Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu

JARDno-2019-713

Aikaisempi käsittely

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

 

 

Päätös

 

Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

 

 

 

 

Valmistelija

 • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on tilannut urheilukenttien yleissuunnittelun puitesopimusjärjestelynä Sitowise Oy:ltä (JARDno 2019-32). Suunnittelutyön tavoitteena on laatia yleissuunnitelma Järvenpään Keskuskentästä ja Juholanmäen alueen urheilukentistä. Työn pohjana toimii 2017 valmistunut Järvenpään urheilukenttäselvitys (Sito Oy). 

Yleissuunnitelmassa tulee huomioida alueen rakentamisen suunnitelmat,​ tilatarpeet ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun. Sitowise Oy:n tarkennetun tarjouksen 27.12.2018 mukaisesti työn tuloksena syntyy suunnitteluaineisto,​ joka sisältää suunnitelmaselostuksen,​ asemapiirustukset,​ tyyppipoikkileikkaukset,​ vesihuollon ja kuivatuksen asemapiirustuksen,​ kustannusarvion ja kokousaineistot.

Yleiskaavassa Juholanpellon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön aluetta eli RKY aluetta.  Alueen yleissuunnittelu on päädytty jakamaan kahteen vaiheeseen vahvistetun asemakaavan mukaisesti: alueen halki kulkevan kevyenliikenteenreitin länsipuolta koskee V-1 ja s/10 asemakaavamerkinnät ja itäpuolta VU-1 ja s/11. Merkintöjen erotuksena on se, että maisemaan soveltuvaa rakentamista voi sijoittaa vain VU-1 alueelle. Koko alueen suunnitelmaa laadittaessa on toimittava yhteistyössä museviranomaisen kanssa.

Vaihe 1 sisältää alkuperäisen suunnittelualueen ts. pohjois-etelä -suunnassa kulkevan Koulupolun / kevyen liikenteen väylän itäpuoliset osat. Vaiheen 2 suunnittelussa laaditaan vaihtoehtoinen luonnos pesäpallokentän länsipuolisen peltoalueen maankäytöllisestä hyödyntämisestä liikunta- alueena ja pelikenttinä pitkällä aikavälillä. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen mahdollisuudet tapahtumakäyttöön ja talviliikuntaan. Kaavoitus laatii maisemasuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisen luonnoksen peltoalueen hyödyntämiseksi liikuntapaikkarakentamisessa ja siihen pyydetään Maakuntamuseon lausunto. 2. vaiheen mahdolliset investoinnit ovat alustavasti pohdittu ajoittuvan 2020- luvun loppupuolle.  

Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty Hyvinvointilautakunnalle 9.5.2019. Tämän jälkeen valmistelussa on pyritty varmistamaan etenkin jalkapallon ja yleisurheilun lajiolosuhteiden parantaminen. Keskeisimmät muutokset ja tarkennukset aiempaan luonnokseen nähden ovat:

 • Keskuskentän pääkatsomo on siirretty lähemmäs kenttää, jonka vuoksi kentän länsipuolen pituushyppypaikat poistettiin. Katsomorakenne on mahdollista viedä myös juoksuratojen päälle; asiaa ei tarvitse ratkaista tässä (yleissuunnittelu) vaiheessa, vaan se ratkaistaan vasta rakennussuunnittelun yhteydessä. 
 • Juoksuratoja on 8 ja juoksuratojen geometria on tavanomainen
 • Keskuskentän jalkapallokentän mitat ovat 64x100 m, mikä täyttää Suomen palloliiton liigalisenssimääräykset (2019 -).
 • Katsomo on 800 paikkainen ja sitä voi levittää sivuille siten, että siitä tulee 1500 paikkainen.
 • Itäpuolen pituushyppypaikat on levitetty siten, että niihin voidaan hypätä rinnakkain eli molemmissa on kaksi vauhdinottorataa vierekkäin. Pituushyppypaikkojen määrä ei vähene.
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen itäpuolella on lämmittelysuora.
 • Lämmittelysuoralla on kolme mustalla katkoviivalla esitettyä suorakulmiota. Nämä ovat siirrettäviä katsomoita, joihin mahtuu 60 henkilöä per katsomo eli yhteensä 180 henkilöä. 
 • Itäpuolen pituushyppypaikkojen levittämisen vuoksi koripallokenttä piti siirtää keskuskentän länsipuolelle.
 • Ulkokuntosali sijaitsee edelleen keskuskentän itäpuolella.
 • Heittopaikkojen sijainti ratkaistaan vasta vaiheessa 2. Alustavassa suunnitelmassa heittopaikan alue on kivituhkapintainen ja muu osa heittoalueesta ruohopintainen. Kivituhkakenttä voi toimia myös pysäköintialueena tapahtumien aikana. Ennen lopullista ratkaisua toimitaan väliaikaisin järjestelyin. 

 

Yleissuunnitelman 1. vaiheen alustava kustannusarvio 6,64 M€ kenttärakenteiden ja 1,85 M€ rakennusten osalta sisältyy varauksena vuosien 2021 - 2026 investointiohjelmaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 2. esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta

 

Käsittely:

Lassi Markkanen esitti Peter Osipowin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 • valmisteluohjeena mm, että:
  • tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
  • vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
  • juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
  • jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin

 

Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely kohdistuu palautusesitykseen

 

Palautuskäsittely

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä, niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

 

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 

Äänestyksen tulos

 

Jaa = Katri Kuusikallio, Marko Koskela, Ossi Vähäsarja, Tuula Siltasari = neljä (4) ääntä

 

Ei = Peter Osipow, Pasi Koskinen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen = viisi (5) ääntä

 

Tyhjä = Satu Haaparanta = yksi (1)

 

Poissa = Heini Lehtonen, Arja Eriksson, Mika Asikainen, Ida- Cecilia Strandberg = neljä (4)

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä asian käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.