Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Järvenpään kaupunkistrategian strategiset päämäärät/HYVO

JARDno-2019-766

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausuntoa strategikarttaan liittyen.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Lautakunta päättää lausuntonsa sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että asian käsittelemiseksi järjestetään ylimääräinen kaupunkikehityslautakunnan kokous.

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausuntoa liittyen strategiakarttaan eri toimielimiltä ja sidosryhmiltä. Kaupunkikehityslautakunta jätti asian pöydälle kokouksessaan 11.4. Opetus- ja kasvatuslautakunta sekä hyvinvointilautakunta käsittelevät asiaa 23.4.. Mestarikonserni käsitteli asiaa 17.4. Kaupunginjohtajan lausuntopyynnön mukaan lausunnot tulee jättää 25.4.2019 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelun mahdollisista aikataulumuutoksista.

Käsittely

Puheenjohtajien jaosto kävi asiasta keskustelun.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Puheenjohtajien jaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja toteaa, että strategian käsittelyn tavoiteaikataulu on seuraava:

  • valtuustoseminaari 17.5
  • valtuusto 10.6"

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Lautakunta päättää lausuntonsa sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

Käsittely

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi ja erityisasiantuntija Mari Karsio esittelivät asiaa, jonka jälkeen lausuntoa työstettiin lautakunnan jäsenistä muodostetuissa kolmessa ryhmässä. Ryhmätyöskentelyn jälkeen lautakunta kävi läpi esille nousseet kommentit päämäärittäin sekä lopuksi lausuntoon liittyviä yleisiä huomioita.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonsa strategiakartasta ja valtuuttaa viranhaltijat ja lautakunnan puheenjohtajan kokoamaan lausunnon kokouksen kuluessa esitettyjen kommenttien pohjalta. Kaupunkikehityslautakunnan kommenteista koostettu lausunto lisätään pykälän liitteeksi kokouksen jälkeen."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen esittelee Järvenpään uuden strategian ja sen käsittelyprosessia.

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta päättää asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

 

 

Päätös

 

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan selotuksen pohjalta merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan esittelemän Järvenpään uuden strategian ja sen käsittelyprosessin.

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausunnon startegaikarttaan liittyen.

 

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteinä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lautakunta päättää lausunnon sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

 

 

Päätös

 

Lautakunnan päättämä lausunto liitteenä.

 

 

 

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausunnon strategiakarttaan liittyen.

 

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteinä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lautakunta päättää lausunnon sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

 

 

 

Päätös

 

Lautakunnan päättämä lausunto liitteenä.

 

 

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osana strategiatyötä vision, arvot, ja viisi tulevaisuuskuvaa. Kuntalain 110§ mukaan kaupungin strategialla ja taloudella täytyy olla yhteys, mutta aiemmin hyväksytyissä tulevaisuuskuvissa ei ollut käsitelty talousnäkökulmaa lainkaan. Tämän vuoksi esitetään, että strategiaan liitetään kuudes tulevaisuuskuva (LIITE1) liittyen talouteen. Aiemmin hyväksyttyjä viittä tulevaisuuskuvaa on hiukan tiivistetty ja jäsennelty.

Kaupunginvaltuuston tulee hallintosäännön 4§:n mukaisesti hyväksyä strategiset päämäärät. Nämä on koottu strategiakartan muotoon, joka on oheismateriaalina. Strategiakartan tarkoituksena on toimia sovitinkappaleena tulevaisuuskuvien ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden välillä. Itse päämäärät ja niiden tiivistelmät on koottu liitteeseen (LIITE2). Tärkeä osa päämäärien määrittelyä ovat avainmittarit (KPI). Mittareita on tarkoitus tarkentaa osana talousarvioprosessia syksyllä. Seuraavassa vaiheessa lautakunnat ja konserniyhteisöt määrittelevät osana talousarviota valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu strategisista päämääristä. Mittareiden määrittely asettuu luontevaksi osaksi prosessia tämän yhteydessä. Oheismateriaalina on luonnos strategiakorteista, jotka on tarkoitus liittää osaksi seuraavaa talousarviokirjaa.

Strategiakartan luonnoksesta pyydettiin lausunnot lautakunnilta, konserniyhtiöiltä ja vaikuttamistoimielimiltä. Lisäksi valtuusto käsitteli strategiakarttaa seminaarissaan. Lausunnot ja lausuntopyyntö liitteineen ovat oheismateriaalina.

Strategiakartasta on tarkoitus laatia tiivistetty graafinen versio, kun päämäärien tekstit ja mittarit on hyväksytty. Luonnos tiivistetystä strategiakartasta on oheismateriaalina.

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto

  1. hyväksyy liitteenä 1 olevan päivityksen tulevaisuuskuviin
  2. hyväksyy liitteenä 2 olevat strategiset päämäärät ja niiden tiivistelmät
  3. merkitsee tiedoksi mittareiden valmistelutilanteen, mittarit vahvistetaan osana talousarvioprosessia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän ja edelleen kaupunginvaltuuston 10.6.2019  kokouksessa hyväksyttävänä olevan uuden kaupunkistrategian strategiset päämäärät.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin