Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Terholan kuntoradan huoltotoimet

JARDno-2021-716

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen (§ 17) ottaa asian lisäasiana käsiteltäväksi.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.

Käsittely

Lautakunta kävi asiasta keskustelun.

Käsittelyn kuluessa lautakunnan esittelijä Kristiina Hannula teki seuraavan päätösehdotuksen:

"Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toimivalta liikuntapaikkojen kunnossapidon osalta

Hyvinvointilautakunta on päätöksellään 27.2.2020 § 11 hyväksynyt hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevan delegointipäätöksen. Kyseisen delegointipäätöksen mukaan ”Liikuntapalvelut toimintayksikön perustehtävä on vastata kaupungille liikuntalaissa määritettyjen tehtävien hoitamisesta parantaen järvenpääläisten elämänlaatua liikunnan harrastamisen keinoin, huolehtien hallinnassaan olevista liikuntapaikoista ja edistäen yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Tehtäväalana on liikunnan ja sen yhteistyön johtaminen, kehittäminen ja tukeminen liikunta-avustuksin ja liikuntatiloin, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen ja hallinnassaan olevien liikunta- ja harrastuspaikkojen paikkojen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen sekä uimaopetuksen järjestäminen kaupungin perusopetuksen alaisille kouluille. Liikuntapalvelut vastaa palveluiden tuottamisesta liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen palveluprosessin mukaisesti.” Toimivalta liikuntapaikkojen ylläpidon ja kehittämisen osalta on näin ollen liikuntapalveluilla.

Asemakaavassa Terholan kuntorata on merkitty VL- eli virkistys- ja liikunta-alueeksi. Kaavoituksen näkökulmasta kyse on lähivirkistysalueesta, jolla sijaitsee ulkoilureitti (kuntorata). Kuntoradan rajoja ei määritellä asemakaavassa, katusuunnitelmassa tai muussa vastaavassa dokumentissa, jossa määritettäisiin eri käyttötarkoitusten rajat oikeudellisesti sitovasti. Kyse ei siten ole mistään metrimääräisestä mitasta, ojan reunasta tai muusta sellaisesta, vaan siitä, mihin suunnitelmaan metsän kohdistuva toimenpide pohjautuu.

Kyseisessä tapauksessa metsään kohdistuva toimenpide pohjautuu kuntoradan ylläpitoa koskevaan suunnitelmaan, joten liikuntapalveluilla on hakemuskompetenssi kunnossa reunojen karsimista varten. Liikuntapalvelut voivat ulottaa toimenpiteet siihen saakka, kun ne liittyvät kuntoradan ylläpitoon. Siinä vaiheessa kun on kyse on metsäsuunnitelman mukaisesta metsänhakkuusta tai muusta vastaavasta metsänhoidollisesta toimenpiteestä, siirtyy toimivalta kaupungingeodeetille.

Toimivalta alueen ylläpitoon ja kehittämiseen on edellä mainitun hyvinvointilautakunnan delegointipäätöksen mukaan liikuntapalveluilla.

 

Toimivaltarajojen jäykkyys

Kunnallishallinnossa noudatetaan nk. toimivaltarajojen jäykkyyttä koskevaa periaatetta. Tämä tarkoittaa, että ylempi viranomainen ei lähtökohtaisesti voi puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan.

Merkittävin poikkeus edellä mainittuun toimivaltarajojen jäykkyyteen on kuntalain 92 §:n mukainen otto-oikeus. Kyseisen pykälän mukaan kunnanhallitus voi omalla tehtäväalueellaan ottaa käsiteltäväkseen yksittäisen asian, jossa alempi viranomainen on jo tehnyt päätöksen. Hallintosäännössä myös lautakunnalle ja liikelaitoksen johtokunnalle voidaan antaa vastaava oikeus ottaa käsiteltäväksi lautakunnan alaisen viranomaisen jo tekemä päätös.

Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät kuntalain mukaan kuitenkin sellaiset päätökset, jotka tehdään kunnan lakisääteisillä tehtäväalueilla. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, kuten rakennusluvat ja muut ympäristöluvat, sekä yksilön sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja oppilaan opetusta koskevat asiat.

Mikäli viranomainen tekee päätöksen asiassa, jossa sillä ei tosiasiassa ole toimivaltaa, on kyse kunnallisvalitusperusteesta ja viranomaisen tekemä päätös asiassa voidaan joutua kumoamaan. Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 3. päätös on muuten lainvastainen.

 

Terholan kuntoradan huoltotoimien tarpeellisuus

Suunnitellut toimet ovat kuntoradan ylläpitoa ja entistämistä. Kaikissa suunnitelluissa toimissa on huomioitu luontoarvot. Entistämisessä on suunniteltu poistettavan vain huonokuntoiset ja turvallisuuden kannalta huonosti sijaitsevat puut luvassa esitetyltä alueelta.

Huoltotoimenpiteillä lisätään kuntoradalla liikkumisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kaikkina vuodenaikoina. Tehdyillä toimenpiteillä mm. valaistus tehostuu ja leviää laajemmalle ja liikkumisen turvallisuus paranee kaatumismahdollisuuksia vähentämällä. Tehdyillä toimilla mahdollistetaan lisäksi lumen sataminen kuntoratapohjalle ja vähennetään roskaisuutta latukaudella.

 

Asian käsittelyn eteneminen

 • Vuonna 2017 Metsänhoitoyhdistyksen kanssa selvitettiin työn tekemiseen liittyviä asioita sekä kustannuksia.
 • Vuonna 2017 liikuntapalveluissa käsitelty asiaa yhdessä kaupunkitekniikan kanssa ja tässä yhteydessä on todettu, että työ voitaisiin tehdä kunnossapitotyönä, mutta päädytty hakemaan maisematyölupa avoimuuden vuoksi.
 • Liikuntapäällikkö on antanut toimeksiannon liikuntapaikkamestarille hakea maisematyölupaa (tosiasiallista hallintotoimintaa).

  Tosiasiallisella hallintotoiminnalla tarkoitetaan sitä julkishallinnon toiminnan osaa, jossa ei käytetä julkista valtaa. Tallaisia toimia voivat toteuttaa myös kuntaan työsuhteessa olevat henkilöt. Sellaiset toimet, jotka puolestaan sisältävät julkisen vallan käyttöä edellyttävät virkasuhdetta kuntaan.

  Kaupunki on katsonut, ettei maisematyöluvan vireille laittaminen ole ollut sellainen toimi, joka olisi edellyttänyt virkasuhdetta vaan kyse on ollut tosiasiallisesta hallintotoiminnasta. Siitä, minkälaisiin toimiin maisematyöluvan käsittelypäätöksen jälkeen tullaan tai ei tulla ryhtymään, tehdään myöhemmin viranhaltijapäätös, johon hyvinvointilautakunta voi halutessaan käyttää hallintosäännön 32 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
   
 • Lupahakemus laitettu vireille 13.2.2018 (lupa.fi)
  • sis. lausuntoja mm. Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta
 • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.4.2018 § 9 Ilmoitusasiat, Iltakouluasia: Terholan ja Paavonpolun reittien kunnostus
  • klo 16.30 halukkailla on mahdollisuus paikan päällä tutustua asiaan,​ kokoontuminen klo 16.30. Terholan kuntoradan parkkipaikalla,​ os. Impoonkatu 25,​ 04430 Järvenpää
  • klo 17.30 lyhyt katsaus kokouksen alussa tilanteesta
   • Järvenpää liikuntaesimies Ari Kuisma ja metsänhoitoyhdistys (MHY) edustaja Janne Myyrä (vain Terholassa)
 • Hyvinvointilautakunta 5.11.2020 § 41 Ilmoitusasiat: 5.11.2020 Kirje/Lassi Markkanen: Terholan kuntoradan levennyssuunnitelmat (oheismateriaali)
 • Terholan kuntoratakysely kuntalaisille (webropol) 26.10.-13.11.2020
  • 867 vastaajaa
  • 41 % kannatus, 59 % vastustus
   • kyselyn tuloksia analysoitaessa nousi esiin, että tehtävät toimenpiteet on ymmärretty laajuudeltaan toisin kuin on ollut tarkoitus toimia.
 • Lausunto luontoarvoista (Faunatica Oy) 10.11.2020, liitetty lupaan 26.11.2020
 • Hyvinvointilautakunta 3.12.2020 § 51: Ilmoitusasiat, Terholan kuntorata, tilannepäivitys
 • Lupahakemus päivitetty uusilla leveyksillä 27.1.2021.                                                     
 • Hyvinvointilautakunta 4.2.2021 § 2 Ilmoitusasiat: Liikuntapäällikkö antoi selvityksen Terholan maisematyöluvan hakutilanteesta.
 • Liikuntapalvelut on teettänyt ilmakuvauksen radasta maaliskuussa 2021.
  • Materiaali: https://www.dropbox.com/sh/c9j124q0e3q47hb/AADifO4IuEY1fVHz2Ue7knDpa?dl=0  
   • Kuvauksesta pystyy havainnoimaan, että suunnitelluilla toimilla ei ole vaikutusta metsätaskuihin
   • Kuvauksesta tulee esiin kohdat, jossa oksat estävät lumen satamisen radalle
 • 25.3.2021 hyvinvointilautakunta otti äänestyksen jälkeen asian lisäasiana kokouksen asialistalle §21: "Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.”
 • Liito-orava selvitys valmistumassa (Faunatica Oy), ajankohta huhtikuussa 2021.

 

Asian jatkokäsittely ja hyvinvointilautakunnan vaikuttamismahdollisuudet

Asian käsittely tulee etenemään seuraavalla tavalla:

 1. Hyvo-lautakunnan kokous 15.4. 2021. Tähän kokoukseen asia on valmisteltu hyvinvointilautakunnalle siten, että pykälä vastaisi mahdollisimman hyvin lautakunnassa esille nousseisiin kysymyksiin koskien muun muassa lautakunnan toimivaltaa asiassa. Päätösehdotuksena esittelijä esittää, että ”Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.”
 2. Rakennusvalvonnan päätös liito-orava-selvityksen valmistuttua siitä myönnetäänkö maisematyölupa vai ei (tähän päätökseen lautakunnalla ei ole otto-oikeutta).
 3. Jos maisematyölupa on myönteinen, hyvo-lautakunnan alaisen viranhaltijan täytäntöönpanopäätös eli päätös siitä ryhdytäänkö kyseiseen toimenpiteeseen vai ei. Tähän päätökseen lautakunnalla on otto-oikeus.
 4. Hyvo-lautakunnan mahdollinen päätös sen jälkeen, mikäli lautakunta päättää käyttää otto-oikeuttaan koskien päätöstä 3.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula esitteli asiaa.

Sanni Veijalainen poistui klo 18.43.

Käsittelyn kuluessa Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan ja Pia Valosen kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

”Hyvinvointilautakunta katsoo esitetyn selvityksen ja siitä käydyn keskustelun perusteella, että hakemusta ei ole tehnyt siihen delegointisäännösten mukaan oikeutettu liikuntapaikkapäällikkö.

Hyvinvointilautakunta päättää, että em. syystä maisematyöhakemus peruutetaan ja hakemuksen tarpeellisuuden arviointi käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa omana pykälänään.”

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä ja 1 TYHJÄÄ hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Äänestyksen mentyä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen tuloksen.

Eriävä mielipide

 • Lassi Markkanen

  Satu Haaparanta

  Pasi Koskinen

  Anne Kujasalo

  Pia Valonen

  Sanna-Maria Riikonen

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 46%

  Pasi Solonen, Marko Koskela, Mika Asikainen, Rita Kostama, Pepe Makkonen, Peter Osipow

 • Ei 6 kpl 46%

  Satu Haaparanta, Pasi Koskinen, Sanna-Maria Riikonen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Katri Kuusikallio