Hyvinvointilautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kumppanuussopimus lapsi- ja perhetoiminnan järjestämisestä/MLL ry

JARDno-2017-1463

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Kairesalo, perhesosiaalityön johtaja, minna.kairesalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on vuodesta 2004 hankkinut ostopalvelusopimuksella Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvenpään paikallisyhdistykseltä avointa varhaiskasvatustoimintaa.  Järvenpään kaupungin organisaatiouudistuksen myötä vuonna 2012 toiminta on siirtynyt Varhaiskasvatuspalveluista Kasvun tuen pienten lasten palvelujen piiriin.

Kesällä 2015 paikallisyhdistys ilmoitti luopuvansa Keltasirkku- perhetuvan toiminnan toteuttamisesta vuoden 2015 lopussa. Samaan aikaan paikallisyhdistys neuvotteli Uudenmaan piiri ry:n kanssa toiminnan siirtämisestä piirin hoidettavaksi liikkeenluovutuksen keinoin.

Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja perhekummitoiminnan järjestämisestä 1.1.2014 lähtien.  Kumppanuussopimusta on 1.1.2016 alkaen laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös perhekeskustoimintaa. Vuonna 2018 esitetään sopimuksen piiriin nostettavaksi ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminta, joka jo vuonna 2017 on tavoittanut 15 maahanmuuttajaäitiä.

Pienten lasten palvelut on neuvotellut Uudenmaan piirin kanssa toiminnan jatkamisesta ja edelleen kehittämisestä vastaamaan avoimen perhekeskustoiminnan tarpeita Järvenpään keskustan alueella Sipilän hallitusohjelman Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman kehittämislinjausten ja Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen mahdollisuuksia.

Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Kasvun tuen pienten lasten palvelujen ja Uudenmaan piirin välisissä neuvotteluissa seuraavaa vuotta varten joka vuoden marraskuussa.

Jotta Järvenpään kaupungin omana toimintana toteutettavien perhekeskuspalvelujen ohella voidaan jatkaa lapsiperheille tuotettua avointa, ennaltaehkäisevää lapsi- ja perhetoimintaa keskusta- alueella Keltasirkku- perhekeskuksessa, lasten ja nuorten palvelualue esittää lasten ja nuorten lautakunnalle Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaanpiirin ja kaupungin välisen kumppanuussopimuksen jatkamista.  Sopimuksella sovitaan toiminnasta ja toiminnan tukemisesta. Sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2018 – 31.12.2019 myönnettyjen talousarvion käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa.

Lasten ja nuorten palvelualue esittää lasten ja nuorten lautakunnalle talousarvion määrärahan puitteissa myönnettävää avustusta kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi. Vuonna 2018 avustus on yhteensä 78.200 euroa, joka vastaa aiemman osto-palvelusopimuksen määrärahaa pois lukien sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset.

Järvenpään kaupunki ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri kehittävät Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti Keski- Uudenmaan työryhmissä yhteistoiminnassa ketteriä kokeiluja ja työstävät yhteistä näkemystä mm. perhekeskustoimintamallista. Kevätkaudella käynnistyvät Järvenpään kaupungin ja MLL Uudenmaan piirin yhteiset ketterät kokeilut koskien mahdollisesti Lasten lukumummi- toimintaa ja Zemppari- toimintaa. Mikäli kokeilussa oleva toiminta osoittautuu arvioinnissa vaikuttavaksi, esitetään perhesosiaalityön johtajalle oikeus laajentaa sopimusta kesken sopimuskauden enintään 5 000 euron suuruisella avustusmäärärahalisäyksellä.

Tämän hetkisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymävalmistelussa jo päätetyn järjestämisen lisäksi on otettu valmisteluun myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon mahdollinen siirtäminen 1.1.2019 Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien ja Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien perustamalle sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle.

Kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kuntarakenteiden- ja sosiaali- ja terveyden-huollon rakenteiden uudistamisen yhteydessä, jos kaupunki tai sopimuksen siirtymisen jälkeen kaupungin tilaan tullut arvioi, ettei sopimus enää täytä muuttunutta tarvetta tai tarkoitusta. Irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanomisilmoitus lähetetään todistettavasti.

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle taholle kuten mainitulle kuntayhtymälle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

 • hyväksyä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa laadittavan ennaltaehkäisevän lapsi ja perhetoiminnan kumppanuussopimuksen jatkamisen vuosille 2018 – 2019
   
 • myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle toimintaa varten avustusta vuonna 2018 yhteensä 78.200 euroa. Avustussumman suuruus tarkistetaan vuonna 2019 elinkustannusindeksillä
   
 • antaa perhesosiaalityön johtajalle oikeuden laajentaa sopimusta ja avustusmäärärahaa kesken sopimuskauden enintään 5 000 euron suuruisella avustusmäärärahalisäyksellä Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti kehitettyjen ketterien kokeilujen vakiinnuttamiseksi niiden osoittautuessa vaikuttaviksi
   
 • että kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kuntarakenteiden- ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen yhteydessä, jos kaupunki tai sopimuksen siirtymisen jälkeen kaupungin tilaan tullut arvioi, ettei sopimus enää täytä muuttunutta tarvetta tai tarkoitusta. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle taholle kuten mainitulle kuntayhtymälle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Minna Kairesalo, perhesosiaalityön johtaja, minna.kairesalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja perhekummitoiminnan järjestämisestä 1.1.2014 lähtien.  Kumppanuussopimusta on 1.1.2016 alkaen laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös perhekeskustoimintaa. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.

Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen mahdollisuuksia. Sopimuksen sisältämään toimintaan sisältyy myös  perhekeskuksen perhekummitoiminta.   

Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen ja MLL:n Uudenmaan piirin kanssa käytävissä vuotuisissa neuvotteluissa.

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ja Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Näin ollen osa MLL:n kumppanuussopimuksen toiminnasta, perhekummi- sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille- toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän toiminnan yhteyteen.

Lasten- ja nuorten lautakunta esittää, että on tarkoituksenmukaista muuttaa lasten- ja nuorten lautakunnan 24.10.2017 § 28 hyväksymän kumppanuussopimuksen puitteissa myönnetyn avustuksen talousarviomäärärahan kohdentumisperiaatteita siten, että 78 200 euron vuoden 2019  avustussummasta siirretään Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 10 000 euroa ja loput 68 200 euroa jää Järvenpään kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluille perheille tarjottavan ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan toteuttamiseen. Tämän lisäksi kaupunki on maksanut erikseen sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset. Muutoin 31.12.2019 saakka voimassaolevan kumppanuussopimuksen ehtoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Järvenpään kaupungin voimassa olevasta kumppanuussopimuksesta irrotetaan Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymän perhekeskutoimintaan liittyvä perhekummitoiminta. Näin ollen ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan kumppanuussopimuksen toiminnan  78 200 euron avustussummasta   vuonna 2019  siirtyy 10 000 euroa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän perhekeskustoiminnan yhteydessä toteutettavan perhekummitoiminnan ja ystäväksi maahanmuutajaäidille toiminnan tukemiseen ja loput 68 200 euroa jää Järvenpään kaupungin Hyvinvoinnin  palvelualueelle lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen.   

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on ollut voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja perhekummitoiminnan järjestämisestä 1.1.2014 lähtien.  Kumppanuussopimusta on 1.1.2016 alkaen laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös perhekeskustoimintaa. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ja Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat päättivät siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja järjestämisen Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Tuolloin todettiin  tarkoituksenmukaiseksi  siirtää osa MLL:n kumppanuussopimuksen toiminnasta, perhekummi- sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille- toiminta, Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän toiminnan yhteyteen vuoden 2019 alusta.

Lasten- ja nuorten lautakunta päätti, että osana Keusoten palvelujen  valmistelua muutettiin lautakunnan aiempaa päätöstä ( 24.10.2017 § 28)  koskien kumppanuussopimuksen  avustuksen määrärahan kohdentumisperiaatteita siten, että vuodelle 2019 varatusta 78 200 euron   avustussummasta siirrettiin Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 10 000 euroa ja loput 68 200 euroa jäi Järvenpään kaupungille  perheille tarjottavan ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan toteuttamiseen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa on kuitenkin todettu keväällä 2019, ettei Keusote voikaan  avustaa kuvattua toimintaa. Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksellä 21.10.2019 (§ 71) on  siirretty 60 000 euron avustusmääräraha, mistä MLL:n avustuksen osuus on 10 000 euroa,  Keusoten kuntayhtymältä Hyvinvoinnin palvelualueelle, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.  

Tämän avustuksen  lisäksi kaupunki on antanut perhetalo Keltasirkun toimintaa varten tilat ja maksanut erikseen sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset.

Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen mahdollisuuksia. Sopimuksen sisältämään toimintaan sisältyy myös perhekummitoiminta.   

Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen ja MLL:n Uudenmaan piirin kanssa käytävissä vuotuisissa neuvotteluissa.

Kumppanuusopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa, koska toiminta täydentää kaupungin omaa lapsiperheiden hyvinvoinninedistämisen työtä. Toiminnan tavoitteena on tarjota avointa, matalan kynnyksen palvelua, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen mahdollisuuksia. Koska kaupunki on päättänyt luopua perhetalo Keltasirkun nykyisistä toimitiloista niiden heikon kunnon vuoksi, toiminnalle on saatu uudet toimivammat tilat piha-alueineen entisen perhekeskus Maahisen tiloista vuoden 2020 alusta. Samoja Maahisen tiloja voivat käyttää myös muut toimijat yhdessä sovittavalla tavalla. Lapsiperheiden avointa toimintaa on myös toivottu Jampan alueelle. Perhetalo Joutsikki toimii keskustassa ja vuoden 2020 alusta alkaen Joutsikin avointa toimintaa   on suunnitelmissa lisätä kaupungin omana toimintana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut esittävät lautakunnalle   Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin ja kaupungin välisen kumppanuussopimuksen jatkamista.  Sopimuksella sovitaan toiminnasta ja toiminnan tukemisesta. Sopimusta esitetään määräaikaiseksi 1.1.- 31.12.2020  ja se toteutetaan  talousarvion hyväksyttyjen käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa.  Vuonna 2020 avustusta on varattu  yhteensä 78.200 euroa,  joka vastaa aiemman kumppanuussopimuksen määrärahan suuruutta.  Lisäksi kaupunki osoittaa toiminnalle tilat ja vastaa sen siivous-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannuksista aiemman käytännön mukaisesti.  Vuoden 2020 aikana tarkastellaan  kaupungin tasolla  kaikkien yhteisöille vuokrattujen tilojen vuokranmaksun periaatteita uudelleen.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvoinnin lautakunta päättää

 1. hyväksyä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa laadittavan ennaltaehkäisevän lapsi ja perhetoiminnan kumppanuussopimuksen  1.1.- 31.12.2020  liitteen mukaisena.  
 2. myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle toimintaa varten avustusta vuonna 2020 yhteensä 78.200 euroa.
 3. osoittaa perhetalo Keltasirkun toimintaan vuodelle 2020  tilat korvauksetta.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

MLL Uudenmaan piiri ry