Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuustoaloite / Pride-viikon huomioimiseksi Järvenpäässä

JARDno-2021-373

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Järvenpään vasemmistoliiton valtuustoryhmän Heini Liimatainen ja 16 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Pride-viikon huomioimiseksi Järvenpäässä

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 8

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Pride-​viikon huomioimista Järvenpäässä hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 8

Kaupunginhallitus 1.3.2021 § 51

Järvenpään vasemmistoliitton Heini Liimatainen on tehnyt aloitteen Pride-viikon huomioimisesta Järvenpäässä. Aloitteen on allekirjoittanut 13 valtuutettua.

Pride-tapahtumia järjestävät Suomessa Setan jäsenjärjestöt, yritykset, muut organisaatiot, opiskelijaryhmät ja vapaaehtoiset. Pride-tapahtumat ovat sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, jotka voivat kestää yhdestä päivästä reiluun viikkoon. Pride tapahtumia on eri vuoden aikoina eri paikkakunnilla. Suurin ja tunnetuin tapahtuma on Helsingin Pride viikko, joka jäjestetään kuluvana vuonna 28.6-4.7.2021.

Pride-tapahtumat ovat ihmisoikeustapahtumia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta tehdyn työn kunniaksi. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistojen oikeuksien puolesta, syrjintää vastaan marssittiin Helsingissä ensimmäistä kertaa vuonna 1981. Marssista toiminta on laajentunut koko Suomeen ja sateenkaarilipuilla liputus on ehkä tunnetuin tapa osoittaa tukensa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.   
   
Aloitteen allekirjoittajat esittävat, että myös Järvenpää huomioi Pride-viikon näkyvästi sekä omana 70-vuotis juhlavuotenaan 2021 että säännöllisesti sen jälkeen.

Vastaus aloitteeseen:

Ihmisoikeuksia tukevan Pride-tapahtuman järjestäminen Järvenpään 70-vuotis juhlavuotena on niin juhlavuoden tavoitteiden kuin Järvenpään kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista toimintaa. Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta juhlistava tapahtuma edistää kaupungin pito- ja vetovoimatekijöitä ja parantaa Järvenpään brändimielikuvaa. Aloite on kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden näkökulmasta kannatetava ja toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. 

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat käynnistäneet Pride-viikon huomioimisen tapahtumakonseptin, ajankohdan ja mahdollisten kumppaneiden kartoituksella. Pride viikon toteutuksen voi jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen:

1. Liputus sateenkaarilipuin tapahtumapäivänä tai Pride-viikolla

2. Erillinen Pride tapahtuma 

Sateenkaariliputus on ensisijainen tapa huomioida Pride-viikon ja tapahtumien taustalla oleva arvopohja. Kultuuri- ja tapahtumapalvelut ehdottaa, että valtuusto tekee ensisijaisesti päätöksen liputuksesta. Liputuksen kokonaiskustannus on noin 2 500 € euroa. Kulut voidaan kattaa tapahtumatuotannon käyttötaloudesta. Tapahtuman toteuttaminen ilman liputusta on aiheuttanut muissa kaupungeissa mainehaittaa. Ensisijaisesti, ja kokonaistaloudellisesti taloudellisin tapa huomioida Pride-viikko on toteuttaa pelkkä liputus. Liputuksen lisäksi, kokonaisuuden vaikuttavuuden lisäämiseksi, voidaan myös järjestää Pride-tapahtuma. Pääsääntöisesti Pride-tapahtumien toteuttava taho on yhteisö / yhdistys. Helsingin Pride-viikon toteuttajana on Helsingin Pride yhteisö ry. Koska aloite on lähtenyt valtuustosta ei tapahtumalla ole tällä hetkellä orgaanista tahoa sen toteuttamiseksi, jotta tapahtuma tavoittaisi siihen liittyvät yhteisöt. 

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut voi toteuttaa pienimuotoisen Pride tapahtuman esimerkiksi elokuussa oman käyttötalouden puitteissa. Keskusteluita eri tahojen kanssa on jo käyty ja mukaan lupautuneita tahoja ovat tällä hetkellä Seta ry, Sykettä ja Sinfoniaa, Meidän festivaali, Järvenpään sateenkaarevat nuoret ja Järvenpään kaupungin eri yksiköitä. Huomioitavaa kuitenkin on, että ilman orgaanista tapahtumanjärjestäjää ei tapahtumalle saada samankaltaista vaikuttavuutta ja huomiota kuin jos järjestäjä tapahtumalle olisi noussut orgaanisesti yhteisön taholta. Tapahtuman järjestäminen on kuitenkin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden näkökulmasta mahdollista, sillä vuosien varrella tapahtuma voi saada yhteisön sitä kehittämään ja sitä kautta suurempaa vaikuttavuutta. Tästä näkökulmasta katsottuna olisi kannattavaa myös pohtia alueellista tapahtumaa (esim. Järvenpää-Kerava-Tuusula), jossa tapahtuma voisi kiertää eri kohteissa vuosittain. 

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden vastaus aloitteeseen on että sekä liputus ja kaupungin järjestämä Pride-tapahtuma voidaan toteuttaa käyttötalouden puitteissa yllä kuvatulla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden suunnitelman Pride-liputuksen toteuttamisesta ja mahdollisesta tapahtumasta sekä totetaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Käsittely

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Satu Haaparanta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Ehdotan, ettei Järvenpää ota käyttöön prideliputusta, mutta tekee yksittäisen oman Pride tapahtuman. ”

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Käsittelyn kuluessa Pia Valonen teki Satu Haaparannan ja Anne Kujasalon kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Ehdotan, että Järvenpään kaupunki ei osallistu Pride tapahtumaan, mutta tapahtuman lähellä olevat järjestöt voivat järjestää tapahtuman halutessaan valitsemanaan ajankohtana.”

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 1 TYHJÄÄ esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Eriävä mielipide

 • Pia Valonen

  Satu Haaparanta

  Anne Kujasalo

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 69%

  Pepe Makkonen, Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Pasi Solonen, Mika Asikainen, Marko Koskela, Pasi Koskinen, Rita Kostama, Lassi Markkanen

 • Ei 3 kpl 23%

  Satu Haaparanta, Anne Kujasalo, Pia Valonen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Sanna-Maria Riikonen

Tiedoksi

Aloitteen tekijät