Hyvinvointilautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen siirto vuodelle 2021

JARDno-2021-566

Valmistelija

  • Mirja-Liisa Autere, Controller, mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 16.11.2020 § 79.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen.

  • raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
  • soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
  • Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1 083 000 € budjetoitua parempana. Palvelualueen talousarviota muutettiin vuoden aikana kolme kertaa: KJ 22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.12.2020 § 85. Ensimmäisessä talousarviomuutoksessa KJ 22.6.2020 § 15 siirrettiin ICT-toimintojen määrärahoja 30 000 € konsernipalveluille. Toisessa talousarviomuutoksessa KV 7.9.2020 § 52 asetettiin lisäsäästötoimenpiteitä 469 000 € sekä siirrettiin torin kunnossapitokustannuksia 19 000 € kaupunkikehityksen palvelualueelle. Palveluverkon teknisiä selvityksiä varten siirrettiin investointimäärärahoista 150 000 € palvelualueen toimintamenoihin. Kolmannessa talousarviomuutoksessa KV 14.12.2020 § 85 myönnettiin lisämääräraha 1 647 000 € koronatilanteesta johtuvien tuottojen menetysten ja lisäkulujen kattamiseen. Lisämäärärahaa ei päätöksen mukaan saa siirtää käytettäväksi seuraaville vuosille. Henkilöstösopeutuksilla saavutettiin kuitenkin KV 7.9. 2020 § 52 mukaista talousarviomuutosta suurempi säästö. Tavoiteltu säästö oli 469 000 € ja henkilöstömenot alittuivat 242 000 € enemmän ilman työllisyyspalveluita. Vuosi 2020 oli koronapandemian johdosta poikkeuksellinen ja poikkeusolot vaikuttivat hyvinvoinnin palvelualueen toimintaan merkittävästi. Tästä johtuen määrärahojen siirtoa vuodelta 2020 vuosille 2021-2022 esitetään seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Alla on kooste määrärahojen siirtoesityksistä. Kokonaissumma on 277 798 €. Kaikki käyttökohteet on kuvattu myös päätösesityksen liitteissä.

Palveluverkon selvitykset

Vuonna 2020 palveluverkkosuunnitelmaan liittyviin selvityksiin siirrettiin 150 000 € investointimäärärahoista ja näistä määrärahoista käytettiin 21 878 € vuoden aikana. Määrärahasta esitetään siirrettäväksi 128 000 € vuodelle 2021. 


Kotoutumiskorvaukset (erillinen liite)

Kotoutumislain 6 luvun § 44 ja 45 perusteella saadut valtion korvaukset kunnalle. Esitetään siirrettäväksi 50 000 € vuodelle 2021 ja 24 798 € vuodelle 2022.


Juhlavuosi, osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toiminnallisesti ja ajallisesti vaativa kokonaisuus eikä sitä voi järjestää joka vuonna. Kokonaisuus päädyttiin toteuttamaan osana juhlavuoden toteutusta, joten vuonna 2021 jaetaan vuosien 2020 (20 000 €) ja 2021 budjetoitu summa (30 000 €) eli yhteensä 50 000 €. Esitetään siirrettäväksi 20 000 € vuodelle 2021.


Lasten ja nuorten ääni (LNÄ)

Koronan vuoksi hanketta on jouduttu siirtämään ja tarkotus on toteuttaa hanke heti, kun koronatilanne sallii. Esitetään siirrettäväksi 20 000 € vuodelle 2021.

Toteutetaan osallistavan budjetoinnin periaatteita soveltaen, vuosittainen budjetti on 20 000 €.
Koulujen oppilaskunnat sekä nuorisopalvelujen vertaisnuoret valitsevat vuosittaisen teeman, jonka mukaisia hankkeita ideoidaan kaikissa kouluissa.


Nuorisopalvelut

Koronan vuoksi tapahtumien ja toimintojen siirtoa jouduttiin tekemään paljon. Koronatilanteen salliessa tilaisuudet ja kalustehankinnat järjestetään nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Esitetään siirrettäväksi yhteensä 20 000 € vuodelle 2021.


HyTe-palvelut

Veteraanien hyvinvoinnin tukemiseen sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman prosessiin. Esitetään siirrettäväksi yhteensä 15 000 € vuodelle 2021.


Irtaimistoinvestointien siirto vuodelle 2021

Juholan kentän jäänhoitokoneen investointiin oli budjetoitu 150 000 € vuodelle 2020. Jäänhoitokoneen hankinta vuonna 2020 ei ollut perusteltua, koska pesäpallokentän tekojää ei valmistunut. Tarkoitus on, että tekojää valmistuu kaudelle 2021-2022, jolloin myös konetta tarvitaan. Esitetään siirrettäväksi määräraha 150 000 € vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen mukaisesti

  1. käyttötalouden määrärahojen siirtämisestä vuosille 2021-2022
  2. irtaimistoinvestointien määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvon palvelualuejohtaja ja asiakkuusjohtajat, talouspalvelut