Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hyvinvointilautakunnan kokouskalenteri kevät 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 2.11.2021 § 23 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Hyvinvointilautakunnan kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 19.1.
  • 16.2.
  • 23.3
  • 13.4.
  • 4.5.
  • 8.6.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 17.00, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hyvinvointilautakunta on päätöksellään 25.8.2021 § 50 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle on voimassa hyvinvointilautakunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin muutosehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa Satu Haaparanta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: Hyvinvointilautakunta päättää siirtää 13.4. kokouksen edeltävälle viikolle 6.4. ja hyväksyy muut edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut, hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä