Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Liikkumisohjelma 2021-2024

JARDno-2021-106

Valmistelija

  • Tony Konkola, liikuntapäällikkö, tony.konkola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumisohjelma 2021-2024 tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Liikkumisohjelma on jatkoa mm.  vuosien 2018 - 2020 Terveysliikuntaohjelmalle, joka hyväksyttiin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 15.11.2018 § 56. 

Liikkumisen pitää tuottaa iloa ja liikkumisen tapoja on monia. Avainasemassa on, että jokainen löytää ne itselleen sopivimmat liikkumisen muodot. Kaupunki edistää liikkumista tarjoamalla turvalliset ja monipuoliset olosuhteet ja liikunnan harrastusmahdollisuudet kaikissa elämänvaiheissa. Säännöllinen liikkuminen ylläpitää myönteistä mielialaa sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Liikkuminen lisää myös sosiaalisia yhteyksiä.

Liikkumisen edistämiseen liittyy säädöksiä, joista tärkeimpiä ovat kuntalaki (410/2015), terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) ja liikuntalaki (390/2015). Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveydenhuoltolain tarkoituksena on mm. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Liikuntalaissa kuntien tehtävänä paikallistasolla on yleisten edellytysten luominen liikunnalle. 

Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan (STM 2013:10) mukaan Suomen väestö tarvitsee kaikissa ikävaiheissa läpäisyperiaatteella, kaikkien hallinnonalojen myötävaikutuksella ja kumppanuudella fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä terveytensä ja hyvinvointinsa parantamiseksi.

Liikkumisohjelma 2021–2024 tavoitteet tukevat Järvenpään kaupungin tulevaisuuskuvaa ”Hyvää̈ elämää̈ Järvenpäässä” ja ovat linjassa Järvenpään hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 kanssa.

Lähtökohtana on, että̈ kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua. Kaupunkiympäristön tulee olla liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen. Säännölliseen liikkumiseen ja satunnaiseen liikuskeluun motivoiva toimintaympäristö edistää järvenpääläisten hyvinvointia ja terveyttä. Järvenpäässä liikunnan palveluita kehitetään elämänkaariajattelumallin mukaisesti. Kohderyhminä ovat lapset 0–12 v., nuoret 13–17 v., työikäiset 18–63 v. ja ikääntyneet yli 63 -vuotiaat. Soveltava liikunta huomioidaan kaikissa kohderyhmissä. 

Liikkumisohjelma 2021-2024 keihäänkärjet järvenpääläisten liikkumisen edistämiseksi ovat:  

• Avoimien ulko-/luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuuden ja käytön edistäminen

• Matalan kynnyksen liikkumisen ja harrastamisen edistäminen

• Digitalisoidut liikuntapalvelut

• Viestinnän kehittäminen

• Ylikunnallinen yhteistyö

Liikkumisohjelma 2021–2024 keihäänkärkien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastuutahot on päätetty poikkihallinnollisessa ja ylikunnallisessa yhteistyössä kyselyiden ja työpajojen tulosten pohjalta huomioiden kaupunkitason ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat.

Liikkumisohjelma 2021-2024 tulee olemaan Järvenpään kaupungin liikkumisen edistämistyötä ohjaava asiakirja.

OSALLISTAMINEN

Liikkumisohjelma 2021-2024 valmistelutyöhön ovat osallistuneet liikkumisen edistämisessä keskeiset kaupungin palvelut, yhteisöt, yhdistykset ja yritykset sekä kuntalaiset. Ajankohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden saamiseksi ohjelmaan toteutettiin Webropol-kysely liikkumisesta ja liikkumisolosuhteista Järvenpäässä. Kysely oli kuntalaisten vastattavissa sekä kaupungin sivuilla että MunJäke-ohjelman kautta 1.–15.10.2020. Lisäksi kyselyn linkki lähetettiin kohdennetusti kaikille yhdistyksille ja yrityksille. Kysely lähetettiin erikseen valituille yhteisöille, kuten vammais- ja eläkeläisneuvostolle, vanhempainverkostolle ja nuorisovaltuustolle sekä Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestölle. Kyselyyn saatiin 154 vastausta, joista 116 kuntalaisilta, 29 yhdistyksen ja yhteisön edustajilta, 2 yrityksen edustajilta ja 7 kaupungin palveluiden edustajilta. Webropol-kyselyn vastausten ja aiempien paikallishankkeiden ja kyselyiden tulosten pohjalta koostettiin ja yhdistettiin esille nousseita tavoitteita ja toimenpiteitä. Näistä muodostettiin edellä mainitut keihäänkärjet. 

Liikkumisohjelma 2021-2024 -luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa kaupungin nettisivuilla. Luonnos lähetettiin myös kohdennetusti työpajoihin osallistuneille ja kutsutuille tahoille kommentoitavaksi. Kommentointimahdollisuus oli 17.12.2020 - 10.01.2021 välinen aika. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä Liikkumisohjelma 2021-2024 liitteen mukaisesti
  2. lähettää Liikkumisohjelma 2021-2024 tiedoksi sekä kaupunginhallitukselle että kaupunginvaltuustolle.    

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti kuitenkin siten, että liikkumisohjelman nimi muutettiin kuulumaan "#Ilokseen #Liikkuva #Jäkeläinen".

Päätökseen liitettiin seuraava ponsi: Kiinnitetään huomiota Kyrölän alueelta puuttuviin liikuntapaikkoihin ja siihen, että liikuntavälineitä tasapuolisesti sijoitetaan ympäri kaupunkia kaikkien saavutettavaksi.

Kokouskäsittely

Liikuntapäällikkö Tony Konkola ja liikuntapalveluiden asiantuntija Jyri Marjamäki esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa Pepe Makkonen ehdotti Satu Haaparannan, Pasi Koskisen ja Rita Kostaman kannattamana, että liikkumisohjelman nimi muutetaan kuulumaan #Ilokseen #Liikkuva #Jäkeläinen.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, jota kaikki kannattivat, tuli muutosehdotus lautakunnan päätökseksi. 

Käsittelyn kuluessa Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan ehdotuksen perusteella ponsiesityksen, jota kokous päätyi kannattamaan, jossa kiinnitetään huomiota Kyrölän alueelta puuttuviin liikuntapaikkoihin ja siihen, että liikuntavälineitä tasapuolisesti sijoitetaan ympäri kaupunkia kaikkien saavutettavaksi.

Tiedoksi

hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja, liikuntapäällikkö, liikuntapaikkamestari, liikuntaesimies, liikunnan asiantuntija