Hyvinvointilautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Yhteistyösopimus K-U kierrätys- ja toimintakeskus Ry:n kanssa

JARDno-2018-4246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Keski- Uudenmaan Kierrätys- ja toimintakeskus ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.   

Keski- Uudenmaan Kierrätyskeskus ja Järvenpään kaupunki tekivät vuonna 2016 myös yhteistyösopimuksen, joka on voimassa toistaiseksi. Mahdollisen irtisanomisen tulee tapahtua kaksi kuukautta aikaisemmin. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu tukemaan Keski- Uudenmaan Kierrätys- ja Toimintakeskus ry:tä 3000 euron (alv 0%) kuukausittaisella vuokratuella sekä korvaamaan 520 euroa(alv 0%) kuussa kierrätyspalvelusta, jota yhdistys suorittaa kaupungille.

Kaupunginhallitus teki vuonna 2016 päätöksen vuokratuen maksamisesta toistaiseksi. Vuokratuki on maksettu kaupunkikehityksen palvelualueelta.  

Yhdistys on toiminut osoitteessa Pajalantie 21 - 23 olevassa kiinteistössä, mutta joutuu nyt siirtämään toimintansa pois nykyisestä paikasta yleiskaavamuutoksen vuoksi. Kiinteistö puretaan kevään 2019 aikana. Toiminnan jatkon turvaamiseksi yhdistys hakee edelleen tukea. Yhdistyksen arvion mukaan toiminnan päättyminen ilman vuokratukea olisi hyvin todennäköistä.

Järvenpään kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen palveluiden näkökulmasta tarkastellen Keski- Uudenmaan Kierrätyskeskus tarjoaa työttömille kuntalaisille varastoalaan liittyviä työkokeilupaikkoja sekä edelleensijoituspaikkoja palkkatuettuihin työsuhteisiin palkattaville pitkäaikaistyöttömille. Myös Rikosseuraamuslaitos sijoittaa asiakkaitaan yhdistyksen toimintaan.

Asia siirtyy organisaatiouudistuksen myötä kaupunkikehityslautakunnalta hyvinvointilautakunnan päätäntävaltaan. Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualuella osaamis- ja työllisyyspalvelut- yksikköön, johon esitetään siirrettävän talousarvion muutoksen kautta tukeen varattu 43.000 euron määräraha Kaupunkikehityksestä. Asiasta on neuvoteltu kaavoitusjohtaja Sampo Perttulan kanssa. 

 

Lisäksi talousarvion 2019 muutosesitysten  yhteydessä esitetään  kaupunginvaltuustolle Kaupunkikehityksen palvelualueelta siirrettävän kierrätys- ja toimintakeskuksen vuokratukeen ja kierrätyspalveluun varattu 43.000 euron määräraha Hyvinvoinnin palvelualueelle.    

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 

 • jatkaa Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja  kaupungin välistä yhteistyösopimusta siten, että  520 euron (alv 0%) kuukausittain korvaus kierrätyspalvelusta säilyy ennallaan ja 3.000 euron (alv 0%) kuukausittainen vuokratuki kohdentuu jatkossa Järvenpään Mestariasuntojen omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta kaupunki varaa Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat.  

 

 • että yhteistyösopimusta  sekä vuokratukea jatketaan vuoden  2019 loppuun

 

 • kevään 2019 aikana arvioidaan lautakunnan tärkeänä pitämän toiminnan jatkaminen

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Sirkka Lehti, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointilautalunta päätti kokouksessaan 7.2.2019 Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja Järvenpään kaupungin yhteistyön jatkamisesta vuodelle 2019. Lautakunta päätti jatkaa Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja  kaupungin välistä yhteistyösopimusta ja vuokratukea vuoden 2019 loppuun siten, että 520 euron (alv 0%) kuukausittain korvaus kierrätyspalvelusta säilyy ennallaan ja 3.000 euron (alv 0%) kuukausittainen vuokratuki kohdentuu jatkossa Järvenpään Mestariasuntojen omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta kaupunki varaa Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat. Lautakunta päätti myös, että kevään 2019 aikana arvioidaan lautakunnan tärkeänä pitämän toiminnan jatkaminen. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen tehtäväksi jäi edistää yhteistyösopimukseen liittyvien asioiden valmistelua.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut on edistänyt sopimukseen liittyvien asioiden valmistelua yhteistyössä Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen kanssa keväästä alkaen. Erityistä huomiota on kiinnitetty kaupungin kalusteiden kierrätyspalveluun liittyvän yhteistyön kehittämiseen, toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen kiertotalouden näkökulmasta sekä työtoiminnassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen. 

Kierrätyskeskuksella ei ole käytössään menetelmiä toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen kiertotalouden näkökulmasta. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia suhteessa muihin saman tyyppisiin toimijoihin on vaikea toteuttaa, koska suoraan verrannollista (elinkeinorakenne, asukasmäärä ja sijainti huomioiden) toimintaa ei Suomesta löydy. Mikäli toiminnalta edellytettäisiin sähkölupaa, olisi toimijan kerättävä tietoa läpikulkevista sähkö- ja elektroniikkatavaroista. Se mahdollistaisi myös muiden tuotteiden punnitsemisen ja virtaavuuden todentamisen.

Kierrätyskeskuksen toimijat ovat selvittäneet mittaamisen vaihtoehtoja Luotsisäätiön, Suomen Kierrätyskeskus ry:n ja Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen erikoissuunnittelijan kanssa (ympäristöjärjestelmän kehittäminen vastuualueena). Selvitystyön tuloksena todettiin, että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry on vaikea toteuttaa ympäristön säästölaskentaa, koska yhdistykseltä puuttuvat mittaamiseen vaadittavat välineet, työprosessit ja tarvittavat henkilöresurssit. Sovittiin, että yhdistys kerää palautetta kierrätyspalveluja käyttäviltä asiakkailta kiertotaloustoiminnan vaikuttavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä kaksi kertaa vuodessa toteutettavan kyselyn perusteella.

Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry sovittiin, että yhdistys raportoi kaikki toiminnassaan olleet asiakkaat osaamis- ja työllisyyspalveluille. Tiedot raportoidaan anonyymisti tietosuojasyistä. Tiedoista tulee ilmetä, mistä tahoista asiakkaat ohjautuvat toimintaan, millä sopimuksilla he toiminnassa ovat, minkä pituisia jaksoja, mitkä ovat asiakkaiden ensisijaiset palvelutarpeet ja mitkä ovat heidän jatkosuunnitelmansa (mikäli ne ovat Kierrätyskeskuksen tiedossa). Lisäksi Kierrätyskeskus tekee asiakastyytyväisyyskyselyn kaksi kertaa vuodessa ja raportoi keräämänsä palautteen. Palautteen perusteella voidaan tehdä joitain johtopäätöksiä toiminnan vaikutuksista kuntalaisille.

Lisäksi sovittiin, että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n tehtävänä on tehdä ympäristökasvatuksellista yhteistyötä koulujen, päiväkotien ym. tahojen kanssa sekä tarjota yleistä kierrätykseen liittyvää ohjausta kuntalaisille.

Tähän astisen selvitystyön tuloksena on todettavissa, että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n toiminnalla

 • on vaikuttavuutta yksittäisten työtoimintaan osallistuvien kuntalaisten kannalta
 • on vähäistä merkitystä ympäristökasvatuksen näkökulmasta
 • on merkitystä yksittäisten kuntalaisten kalusteiden kierrätyksen kannalta
 • ei ole merkittävää vaikutusta kaupungin kalusteiden kierrätystoiminnan kannalta
 • kiertotalouden kannalta vaikuttavuus on heikosti todennettavissa ja tämän vuoksi mittaamiseen on kehitettävä muunlainen järjestelmä ja sitä tukevat toimintatavat.

Kuukausittainen vuokratuki ( yhteensä 42.240 euroa vuodessa)  on sidottu  Järvenpään Mestariasuntojen omistamasta liikehuoneistosta os. Wärtsilänkatu 4  Kierrätyskeskukselle varattuun toimitilaan.  Mikäli  toimitilasta joudutaan luopumaan uuden sopimuksen voimassaoloaikana, tuki päättyy ja sopimus tuodaan uudellen päätöksentekoon. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. irtisanoa Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n välisen toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen epätarkoituksenmukaisena 1.1.2020 alkaen tai, kun päätös on saanut lainvoiman. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta.
 2. tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja kaupungin välille liitteen mukaisesti ajalle 1.3.2020 - 31.12.2021. 
 3. että kuukausittainen vuokratuki (3520€/kk alv 0%) kohdentuu Järvenpään Mestariasuntojen omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta kaupunki varaa Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat. Tuki on yhteensä 42 240 euroa vuodessa (alv 0%).
 4. että mikäli ko. toimitilasta joudutaan luopumaan sopimuksen aikana, tuki päättyy ja  sopimus  tuodaan uudellen päätettäväksi. 
 5. että yhdistyksen tulee kehittää toimintansa ympäristön säästölaskentaa kaupungin ohjeiden mukaisesti.
 6. että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n tulee kehittää toimintaansa liitteessä mainituissa asioissa ja raportoida niistä ja toiminnastaan kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut yksikölle lokakuussa 2020 ja toukokuussa 2021 sekä lokakuussa 2021.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan kierrätyskeskus, vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja, Osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö