Henkilöstöasiainjaosto, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun käsittely Järvenpään kaupungissa

JARDno-2021-681

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Kuntalain 69 § 2. momentin mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ja toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Järvenpään kaupungin ohjeessa" Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun käsittely" on huomioitu miten toimia, jos työntekijä kokee kaupungin luottamushenkilön taholta häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työnantajan tietoon on tullut sellaista luottamushenkilöiden toimintaa viranhaltijoita kohtaan, että sitä tulee arvioida häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkistön kautta ja Järvenpään kaupunki työnantajana katsoo, että sen velvollisuus on toimia työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesti.

Kaupunki on työnantajana käsitellyt asiaa kyseisten viranhaltijoiden kanssa. Viranhaltijat ovat pyytäneet, että asiaa ei käsitellä yksilöasiana. Näin ollen kaupunki työnantajana katsoo, että asia on viranhaltijoiden kanssa käsitelty. Jotta kaupunki työnantajana täyttää sille työturvallisuuslain myötä kuuluvan velvoitteen poistaa epäkohdat, katsoo kaupunki, että valtuustoryhmien tulisi kuitenkin käsitellä luottamushenkilön asemaan liittyvä velvoite edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ja käyttäytyä luottamushenkilön aseman edellyttämällä tavalla. 

MSo

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, että tämä huolehtii siitä, että valtuustoryhmät käsittelevät keskuudessaan kuntalain 69 §:n 2. momentissa tarkoitettua luottamushenkilön velvollisuutta edistää kunnan ja sen asukkaiden etua ja toimia tehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.  

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan lisäämällä siihen ensimmäiseksi kohdaksi seuraavan:

Henkilöstöasiainjaosto toteaa, että saadun selostuksen perusteella kahden valtuutetun käyttäytyminen täyttää epäasiallisen menettelyn piirteet. Kaupunginjohtaja kutsuu kaupungin häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun käsittelyn toimintamallin (KH 10.10.2016 § 166) mukaisesti valtuutetut erillisiin tilaisuuksiin, joissa valtuutetuille kerrotaan, että asia on työsuojeluasia. Henkilöstöasiainjaosto toteaa, että valtuuston puheenjohtajistolla on halutessaan oikeus osallistua tilaisuuteen. Henkilöstöasiainjaosto pitää tärkeänä, että kaupungin ohjetta noudatetaan.

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu,