Hyvinvointilautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämisen laajentaminen

JARDno-2021-150

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Järvenpään kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä työllistämällä itse nuoria kaupungin yksiköihin, myöntämällä kesätyöllistämistukea yrityksille, kotitalouksille ja yhdistyksille, hankkimalla kesätyöllistymistä tukevaa ostopalvelua yksityiseltä palveluntuottajalta sekä tekemällä yhteistyötä kaupungin konserniyhteisöjen kanssa.

Tähän mennessä kesätyöllistäminen eri toimet on suunnattu 15-18 vuotiaisiin, koska varsinkin alaikäisten nuorten on haasteellista työllistyä kesäksi. Moni työnantaja palkkaa mieluummin täysi-ikäisiä työntekijöitä, mikä mahdollistaa vaativampien työtehtävien teettämisen.

Kesätyöllistämisen laajentaminen 8 luokkalaisiin

Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä nuorten ammatinvalinnan sekä työvoimapula-alojen tulevaisuuden työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Tällaisia aloja ovat mm. metalli, puhtaanapito, horeca- ja matkailualat.

Perusopetuksen 8. luokan aikana ne nuoret, jotka eivät suuntaudu lukio-opintoihin, tekevät tulevaisuuteen suuntaavia ammatinvalinnallisia ratkaisuja hakeutuessaan ammatillisiin opintoihin seuraavana vuonna. Kesätyöstä saatavalla kokemuksella voi olla merkittävä vaikutus tulevaisuuden opiskelusuunnitelmien näkökulmasta. 9. luokan keväällä valinnat on jo pitkälti näiden nuorten osalta tehty ja tämän vuoksi ammatinvalintaan tulisi voida vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. 

Esitys: Laajennetaan yrityksille myönnettävän kesätyöllistämistuen ikärajaa 14 ikävuoteen rajatuilta osin.

Kesätyöllistämisen laajentamista kokeillaan yhteistyössä kokeiluluonteisesti valittujen työvoimapulayritysten kanssa. Kesätyösuhteen tulee olla ennen kaikkea nuorta ammatinvalinnallisesti tukeva ja nuorelle räätälöity. Vaikuttamon palvelupiste vastaa perusopetuksen, nuorten ja työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja työllistämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista. Mikäli kokeilu osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.

 

Kesätyöllistämisen laajentaminen 19 vuotiaisiin kesäksi 2021

Koronapandemia vähensi kesällä 2020 oleellisesti kesätyöpaikkojen tarjontaa. Järvenpään kaupungilla oli kyseisenä kesänä kesätyöpaikkoja 14 kappaletta, kun normaalisti paikkoja on ollut noin 90 kappaletta. Kesätyönhakijoita oli vuonna 2020 550 henkeä. Järvenpään kaupungin oma kesätyöllistäminen on suunnattu 15-18 vuotiaille nuorille. Moni viime kesänä 18 täyttänyt ei saanut mahdollisuutta työllistyä vähäisen työpaikkatarjonnan myötä. Koronapandemia tulee todennäköisesti vaikeuttamaan kesätyöllistämistä myös kesällä 2021.

Esitys: Järvenpään kaupunki laajentaa kaupungin kesätyöllistämisen koskemaan myös 19 vuotta kuluvana vuonna täyttäviä. Laajentaminen on kertaluontoinen ja koskee vain kesää 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää,

  1. Laajentaa yrityksille myönnettävän kesätyöllistämistuen ikärajaa 14 ikävuoteen työvoimapula-aloille. Mikäli kokeilu osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.
  2. Järvenpään kaupunki laajentaa kaupungin kesätyöllistämisen koskemaan myös 19 vuotta kuluvana vuonna täyttäviä. Laajentaminen on kertaluontoinen ja koskee vain kesää 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asiaa.

Tiedoksi

kirjaamopalvelut, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö