Hyvinvointilautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kotouttamisohjelman 2018-2021 toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2019

JARDno-2019-1016

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Järvenpään kotouttamisohjelma 2018 - 2021 on hyväksytty Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.12.2017. Kotoutumispalvelujen käyttösuunnitelmatavoitteena 2019 on laatia Kotouttamisohjelman toimeenpanosta tarkennettu suunnitelma vuodelle 2019.  Liitteenä olevassa esityksessä kuvataan kotouttamisohjelman vuoden 2018 tilannetta ja siitä   johdettuja  tavoitteita ja toimenpiteitä  palveluittain vuodelle 2019.

Järvenpään kotouttamisohjelman vuoden 2019 tarkennetut tavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti kunnan ja KEUSOTE:n rajapintatyöskentelyyn. Molemmissa tehdään kotouttamistyötä ja palvelut tulee sovittaa yhteen asiakaan edun mukaisesti. ELY:n ja kunnan väliset sopimukset päivitetään siten, että sopimuksiin kirjataan korvausten hakemiseen ja maksatukseen liittyvät käytänteet johtuen palvelujen siirtämisestä kuntayhtymän sote-palveluihin. 

Valmistelussa on kiinnitetty huomiota myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön vuoden 2018 lopulta, jossa esitettiin lukuisia uudistuksia kotouttamisen tehostamiseen: kotoutumisjakson tiivistäminen, kielikoulutuksen uudelleen järjestäminen sekä järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuuden kasvattaminen kotouttamisessa. Merkittävin uudistus olisi kotouttamispalveluiden kokonaisvastuun siirtäminen kunnille. 

Järvenpään kotouttamisohjelman tarkennetuilla tavoitteilla pyritään edistämään maahanmuuttajien paikallista kotoutumista, hyvinvointia ja opiskelupolkujen jatkumoa kohti työllistymistä. Vuoden 2019 aikana kotoutumisaika päättyy 67 henkilöltä. Heistä useimmat ovat vielä ammatillisessa koulutuksessa. Tehostettua ohjaustyötä jatketaan vielä työmarkkinoille etenemisen tukemiseksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä "Kotouttamisohjelman 2018 - 2021" tarkennetun toimeenpanosuunnitelman kotoutumista edistävistä toimista vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

maahanmuuttotyön erityisasiantuntija