Henkilöstöasiainjaosto, kokous 23.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Viran kelpoisuusvaatimukset / Konsernipalvelut/tilakehitysjohtaja

JARDno-2021-2523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 48 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Konsernipalveluissa on tällä hetkellä täytettynä tilakehitysjohtajan tehtävä määräaikaisesti toimena. Määräaikaisuuden aikana on varmistunut, että kokonaisuuden johtamiseen on pysyvä työvoiman tarve.

Kyseiseen tehtävään liittyy merkittävä määrä asioita, joiden hoitamisessa virkavastuullinen asema on välttämätön (mm. kaupungin investointihankkeet, vuokrasopimukset). Tästä syystä kyseistä vakituisluonteista tehtävää esitetään hoidettavaksi virkana. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa tilakehitysjohtajan viran liitteen mukaisesti. 

Käsittely:

Vt. henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli asiaa.

Asiaa täydennetään kaupunginhallituksen käsittelyyn henkilöstöasiainjaoston evästysten perusteella. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 3.6.2022 § 17

Tilakehitysjohtajan tehtävä (toimi) on alun perin perustettu 1.4.2021 alkaen tukemaan vuosien 2020-23 aikana toimeenpantavien tilahallinnan tehostamistoimenpiteiden vaatimien toiminnallisten muutosten ja uudistusten toteuttamista ja läpivientiä. Tehtävän täytöstä on määräaikainen päätös vuoden 2022 loppuun saakka.

Hallintosäännön 35 § Konsernipalvelut mukaisesti Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä vastaa kaupunginhallitus. Kiinteistöasioista on lisäksi sovittu kiinteistöallianssisopimuksessa.  Kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaisesti talousjohtaja päättää kaupungin omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen ja tilojen käyttäjäohjauksesta sekä edellä mainittujen tilojen käyttäjäsuunnittelun ja vuokraamisen ohjaamisesta. Nämä tehtävät siirrettäisiin perustettavan viran päätäntävaltaan, joka toisi hyötyä organisaatiolle prosessin nopeutumisena, kun virkasuhteisessa tehtävässä olisi valtuutta päättää asioista.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla. Kaupungin säännöissä ei ole määritelty kiinteistöallianssisopimuksen vastinparia kaupungin virkaorganisaatiossa. Tästäkin syystä tehtävän hoito virkasuhteesta käsin on perusteltua. Tällä hetkellä rakennushankkeista päättäessään kaupunginhallitus on nykyisessä toimintamallissa valtuuttanut talousjohtajan tapaus kerrallaan päättämään investointihankkeiden lopullisista suunnitelmista ja euroista. 

Mestaritoiminnan tuottamien kiinteistöjohdon ja rakennuttamispalvelujen kautta vuosittain kulkeva euromäärä on erittäin merkittävä. Tilaajan roolia tulee vahvistaa ja siksi esitetään perustettavaa virkaa toistaiseksi voimassa olevana vakanssina. Virka mahdollistaa myös organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen. Talonrakennuksen ja tilahallinnan tehtävät ovat pysyviä, joten kyse on pysyvästä tehtävästä myös tämänhetkisen kehitystoiminnan siirtyessä osaksi arkipäiväistä tekemistä.

Em. muutosten jälkeen tilaomistuksen organisaatioon voitaisiin sijoittaa tätä palvelukokonaisuutta tukevia toimintoja. 

Tilakehitysjohtajan virka tulisi julkiseen hakuun haettavaksi. Viran kelpoisuusehdot on pyritty jättämään riittävän väljiksi, jotta niillä ei karsita päteviä hakijakandidaatteja.

ML

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa tilakehitysjohtajan viran liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian § 28.

Hallintosäännön § 117 mukaan toimielin voi erityisestä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.  

Ehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päätti, että tilakehitysjohtajan viran perustaminen kelpoisuusvaatimusten osalta tuodaan henkilöstöasiainjaoston uudelleen käsittelyyn. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan selostuksesta päätettiin edellyttää kelpoisuusvaatimusten uudelleenvalmistelua tilakehitysjohtajan virkaan. 

 

 

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto päätti 9.9.2022 § 28 kokouksessaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi tilakehitysjohtajan viran kelpoisuusehdon. Kaupunginhallitus on perustanut kyseisen viran 20.6.2022 kokouksessaan (§ 170).Viran kelpoisuusehdoksi on määritelty ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Kyseinen virka on yksikön esihenkilötehtävä, jonka rekrytoinnista vastaa hallintosäännön 49 § 5 momentin mukaisesti talousjohtaja, joka toimii lähiesihenkilönä. 

Viran kelpoisuusehtojen uudelleen arvioinnissa todettiin, että viran täytön kannalta tarkoituksenmukaista on, että virkaan valittavalla henkilöllä on korkeakoulututkinto ja kokemus kiinteistöjohtamisesta.  Täsmennetyillä kelpoisuusehdoilla on todennäköisempää saada hakijoiksi virkaan soveltuvia hakijoita. 

Hallintosäännön 47 § Kaupunginhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa mukaisesti henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle viran kelpoisuusehdon muuttamista ennen rekrytointiprosessin aloittamista.

ML 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetyillä perusteilla 20.6.2022 tehtyä päätöstä § 170 muutetaan kelpoisuusehtojen osalta siten, että ne ovat korkeakoulututkinto ja riittävä kiinteistöjohtamisen kokemus. 

Käsittely:

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen esitteli asiaa. 

Käsittelyn kuluessa, henkilöstöasiainjaosto yksimieleisesti päätti muuttaa päätösehdostusta siten, että tutkintovaatimus muutetaan muotoa soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetyillä perusteilla 20.6.2022 tehtyä päätöstä § 170 muutetaan kelpoisuusehtojen osalta siten, että ne ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kiinteistöjohtamisen kokemus.