Hyvinvointilautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Hyvinvointilautakunnan jäsenen nimeäminen Järvenpään vammaisneuvostoon vuosille 2023 -2025

JARDno-2021-1618

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vammaisneuvostolta on tullut 7.9.2021 pyyntö nimetä edustajat ja heille varajäsenet jokaisesta lautakunnasta. Vammaisneuvosto on perustellut pyyntöä kuntalain § 28, jossa säädetään, että vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemansa palvelujen kannalta.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. 

Kaupunginhallitus on päätöksellaan 21.9.2021 § 254 päättänyt pyytää lautakuntia nimeämään keskuudestaan edustajansa vammaisneuvostoon.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä keskuudestaan jäsenen ja hänelle varajäsenen Järvenpään vammaisneuvostoon vuosiksi 2021-2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta nimesi Jere Haaviston varsinaiseksi jäseneksi ja Riina Kurkisen hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Järvenpään vammaisneuvostoon vuosiksi 2021-2023.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Jere Haavisto ilmoitti kiinnostuksensa varsinaiseksi jäseneksi ja Riina Kurkinen kiinnostuksensa varajäseneksi. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko hyväksyä yksimielisesti, kun muita ehdotuksia ei tullut. Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti.

 

 

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvostoon tulee nimetä palvelualueiden lautakuntien sekä nuorisovaltuuston edustajat. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja ne välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 146 päättänyt pyytää lautakuntia nimeämään keskuudestaan edustajansa vammaisneuvostoon.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä keskuudestaan jäsenen ja hänelle varajäsenen Järvenpään vammaisneuvostoon vuosiksi 2023-2025.

 

 

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti hyvinvointilautakunnalle, että lautakunta nimeäisi varsinaiseksi edustajaksi Marko Ekrothin ja hänen varaedustajakseen Jere Haaviston. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta totesi, että ehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti nimetä Marko Ekrothin varsinaiseksi edustajaksi ja hänen varaedustajaksi Jere Haaviston Järvenpään vammaisneuvostoon vuosiksi 2023-2025. 

Tiedoksi

vammaisneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri