Henkilöstöasiainjaosto, kokous 6.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 § 23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 § 27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti, että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 §23 päättänyt perustaa kaksi palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että kaupunginhallitus on perustanut opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran.

Hallintosäännön § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta

Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä.

MSO

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä virantäytön ohjeellisen aikataulun esityksen mukaisesti.

Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa alkaen 24.9.2020.

Päätös

Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2 viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.

Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään työnantajan kuvauksen osuudessa.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin. 

 

 

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §30 opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen 22.10.2020.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 16 henkilöä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä tarkistetaan viran täytön aikataulua.

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

  1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
  2. päättää ennakkotehtävistä,
  3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

 

Käsittely

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui ennen asian käsittelyä.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan. Uusi päätösehdotus kuuluu: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee seuraavat 9 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä:

(henkilötiedot poistettu)

2. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti

3. merkitsee tiedoksi kokouksessa tarkennetun valmisteluaikataulun

Merkittiin, että täydellinen nimiluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä, jota liitettä ei julkaista tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokous 3.11.2020 päätettiin peruuttaa. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kokoontuu 6.11.2020.

Esteellisyys

Helinä Perttu (esteellisyyden peruste, yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1 § 7-k), esihenkilö hakijana)

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 27.10.2018 §38 valinnut opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen määräaika on maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat jättäneet ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.

Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.

mso

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi hakeneista.

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 44 jälkeen.

Kokoustauko 9.40 - 10.10.

Keskustelun kuluessa esittelijä ehdotti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): Arto Jormalainen, Arja Korhonen, Nina Korko, (henkilötiedot poistettu) ja Merja Narvo-Akkola.

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): 

  • Arto Jormalainen, 
  • Arja Korhonen
  • Nina Korko
  • (henkilötiedot poistettu)
  • Merja Narvo-Akkola.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, kaupungin johtoryhmä, opkan ja hyvon johtoryhmät, palvelussuhdepäällikkö, resina