Hyvinvointilautakunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Järvenpää-talon palvelukokonaisuuden kilpailutuksen keskeyttäminen

JARDno-2023-798

Valmistelija

  • Tony Åkerberg, tony.akerberg@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin käyttöoikeussopimus hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2023-134303) Hilma-julkaisujärjestelmässä 11.6.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

 

Määräaikaan 21.8.2023 12:00 mennessä tarjouksen jätti seuraava yritys:

1.    Delicatessen Ravintolat

Hankintapalvelut ehdottaa, että hankinta keskeytetään, koska hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/ 1397/) 125§:n mukaan Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnassa on kyseessä käyttöoikeussopimus, jonka ennakoitu arvo lasketaan hankintalain mukaan sopimusaikaisesta liikevaihdosta. Järvenpää-talon palvelukokonaisuuden liikevaihdoksi 4 vuoden sopimuskaudella on arvioitu 4 000 000 euroa.

Toimivalta perustuu hallintosäännön liitteeseen 1, jonka mukaan hyvinvointilautakunta päättää yli 500 000 euron suuruisista hankinnoista.

 

KS

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Järvenpää-talon ravintola-, myynti- ja markkinointipalvelut hankinta keskeytetään, perustuen edellä mainittuihin seikkoihin.

 

Käsittely

Kulttuurijohtaja Pirre Raijas selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kilpailutukseen osallistunut, hankintapalvelut