kk:n työttömyys

·       ottaa työttömän henkilön vähintään 3 kk:n pituiseen, ei-työsuhteiseen työllistymistä edistävään, kirjalliseen sopimukseen perustuvaan toimintaan, esim. työkokeiluun (Te-toimisto sopijaosapuolena), työssäoppimisjaksolle (opiskelijaharjoittelijan työssäoppiminen), kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun ei-työsuhteiseen toimintaan. Vapaaehtoistyötä ei rinnasteta em. sopimuksiin.

 

Toiminta-avustuksen käyttökohteet

Toiminta-avustusta voi saada

·       uuden tai jo työsuhteessa olevan henkilön palkkauskustannuksiin, joka tukee toiminnassa olevia työttömiä henkilöitä heidän tehtävissään ja jonka palkkauskustannuksiin Te-toimisto ei myönnä palkkatukea

·       palkkatuella työsuhteeseen palkatun työttömän järvenpääläisen henkilön palkan sivukustannuksiin (1.1.2023 alkaen kunta voi myöntää tukea vain palkkatuella palkatun henkilön palkan sivukustannuksiin)

·       tilakustannuksiin

·       muihin toiminnan kustannuksiin

avustusta ei voi käyttää

·       työttömän henkilön varsinaisiin palkkakustannuksiin, mikäli palkkaamisen tueksi saadaan jo Te-toimiston myöntämää palkkatukea (1.1.2023 alkaen kunta voi myöntää tukea vain palkkatuella palkatun henkilön palkan sivukustannuksiin)

·       työttömiä henkilöitä heidän toiminnassaan tukevan henkilön palkkakustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen avustuskauden alkamista

·       toimintaan, jota joku toinen taho myös rahoittaa

Työllisyysperusteista toiminta-avustusta hakevan tahon tulee arvioida toimintasuunnitelmassaan, miten se tukee toiminnassaan järvenpääläisten työllisyyttä ja montako järvenpääläistä työtöntä henkilöä se aikoo työllistää vähintään 3 kk:n pituiseen osa- tai kokoaikaiseen työsuhteeseen tai oppisopimussuhteeseen (palkkatuella tai ilman) tai ottaa vähintään 3 kk:n pituiseen, ei-työsuhteiseen toimintaan. 

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Toiminta-avustusta haetaan kahden (2) vuoden toimintakaudelle kerrallaan. Myönnettävään toiminta-avustukseen vaikuttavat työsuhteeseen työllistettyjen ja ei-työsuhteiseen toimintaan sijoitettujen työttömien henkilöiden määrät ja sopimusten pituudet. Myönnetty toiminta-avustus laitetaan maksuun toimintavuosi kerrallaan hakijan toimitettua pyydetyt selvitykset.

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvontilautakunta päättää

  1. päivittää uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 painopisteet huomioitavaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avusten arvioinnissa
  2. hyväksyä työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen liittämisen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toiminta-avustuksia
  3. hyväksyä työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen kriteerit esittelytekstissä esitetyllä tavalla

 

Käsittely

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi

hyvinvoinnin palvelualueen johtava asiantuntija, vapaa-aika- ja harrastaminen palvelupäällikkö, osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeri, osaamis- ja työllisyyspalvelujen erityisasiantuntija