Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Hyte avustusten myöntäminen 2019, uudelleen haku

JARDno-2019-541

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (aiemmin sote- avustukset) toiminta- avustuksiin on vuosittian ollut käytettävissä 50.000 euroa. Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa avustusmääräraha on jäänyt virheellisesti kaupungin talousarviossa Keusoten toimintaan varattuihin määrärahoihin. Keusote ei kuitenkaan jaa avustuksia, vaan avustusmäärärahojen jako on sovitun työnjaon mukaisesti kaupungin  tehtävä. Avustusten jaon ehtona on, että talousarviomuutoksella ko. avutuksiin tarkoitettu 50.000 euron  määräraha on käytettävissä Hyvinvoinnin  palvelualueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueella.

Kaupunki on aiemmilla sote- avustuksilla avustanut ensisijaisesti Järvenpäässä tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä, terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminta- avustukset ovat olleet haettavina 10.4.2019 mennessä. Avustuksia on haettu  määräaikaan mennessä yhteensä  68.772 euroa.  Vuoden 2019 avustusten jaon valmistelun lähtökohtana on ollut avustusten jakaminen edellisvuoden linjausten mukaisesti. Nyt jaettavaksi esitetään 42.192 euroa ja myöhemmin jaettavaksi esitetään  7.800 euroa.  Päätös on ehdollinen kunnes saadaan varmuus, että Hyvinvoinnin palvelualueelle siirtyy  avustuksiin aiemmin varattu 50.000 euron määräraha Keustolle varatuista määrärahoista tai muutoin saadaan lupa määrärahan käytöstä. 

Hyte- avustusten kriteerit tullaan määrittelemään uudelleen ennen vuoden 2020 hakua. 

Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli kuudelta (6) eläkeläisyhdistykseltä, kolmelta (3) sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykseltä sekä yhdeltätoista (11) muulta yhdistykseltä. Avustuksen myöntämisessä / epäämisessä huomioitiin avustuksen kohdentuminen kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä kolmannen sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa. Osalta aiemmin toiminta- avustusta  saaneista yhdistyksistä on sosiaali- ja terveyspalvelujen  uudelleen organisoinnin muutoksessa  jäänyt  avustukset  hakematta määraikaan mennessä. Avustusten  jakohjeiden mukaan lautakunta voi jättää perustelluista syistä osan avustuksista jaettavaksi myöhemmin.  

 

Eläkeläisyhdistykset 

Vuonna 2018 eläkeläisyhdistyksille myönnettiin avustusta 4,5, € / maksanut jäsen. Avustuksen suuruus ehdotetaan säilytettävän samalla  tasolla kuin  vuonna 2019.  


Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä  4.592 euroa.

 

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset

Sotainvalidi- ja veteraaniyhditykset ovat hakeneet avustuksia yhteensä  13.500 euroa. Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaanpiirin Järvenpään seudun jaostolle ehdotetaan myönnettäväksi 3.000 euroa, sotainvalidien, heidän puolisoiden ja leskien  sekä lievästi vammaisten sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen  ja hyvän elämänlaadun vahvistamiseen. Järvenpään Sotaverteraanit ry:lle ehdoteaan myönnettäväksi 4.000 euroa tukemaan veteraanien puolisoiden ja leskien kotona asumista, heidän  elämänlaadun vahvistamiseen sekä  Veljesmajan toiminnan ylläpitämiseen. Järvenpään Rintamaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4.500 euroa, toiminnan ylläpitokustannuksiin, kuljetuskustannuksiin ja Vanhankylänniemessä sijaitsevan veteraanimajan ylläpitokuluihin. Avustuksia  esitetään myönnettävän yhteensä 11.500 euroa ( 12.500 e v.2018).

 

Muut yhdistykset

Muut yhdistykset ovat hakneet avustuksia yhteensä 49.900 euroa. Avustusta esitetään Setlementti Louhelan ry:n kansalaistoiminnan keskuksen Järvenpään  toimintaan  15.000 euroa, Järvenpään Siskot ja Simot ry:n  toimintojen järjestämiseen ja vapaaehtoiskumppanuuksien järjestämiseen 5.000 euroa, Keski- Uudenmaan Muistiyhdistys ry:n Järvenpäässä muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa arjen tukemiseen 900 euroa, Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry:n leiritoiminnan tukemiseen 300 euroa, Keski- Uudenmaan Mielenterveysseura ry:n tukikoirakkotoimintaan 300 euroa, Etelä- Suomen Syöpäyhdistyksen, paikallisosaston virkistystoimintaan 700 euroa, Keski- Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry:n liikunnan tukemiseen  1.000 euroa, Keski- Uudenmaan vertais-ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n toiminnan tukemiseen 1.500 euroa, A- Kilta Järvenpään toiminnan tukemiseen 900 euroa, Vantaan sovittelijat ry:n Järvenpäässä toteutettavien tapahtumien tukemiseen 200 euroa sekä uudelle hakijalle Äidit irti synnytysmasennuksesta ry:n vertaisryhmätoiminnan tukemiseen 300 euroa. Avustuksia esitetään myönnettävän  yhteensä 26.100 euroa ( 32.700e v.2018).

 

Avustushakemusten ja hakijoiden yhteenveto ovat  erillisenä liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 • myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia v. 2019 ao. yhdistyksille selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:

Eläkeläisyhdistykset yhteensä 4.592 euroa.

 • Järvenpään eläkeläiset ry 279 euroa
 • Järvenpään kansalliset seniorit  ry 1.368 euroa
 • Järvenpään eläkkeensaajat ry 1.589 euroa
 • Eläkeliitto Järvenpään yhdistys ry 905 euroa
 • Keski-Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeesaajat ry 248 euroa
 • Träskenda seniorer rf 203 euroa

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset  yhteensä 11.500 euroa

 • Järvenpään Sotaveteraanit ry  4.000 euroa
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään seudun jaos 3.000 euroa
 • Järvenpään Rintamaveteraanit ry  4.500 euroa 

Muut yhdistykset yhteensä 26.100 euroa

 • Setlementti Louhela ry  15.000 euroa
 • Järvenpään Siskot ja Simot ry     5.000 euroa
 • Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry     900 euroa
 • Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry  300 euroa
 • Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry     300 euroa
 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski-Uudenmaan osasto  700 euroa
 • Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry  1.000 euroa
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry  1.500 euroa
 • Järvenpään A-kilta ry     900 euroa
 • Vantaan sovittelijat ry     200 euroa 
 • Äidit irti synnytysmasennuksesta ry 300 euroa

 

 • että päätökset ovat ehdollisia kunnes saadaan tieto,  että Hyvinvoinnin palvelualueelle siirtyy  avustuksiin aiemmin varattu 50.000 euron määräraha Keustolle varatuista määrärahoista tai muutoin saadaan lupa  määrärahan käyttöön

 

 • että mikäli 50.000 euron avustusmääräraha on Hyvinvoinnin palvelualueen käytössä, voidaan nyt jakamatta jäänyt 7.800 euroa  julistaa välittömästi uudelleen haettavaksi 28.5.2019  mennessä.

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (aiemmin sote- avustukset) toiminta- avustuksiin on vuosittain ollut käytettävissä 50.000 euroa. Kaupunki on  avustanut ensisijaisesti Järvenpäässä tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä, terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia.

Hyvinvointilautakunta jakoi kokouksessaan 9.5.2019 toiminta- avustuksiin yhteensä 42 192 euroa. Jakamatta jäänyt 7 800 euron osuus julistettiin uudelleen haettavaksi. Määräaikaan 28.5. mennessä avustushakemuksia saapui kahdeksan, yhteensä 23 400 euroa.

Avustuksia hakeneet yhdistykset

 • Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, ehdotetaan 1000 euroa kuulolähipalvelun ja kuulolähettipalvelun järjestämiseen Järvenpäässä.
 • Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, ehdotetaan 1500 euroa järvenpääläisten näkövammaisten äänilehden kustannuksiin.
 • Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa; avustusta haetaan lisätilan vuokraamiseen ja käyttöönottoon samassa kiinteistössä olevalta nykyiseltä vuokranantajalta
 • Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, ehdotetaan 300 euroa kerhotoimintojen tukemiseen.
 • Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa perheleirin järjestämiseen, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen 
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, ehdotetaan 4500 euroa alueella toimivien yhdistysten tukemiseen, tapahtumiin, koulutuksiiin ja verkostoitumistilaisuuksiin.
 • Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho: haettu 1000 euroa, ehdotetaan 500 kerhon toiminnan monipuolistamisen ja jatkumisen turvaamiseen.
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry: haettu 5400 euroa kokemus-tiedoksi oman elämäntarinan kirjoittamisen ja esittämisen kurssille ja ryhmäohjaajakurssille, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen.

 

Avustuksen myöntämisessä / epäämisessä huomioitiin avustuksen kohdentuminen kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä kolmannen sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa. Ensimmäisessä haussa avustusta saaneille Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:lle ja  Järvenpään A-Kilta ry:lle ei ehdoteta avustusta uudelleen. Keusote ostaa palveluja suoraan Keski-Uudenmaan Klubitalo ry:ltä, joten  sille ei myönnetä avustusta. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:

 • Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, esitys  1000 euroa 
 • Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, esitys  1500 euroa 
 • Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa, ei esitetä, koska Järvenpään kaupungin rahoitusosuus yhteistyösopimukseen perustuen on 180 000 € vuonna 2019
 • Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, esitys  300 euroa .
 • Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa , ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen 
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, esitys  4500 euroa.
 • Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho: haettu 1000 euroa, esitys 500 euroa.
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry: haettu 5400 euroa, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen.

 

Käsittely:

 

Satu Haaparanta esitti Lassi Markkasen kannattamana, että esitys hyväksytään muutoin paitsi, että Keski- Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle  myönnetään avustusta 3 500 euroa ja Keski- Uudenmaan Klubitalo ry:lle myönnetään 1 000 euroa.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kannatettu esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja lautakunta, sitä lautakunnalta kysyttyään, ei ollut yksimielinen esityksestä niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Hyväksyttiin äänestysjärjestys:

Jaa = esittelijän ehdotus

Ei = Satu Haaparannan esitys

 

Äänestyksen tulos

 

Jaa

Sanna-Maria Riikonen

Marko Koskela

Yhteensä kaksi (2)ääntä

 

Ei

Lassi Markkanen

Peter Osipow

Anne Kujasalo

Pasi Koskinen

Satu Haaparanta

Ossi Vähäsarja

Rita Kostama

Päivi Pasanen

Tanja Vauhkonen

Yhteensä yhdeksän (9) ääntä

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin kaksi (2) Jaa- ääntä, yhdeksän (9) Ei- ääntä Satu Haaparannan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti

 • yksimielisesti myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:

 

 • Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, myönnetään 1000 euroa 
 • Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, myönnetään 1500 euroa 
 • Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, myönnetään 300 euroa .
 • Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa , ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen
 • Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho: haettu 1000 euroa, myönnetään 500 euroa.
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry: haettu 5400 euroa, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen

 

 • äänestyksen jälkeen äänin kaksi (2) Jaa- ääntä yhdeksän (9) Ei-ääntä myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille seuraavasti:

​​​​​​​

 • Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa, myönnetään 1 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, myönnetään 3 500 euroa

 

 

Tiedoksi

Hakijat