Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Yhdessä Katettu-verkoston tukeminen/ViaDia Keski-Uusimaa ry 2022

JARDno-2018-3843

Valmistelija

 • Sirkka Riikonen, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.riikonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Yhdessä Katettu verkoston toiminta on liikkumavaratoimenpidelistalla. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin myöntää 10 900 € tukea Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021. Tuki tuli kattaa palvelualueen käyttötaloudesta. Lautakunta lisäsi yksimielisesti päätökseen seuraavan ponnen: toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana.

Yhdessä katettu toiminta

Yhdessä katettu-verkoston toiminta on monen eri toimijan laaja-alaista hyvinvoinninedistämistyötä ohjaamalla hävikkiruokaa ihmisten käyttöön. Toiminnan keskuksena on ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hallinnoima Yhdessä katettu -ruokaterminaali, jossa lahjoitettuja elintarvikkeita varastoidaan ja käsitellään keskitetysti. Lahjoitusruoan ja sen logistiikan avulla toteutetaan monimuotoista ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja työllistymistä vahvistavaa työtä. Verkoston toimijat järjestävät yhteisöllisiä tilaisuuksia, joissa tarjoillaan verkostolle lahjoitettua ruokaa. Toiminta vahvistaa järvenpääläisten ihmisten osallisuutta ja toimijuutta, kohtaamisia erilaisten ihmisten kesken ruoan äärellä. Lisäksi toiminta mahdollistaa työelämän ulkopuolella oleville ihmisille työllisyyttä edistävän toiminnan ja vapaaehtoistyön paikkoja.

Toiminnan kohderyhminä ovat paikalliset eri sektoreiden toimijat sekä kaikki kuntalaiset, erityisesti heikommassa asemassa olevat. Hankkeiden kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat aikuiset, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömät.

Yhdessä katettu toiminta edistää suoraan ja välillisesti Järvenpään kaupungin strategisia painopisteitä. Toiminta itsessään lisää järvenpääläisten työelämäosallisuutta ja hyvinvointia sekä tulee ympäristöön liittyviä tavoitteita. Verkosto tekee myös aktiivista yhteistyötä Järvenpään kaupungin hyvinvointi- ja osallisuustyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Yhdessä katettu -verkosto edistää omalta osaltaan kaupungin resurssiviisauteen tähtääviä tavoitteita ja kuuluu kaupungin Resurssiviisaus-työryhmään. Lisäksi verkosto kuuluu myös kaupungin työryhmiin "Heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen" sekä "toimivien palveluketjujen edistäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa". 

Yhdessä katettu -verkoston hanke on valittu yhdeksi kärkihankkeista EU in the Region -kampanjaan. Teemana Uudenmaan kampanjassa on kestävä ruoka ja kantavana teemana on hankkeet, joilla on yhtymäpintaa sosiaalisen kestävyyden, ruuan, kiertotalouden ja kierrättämisen parissa toimimiseen. Yhdessä Katettu on ainut ESR- hanke, joka on tässä mukana.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat:

 • Työelämävalmiuksien parantaminen ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
 • Yhteistyön kehittäminen ja toiminnan laajentuminen
 • Toiminnan vakiinnuttaminen ja juurruttaminen

Vuoden 2022 uusia tavoitteita ovat:

 • Toiminnan ja laajan yhteistyöverkoston yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen
 • Toiminnan kehittäminen vastaamaan kuntalaisten ja yhteistyöverkoston asiakkaiden tarpeita
 • ESR-rahoituksen hakeminen Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 –rahoitusohjelmasta toimintalinjalta 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Toiminnan riskit

Toiminnan suurimmat riskit kohdistuvat rahoituksen turvaamiseen. Yhdessä Katettu -verkoston tavoitteena on saada rahoitusta toiminnalleen mahdollisimman monelta taholta, jonka he pyrkivät turvaamaan kumppanuussopimusten ja jaetun rahoituksen avulla. Toiminnan kustannukset ovat seuraavat:

 1. Ruokaterminaalin tilavuokra ja sähkö 20 000 €/v
 2. Koordinoivan työn osuus 45 000€/v (1 henkilötyövuosi)
 3. Muut kulut 2 000 €/v

Yhteensä: 67 000 €

Rahoitussuunnitelma on seuraava:

 1. Verkoston toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden rahoitusosuudet 12 000 €/v   
 2. Järvenpään kaupungin rahoitusosuus 20 000 €/v  
 3. Keusoten rahoitusosuus 5 000 €/v 
 4. Yritysyhteistyö ja varainhankinta 5 000 €/v  
 5. Muut (STM- avustus, ViaDia Keski-Uusimaa ry:n lisäpanostus, ViaDia ry toiminnanavustus yms.) n. 25 000 €/v

Yhteensä 67 000 €

Hakemus

Yhdessä Katettu -verkosto (Via Dia Keski-Uusimaa ry hakijana) hakee vuodelle 2022 Järvenpään kaupungilta toiminta-avustusta 20 000 €. 

Yhdessä katettu -verkosto on kehittänyt toimintaansa laajentamalla kumppanuusverkostoa, lisäämällä tietoisuutta verkoston työstä, osallistumalla kaupungin hyvinvointityöhön, arvioimalla verkoston työn vaikuttavuutta sekä hankkimalla useita eri rahoituslähteitä toimintansa tueksi. Kaupungin tuki on kuitenkin edelleen oleellinen osa, jotta toimintaedellytykset on mahdollista turvata.

KS

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää 20 000 € Yhdessä Katettu -verkoston toimintaan vuodelle 2022. Tuki katetaan palvelualueen käyttötaloudesta. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Riikonen esitteli asiaa.

 

Tiedoksi

hakija, talousjohtaja, listatiimi