Hyvinvointilautakunta, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Järppituen myöntämättä jättäminen / Suomen Punainen Risti

JARDno-2021-516

Valmistelija

  • Agnieszka Mozejko-Vuollet, toimistosihteeri, agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin osaamis-​ ja työllisyyspalvelut myöntää työnantajille suunnattua työllistämisen lisätukea,​ Järppiä. Kyseessä on harkinnanvarainen lisätuki, jota voidaan myöntää tiettyjen edellytysten täyttyessä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Suomen Punainen Risti on 22.3.2020 toimittanut kaupungille oikaisuvaatimuksen koskien osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikön tekemää kielteistä viranhaltijapäätöstä JARDno-2021-516 § 20 18.3.2021 työllistämisen lisätuesta. Oikaisuvaatimukseen on liitetty laskelma palkkauskuluista, johon nojaten työnantaja hakee oikaisua päätökseen.

Työnantajan antamat selvitykset

Työnantaja on antanut selvityksen Järvenpään kaupungille työllistämisen lisätukea hakiessaan, että työntekijän työaika on 30 h/vko (80 % työaika) ja hänen palkkauskustannuksensa ovat työnantajan sivukulut huomioiden yhteensä 1894,71€/kk. Uudenmaan Te-palvelujen myöntämä palkkatuki on 1539,46 €, jonka mukaan työnantajalle jää kuluja 355,25 €.

Työnantajan Te-toimistolle palkkatukihakemuksessa ilmoittamat palkkauskustannukset ovat 80 prosentin työajalta 1943,70 euroa kuukaudessa. Elyn Keha-keskus tekee päätöksen palkkatuen lopullisesta maksatuksesta. Elyn Keha-keskuksesta tarkistetun tiedon mukaan, yhdistyksen kyseessä ollen, kun palkkatuetun, tietyt kriteerit täyttävän henkilön työaika on 65%, korvataan palkkatuella palkkakulut 100-prosentisesti 1800 €:on asti. Tässä tapauksessa Elyltä saadun alustavan tiedon mukaan, työnantajalle jää maksettavaksi noin 150 € palkkatukihakemukseen ilmoitettujen palkkauskustannusten mukaan.

Kaupungille annettujen tietojen mukaan palkkatuki kattaa palkkauksen kokonaiskustannuksista n. 81% ja Te-toimistolle annettujen tietojen mukaan 79%. Elyn antamien tietojen mukaan työnantajalle korvataan noin 92% palkkauksen kokonaiskustannuksista. Laskelmien pienet erot selittyvät pääosin lomarahan osuudella.

Kaupungin linjaus

Järvenpään kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi työllistämisen lisätuki Järppiä myönnettäessä muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. Käytetään vertailussa mitä tahansa em. laskelmista, tulee työnantajan Te-palveluilta saaman palkkatuen määrä ylittämään 50% kokonaispalkkauskustannuksista.

Mikäli oikaisuvaatimuksen tehneelle yhdistykselle myönnettäisiin Järppi-lisätukea Järvenpään kaupungin omasta linjauksesta poiketen, asettaisi se yhdistyksen eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin tukea hakeneisiin vastaaviin toimijoihin.

Kuntalain (410/2015) 134.2 §:n mukaan oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö on hyvinvointilautakunnan alainen viranhaltija, joten oikaisuvaatimus on osoitettu hyvinvointilautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen kuvaus-kentässä esitetyin perustein. 

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Mika Asikainen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Asikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, eikä osallistunut siitä käytävään keskusteluun.

Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Mika Asikainen, palvelussuhdejäävi (hallintolaki 28.1 § 4-k)

Tiedoksi

Suomen Punainen Risti