Hyvinvointilautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Valtuustoaloite / Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkaminen sekä pysyvien ja laadukkaiden toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle

JARDno-2019-1105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely Kaupunginvaltuusto 25.3.2019 § 20

Valtuustoaloite Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien ja laadukkaiden toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle

Koulujen sisäilmaongelmat ovat vaatineet merkittäviä uudistuksia Järvenpään kouluverkkoon ja uusia terveitä tiloja on jouduttu osoittamaan nopealla aikataululla koululaisille ja koulun henkilöstölle. Koulujen sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös Järvenpään Opiston toimintaan. Sisäilmaongelmien takia esimerkiksi ikääntyneiden käsityökerhon tulevaisuus ja terveiden tilojen löytäminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Järvenpään Opisto järjestää monelle ikääntyneelle tärkeätä päivätoimintaa, joka edistää hyvinvointia, terveyttä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Järvenpään Opiston toiminta on parhaimmillaan ikääntyneiden voimavaralähtöisen elämän tukemista. Monelle ikääntyneelle päivätoiminta on myös ainoa mahdollinen tai sopiva aika harrastuksille, minkä takia päivätoiminnan jatkon turvaaminen on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ehdottamaan tärkeätä.

Koulujen sisäilmaongelmien takia sopivaa paikkaa päivätoiminnalle on kuitenkin ollut hankala löytää. Lisäksi Järvenpään Opiston päivätoimintaa on haastava kehittää, sillä toimintaa ei pystytä kehittämään pitkäjänteisesti pysyvän paikan puuttuessa. Yhdeksi vaihtoehdoksi on ajoittain nostettu Taidetaloa tai -tilaa, joka keräisi yhteen kulttuurin tekijät ja kokijat. Taidetalosta pitää osoittaa pysyvät ja laadukkaat tilat myös Järvenpään Opistolle, jotta se pystyy jatkamaan ja kehittämään päivätoimintaansa.

Lyhyen aikajänteen tavoitteena pitää olla osoittaa päivätoiminnalle sopivat tilat Järvenpäähän uusisita koulurakennuksista tai muista väliaikaistiloista, kunnes pysyvämpi ratkaisu Järvenpään Opiston päivätoiminnalle löydetään.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Järvenpään kaupunki etsii kiireisesti terveet ja sopivat tilat Järvenpään Opiston päivätoiminnalle sekä tekee pitkän aikavälin suunnitelman Järvenpään Opiston pysyvistä tiloista, joka mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Tilaratkaisuissa on huomioitava esimerkiksi erityisvaatimukset käsityötoiminnalle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Hagelin, Rehtori, mika.hagelin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vastine valtuustoaloitteeseen Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien ja laadukkaiden toimitilojen osoittamisesta Järvenpään Opistolle

Päiväopetus on kuulunut olennaisena osana Järvenpään Opiston toimintaan aina Opiston perustamisesta lähtien. Päiväopetukseksi katsotaan arkisin klo 8-16 välillä tapahtuva kurssitoiminta. Päiväopetuksen osallistujaryhmiä ovat ikääntyneiden lisäksi mm. vuorotyöläiset, työttömät, lapsiperheet ja maahanmuuttajat. Yhteensä n. 1900 järvenpääläistä osallistuu Opiston päiväopetukseen viikoittain (tilastotieto syksyltä 2019). Päiväopetusta järjestetään Opiston kaikilla ainealueilla: taito- ja taideaineissa, kielissä, musiikissa, liikunnassa, yhteiskunnallisissa aineissa sekä tietotekniikassa.

Järvenpään kouluverkon uudistusten vuoksi Järvenpään Opiston päiväopetustilat ovat vaihtuneet useaan otteeseen. Opiston hallinto sekä kieli- ja teoriaopetus toimivat pitkään Mannilantie 4:ssä, 1980-luvulta aina lukuvuoteen 2014-2015 asti. Käsityön ja kuvataiteen päiväopetustilat sijaitsivat tuona aikana Järvenpää-talolla. Mannilantie 4:n ja Järvenpää-talon tilojen poistuessa Opiston käytöstä, käsityön päiväopetus siirtyi yhden lukuvuoden ajaksi väliaikaisiin tiloihin Myllytielle. Opiston hallinto sekä kieli- ja teoria-aineiden ja kuvataiteen päiväopetus puolestaan siirtyivät nykyisiin tiloihinsa Kansakoulunkatu 1:een. Käsityönopetus siirtyi Kansakoulunkatu 1:n D-siipeen vuonna 2015. Sisäilmaongelmien vuoksi käsityöluokka siirrettiin Kansakoulunkatu 1:n D-siivestä A-siipeen kesällä 2019. Kansakoulunkatu 1:n kiinteistön peruskorjauksen ja uuden JYK:n rakentamisen myötä nykyiset päiväopetustilat poistuvat Opiston käytöstä todennäköisesti lukuvuoden 2021-2022 lopussa.

Järvenpään Opisto on tarjonnut myös kudonnan opetusta ja ohjausta vuodesta 2015 lähtien osana kädentaitojen ainekokonaisuutta. Järvenpään Opiston kudontatila sijaitsee nykyisellään Kansakoulunkatu 1:n kellarissa. Kudonta muodostaa osan käsityön taiteen perusopetuksesta, mikä on kirjattu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi kudonnalle täytyisi löytää korvaava tila lukuvuoden 2022-23 alusta Kansakoulunkatu 1:n peruskorjauksen alettua.

Opiston saaman asiakaspalautteen mukaan lukuisat tilamuutokset ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä asiakaskunnassa. Osa asiakkaista on jättäytynyt pois kursseilta opetustilan siirtyessä uuteen paikkaan. Päiväopetuksen osallistujat liikkuvat laajalti julkisilla kulkuvälineillä tai kävellen/pyöräillen, joten kurssipaikan helppo saavutettavuus on tärkeää. Negatiivista asiakaspalautetta on saatu myös opetustilojen esteellisyydestä. Esimerkiksi Kansakoulunkatu 1:n kiinteistö, jossa iso osa nykyisestä päiväopetuksesta järjestetään, on esteellinen. Pyörätuolin tai rollaattorin kanssa tiloissa itsenäisesti liikkuminen ei onnistu.

Tilojen vaihtuvuus asettaa haasteita myös Opiston toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Erityisesti laajat kokonaisuudet kuten taiteen perusopetus, jonka suorittaminen kokonaisuudessaan vie n. 4-8 vuotta, edellyttävät pitkän aikavälin suunnitelmia ja kehittämistä.

Opiston toiminnan edellytyksiä ovat mm. keskeinen sijainti, terve sisäilma ja esteettömyys. Opiston opetus- ja kehittämistyölle optimaalinen ratkaisu olisi yksi, yhtenäinen Opiston tila, joka pitää sisällään sekä hallinnon että päiväopetuksen tilat. Tämä tarkoittaa käytännössä toimistotiloja kahdeksalle päätoimiselle työntekijälle sekä kahta teorialuokkaa, yhtä kuvataideluokkaa, yhtä käsityöluokkaa ja kudontatilaa sekä yhtä hyvinvointiliikuntatilaa. Tilat voivat olla esimerkiksi perusopetuksen kanssa jaettuja yhteiskäyttötiloja, kunhan niissä on huomioitu Opiston erityistarpeet: päiväopetuksen aikataulut, aikuisopiskelijoille soveltuvat kalusteet, tilat laitteille ja materiaaleille sekä riittävät säilytystilat. Nämä tarpeet on huomioitava jo rakennusvaihetta edeltävässä suunnitteluvaiheessa, mikäli kyse on uudisrakennuksista.

Valtuustoaloitteen lyhyen aikavälin tavoitteeseen on vastattu: Opistolla on tällä hetkellä terveelliset ja käyttötarkoitukseen soveltuva tilat ainakin lukuvuoden 2021-22 loppuun. Pitkän aikavälin ratkaisun tulee sisältyä Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmaan, joka tuodaan päätöksentekoon keväällä 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää:

  1. antaa edellä olevan selvityksen valtuustoaloitteeseen Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien ja laadukkaiden toimintatilojen osoittamisesta Järvenpään Opistolle. 
  2. todeta aloitteen osaltaan loppuun käsitellyksi.
  3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle aloitteen ja sen johdosta suoritetut toimenpiteet vuosittain esitettävässä luettelossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Anne Kujasalo ilmoitti, ettei hän teknisen ongelman vuoksi voi jatkaa kokouksessa. Tiedusteltaessa hänen varajäsenensä Laura Virkkunen ilmoitti esteestä osallistua kokoukseen. 

Tiedoksi

Asianosaiset