Hyvinvointilautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat 2020

JARDno-2019-3532

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2023 ja talousarviosta vuodelle 2020, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2020 toimintakate on -14.582.286 euroa ja vuosien 2020-2023 yhteenlaskettu toimintakate -55.301.028 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta.

Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. Liikuntapaikkarakentaminen on eritelty omaksi kokonaisuudekseen talousarvion investointiosassa, johon liittyvät muutokset käsitellään toimivallan siirtämisen päivittämisen yhteydessä. Liikuntapaikkojen tarkemmasta/hankekohtaisesta seurannasta päättää ja vastaa kaupunginhallitus lautakuntaa kuultuaan. 

Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty lautakunnassa alustavasti talousarvioehdotusta tehtäessä 10.10.2019 § 59 ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 12.12.2019 § 73.

Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja. Hyvinvoinnin palvelualueen osalta muutos koskee palvelualueiden esikunnassa olevaa ICT-tiimiä, joka siirretään sellaisenaan konsernipalveluiden tietohallinto -yksikköön. ICT-tiimin määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa esikunnan määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen konsernipalveluihin. 

Kaikki ulkoiset tilakulut on keskitetty tilaomistukseen konsernipalveluihin. Tilakulut laskutetaan palvelualueilta sisäisinä ylläpitovuokrina, mikä muuttaa ulkoisten ja sisäisten kulujen määrää kaikilla palvelualueilla. Tilakulujen muutosten laskenta yksikkökohtaisesti on palvelualueella kesken, jonka vuoksi avainalueiden ja esikunnan välillä saatetaan joutua tekemään vielä euromääräisiä täsmennyksiä. 

Muutoin Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä. 

Valmistelussa olevaa ja vuodelle 2020 suunniteltua palvelualueen johtoon liittyvää organisaatiomuutosta ei ole vielä huomioitu talousarviossa aikä käyttösuunnitelmissa.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

- hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 liitteen mukaisesti

- valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset ICT-tiimiä koskevat määrärahamuutokset

- valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelman euroihin kiinteistöihin liittyvät määrärahamuutokset palvelualueen avainalueiden sekä esikunnan välillä

 

Päätös

Hyväksyttiin.