Henkilöstöasiainjaosto, kokous 6.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 § 7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 § 23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.

Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 § 27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti, että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 § 23 päättänyt perustaa kaksi palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että kaupunginhallitus on perustanut hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran.

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta.

Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä. 

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä virantäytön ohjeellisen aikataulun esityksen mukaisesti.

Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa alkaen 24.9.2020.

Päätös

Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2 viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.

Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään työnantajan kuvauksen osuudessa.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §31 hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen 22.10.2020.

Hyvinvinvoinnin palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 38 henkilöä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä tarkistetaan viran täytön aikataulua.

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
 2. päättää ennakkotehtävistä
 3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

 

Käsittely

Tämän pykälän käsittely siirretään 28.10. pidettävään jatkokokoukseen. 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn 28.10.2020 pidettävään jatkokoukseen.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

27.10 2020 § 39 Henkilöstöasiainjaosto päätti siirtää tämän pykälän käsittelyn 28.10.2020 pidettävään jatkokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
 2. päättää ennakkotehtävistä
 3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli jaostolle ansiovertailun.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan, muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:

"Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. valitsee seuraavat 12 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä ja joista valitaan myöhemmin haastatteluihin kutsuttavat:

(henkilötiedot poistettu)

 1. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään tekstiin stilistisiä korjauksia.
 2. merkitsee tiedoksi valmisteluaikataulussa tapahtuneet tarkennukset."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 28.10.2018 §42 valinnut hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen määräaika on maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat jättäneet ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.

Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.

mso

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi hakeneista.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 45 jälkeen.

Kokoustauko 11.31 - 12.31.

 

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättl kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):

 • Kristiina Hannula
 • Jari Lausvaara
 • Jari Perkiömäki
 • Mikko Vainio
 • Kirsi Virtanen.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, kaupungin johtoryhmä, opkan ja hyvon johtoryhmät, palvelussuhdepäällikkö, resina