Hyvinvointilautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Oikaisuvaatimus kulttuuriavustuksen myöntämiseen/Marikki Myllyvirta

JARDno-2019-1230

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi
  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Marikki Myllyvirta vaatii oikaisua kulttuurijohtaja Sami Ylisaaren päätökseen 20.5.2019 § 4 Kulttuurin kohdeavustukset, yksityiset (JARDno-2019-537). Päätöksen mukaan Myllyvirralle ja hänen Teatteri KuusToista ryhmälleen ei myönnetty Järvenpään kaupungin kulttuurin kohdeavustusta vuonna 2019.  Myllyvirta on hakenut avustusta 4 000 euroa kirjoittamansa näytelmän tuotannon kustannuksiin. Hakemuksessaan Myllyvirta toivoo myös suopeampaa ja tasa-arvoisempaa kohtelua kapungin taholta.  Myllyvirta on pyytänyt oikaisuvaatimuksen tekemisen tueksi muiden kyseisen pykälän alla olleiden avustusta saaneiden hakemuksia. Näiden hakemusten toimittaminen on ollut melko hidasta, johtuen avustavan lakimiehen ja tietosuojavaltuutetun konsultoinnista. Kulttuurijohtaja on halunnut varmistaa voidaanko toisten hakijoiden hakemuksia antaa sellaisinaan vai tuleeko niihin tehdä muutoksia, jotta heidän oikeusturvansa ei vaarannu. Kaikki pyydetyt dokumentit on toimitettu Myllyvirralle määräajassa tai välittömästi, kun siihen on saatu asiantuntevan viranhaltijan linjaus.  

Oikaisuvaatimuksessaan sekä sitä täydentävässä liitteessä ja saatteessa Myllyvirta esittää oman hakemuksensa täyttävän avustuksen saamisen lähtökohdat ja kriteerit ja lähtökohtaisesti esittää tähän perustuen päätöstä oikaistavaksi. OIkaisuvaatimuksessa sekä sen liitteessä, että saatteessa, Myyllyvirta täydentää omaa lähtökohtaansa teatterin tekijänä ja sen merkityksestä kunnalle ja kuntalaisille. Lisäksi Myllyvirta on ulkopuolisen arvioijan kanssa tehnyt arvion myös muista avustusta saaneista tahoista, jossa hän ja ulkopuolinen taho arvioivat avustusta saaneiden tahojen kohteiden vaikuttavuutta todeten kaikkien muiden olevan Myllyvirran työtä huomattavasti heikompia. 

Hakemus kokonaisuudessaan:

Tuotan viidennen käsikirjoittamani ja ohjaamani kokoillan näytelmän Näkymätön rakkaus järvenpääläisten iloksi Teatteri KuusToista porukan voimin tänä keväänä. Näyttelijöitä projektissa on mukana kaksitoista, joista nuorin on kahdeksan ja vanhin  pitkälti yli seitsemänkymmentä (miehiä ja naisia yhtä paljon). Näytökset ovat Seuratalolla. Kustannuksia projektissa syntyy mm. harjoitustilojen ja esityspäivien vuokrista, lavastuksesta, roolihahmojen puvustuksesta, esitteiden, mainosten ja käsiohjelmien teosta sekä teatteriesitysten väliaikakahvituksen järjestämisestä. En saa tukea hankkeelleni muualta.

Haen tukea yksityishenkilönä, sillä teatterini Teatteri KuusToista on käsikirjoituksilleni omistautuvien harrastajien yhteisö,  joka toteuttaa taiteelliset luomukseni näyttämölle.Teatteri KuusToista ei saa mistään toiminnalleen tukea, se ei ole yhdistys  vaan jokaisen erillisen projektin eli käsikirjoitukseni toteuttajayhteisö, jossa kulloisetkin jäsenet ovat mukana näytelmähanke kerrallaan. Teatteri KuusToista ei peri jäsenmaksuja tai muitakaan maksuja näyttelijöiltään.

Teatteritarpeistoa säilytämme kotimme vintillä, vuokrakulujen vuoksi harjoittelemme myös olohuoneessamme. Teatteri KuusToista on saanut yhden harjoitusvuoron käyttöönsä Seuratalolta.

Teatteri KuusToista- ­ yhteisö sekä minä toivoisimme kotikaupungiltamme aiempaa suopeampaa ja teatterintekijöinä tasa­arvoisempaa kohtelua - aidosti järvenpääläisinä kulttuurintekijöinä.

 

Palvelualueen vastine:

Vuoden 2019 kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin on varattu 13 600 euroa. Kulttuurin kohdeavustuksen myöntämisestä päättää hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtämisen mukaan kulttuurijohtaja. Kulttuurijohtaja on päätöksellään myöntänyt avustusta hakeneille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille yhteensä 6 800 € ja yksityiselle hakijoille yhteensä 6 800 €. Edelliseen vuoteen (2018) verrattuna yhdistyksille, ryhmille ja seuroille jaettiin 1 000 € vähemmän ja avustusten määrää kasvatettiin laajemman hakijajoukon vuoksi yksityisten hakijoiden puolella. Yksityisten hakijoiden haettu kokoinaissumma oli 35 040 €.

Kulttuurijohtajan selvitys kohdeavusten jakamisen periaatteista:

Vuoden 2019 kohdeavustuspäätöksien arviointi ja valmistelu on tehty kulttuurijohtajan sekä kahden kulttuurin alalla työskentelevän asiantuntijan yhteisarvioinnin kautta. Arviointia ohjasivat avustuskriteerit. Työryhmä keskusteli laajasti kohteista ja avustusten mahdollisesta vaikuttavuudesta. Yksityiselle ja ryhmille jaettavan kohdeavustuksen kohdalla hakijoita oli 11 joista avustusta sai 5 hakijaa. Avustusta saaneiden hakijoiden lisäksi hakijoiden joukossa oli useita ansiokkaita projekteja ja ansiokkaita hakemuksia. Päätöksenteko perustui myöntämisperusteisiin ja kulttuurijohtajan sekä ansiantuntijoiden pyrkimykseen tunnistaa projekteja, jotka lisäävät ja mahdollistavat kulttuurillista monimuotoisuutta Järvenpäässä niin kulttuurin tekijöiden kuin kokijoiden näkökulmasta. Tästä syystä avustukset suuntautuivat hyvien ja uskottavien hakemusten perusteella kuvataiteen eri muotojen, kirjallisuuden, elokuvan ja marginaalimusiikin tapahtumiin.

Oikaisuvaatimuksessaan Myllyvirta peräänkuuluttaa tasa-arvoisempaa kohtelua teatteritoimijoita kohtaan. Järvenpään teatteri on vahva ja erittäin monipuolinen toimija Järvenpäässä ja saa merkittävää toiminta- ja tila-avustusta. Kulttuurijohtaja on ottanut huomioon Järvenpään teatterille myönettävän avustuksen harkittaessa myös kohdeavustuksia. Järvenpään teatteri saa kuluvana vuonna ainoana teatteria tuottavana tahona avustusta Järvenpään kaupungilta. Järvenpään teatteri on kuitenkin avoin yhteisö, toisin kuin vaikka perinteinen ammattiteatteri, jonka piirissä kuka tahansa teatterista kiinnostunut toimija, myös Myllyvirta voisi halutessaan toimia. Teatterituotantoihin kohdistuvia kohdeavustuksia haettiin yksityisten taholta kolmen henkilön osalta yhteensä 16 800 €. Myös yhdistysten puolelta teatterituotantoihin haettiin 7 864 €, josta myönnettiin 500 €. Lisäksi Myllyvirran hakemus oli kohtalaisen suppea, josta oli vaikea saada käsitystä tekijöistä, tuotannon kokonaisuudesta ja sen vaikuttavuudesta.

Hakemuksen liitteenä ei ollut budjettia, ryhmän aikaisempaa tuotantoa tai Myllyvirran CV:tä tai muuta selvitystä, josta olisi voinut arvioida tekijöitä tai tuotannon vaikutuksia. Kohdeavustukset ovat myöntämisperusteiden mukaisesti pääsääntöisesti kertaluontoiseen tai pidempiaikaiseen projektiin tarkoitettuja avustuksia. Myllyvirta sai vuonna 2018 avustusta edelliseen hyvin samankaltaiseen tuotantoonsa 500 euroa kohdeavustusta. Kulttuurijohtaja on oman käsityksensä mukaan yhteistyössä Myllyvirran kanssa käynyt päätöksensä perusteita  läpi mm. tapaamisella 8.7 ja ohjannut  mm. hakemuksen tekemisessä, jotta arvioijilla olisi tulevaisuudessa kattavampi näkemys taiteilijan tai taiteen harrastajan toiminnasta ja vaikuttavuudesta.

Teatteri Kuus Toistalle on jo aiemmin myönnetty tälle kaudelle Seurojen talolta yksi vuoro viikossa.

Kulttuurijohtaja on käyttänyt kohdeavustusten myöntämisessä hänelle kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt avustuskriteerien perusteella siihen, että Myllyvirran hakemus ei ole vuonna 2019 avustusta saavien projektien joukossa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi


Hyvinvointilautakunta päättää hylätä Marikki Myllyvirran tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kulttuurijohtajan päätöstä 20.5.2019 § 4 yksityisille myönnettävistä kohdeavustuksista perusteettomana.

 

Käsittely:

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut läsnä talouspäällikkö Topi Luostarinen, koulutusjohtaja Jari Lausvaara eikä hyte- johtaja Kirsi- Marja Karjalainen.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli kuultavana kulttuurijohtaja Sami Ylisaari. 

Kulttuurijiohtaja Sami Ylisaari poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.


 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Marikki Myllyvirta