Henkilöstöasiainjaosto, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 OIkaisuvaatimus Kartanon koulun tuntiopettajan viran perustamiseen

JARDno-2021-99

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Miettinen, HR-koordinaattori, heidi.miettinen@jarvenpaa.fi
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Nyt päätöksentekoon tuleva virka esitetään perustettavaksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen Opetuspalveluihin Kartanon kouluun liitteen mukaisesti.

MSO

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti päätoimisen tuntiopettajan viran Kartanon kouluun. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 4.5.2021 § 24

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti päätoimisen tuntiopettajan viran Kartanon kouluun. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 114 jälkeen.

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste: Perttu on viranhaltijana valmistellut asiaa (kuntalain 97 § 3 momentti).

Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana. 

Kokoustauko 15.08 - 15.11.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiain jaosto on kokouksessaan 4.5.2021 § 24 esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa Kartanon koululle vakituisen ja päätoimisen liikunnan tuntiopettajan viran. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.5.2021 § 122 päättänyt perustaa tuntiopettajan viran.

Perustelut tuntiopettajan viran perustamiseksi ovat, että Kartanon koulun oppilasmäärä näyttää vakiintuneen sille tasolle, että ketjutusten välttämiseksi tarvitaan vakinainen liikunnan päätoiminen tuntiopettaja. Tähän asti tehtävää on hoidettu määräaikaisilla virkasuhteilla, joten kustannusvaikutuksia ei ole. Tuntiopettajuuden perusteena on se, ettei tuntien riittävyydestä (korkean opv täyttämiseen) ole varmuutta tulevaisuudessa, koska tunteihin vaikuttaa mm. valinnaisaineiden toteutuminen.

18.5.2021 on saapunut oikaisuvaatimuspyyntö kaupunginhallituksen 10.5.2021 §122 tekemään päätökseen. Oikaisuvaatimuksessaan esitetään kyseisen kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että päätös on virheellinen/lainvastainen, koska ei ole lain mukaista perustaa virkaa tuntiopettajalle.

Oikaisuvaatimuken tekijä perustelee vaatimuksensa vetoamalla kuntalain 10.4.2015/410 §87:

”Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa.”

Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa perusteluissaan Kuntatyönantajien kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan lukuun 2.1.1, jossa kerrotaan julkisen vallan käytöstä, että opettaja, joka päättää oppilaaksi ottamisesta, kurinpidosta, oppilasarvostelusta tai tutkintojen hyväksymisestä.  

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan viitaten perusopetuslakiin 21.8.1998/628, 8. luku, §37: Jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen osiossa A, yleinen osa VII on kirjattu, että peruskoulun ja lukion tuntiopettaja on virkasuhteinen. Tuntiopettajalla on samat kelpoisuusvaatimukset kuin viranhaltijoilla. Tuntiopettaja voidaan palkata määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteeseen. Päätoimisen tuntiopettajalla on omat palkkausmääräykset ja päätoimisella tuntiopettajalla on oikeus saada palkka vähintään päätoimisuusrajan (16 h) mukaiselta tuntimäärältä. Virantoimituksen keskeytysten suhteen päätoiminen tuntiopettaja saa samat edut kuin viranhaltija.

Henkilöstöasiainjaosto toteaa, että siitä huolimatta, että tuntiopettaja suorittaa virkasuhteisia tehtäviä, kyseessä ei ole tehtävä, jota varten tulisi perustaa hallintosäännön 48 § mukainen virka. Alkuperäiseen käsittelyyn on jäänyt epähuomiossa maininta  ”tuntiopettajan virka”. Sen tulisi olla ”tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä”. Näin ollen henkilöstöasiainjaosto päättää hallintolain 49 g § perusteella esittää, että kaupunginhallitus kumoaa aiemman päätöksensä 10.5.2021 § 122 kyseisen viran perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kumoaa aiemman kokouksessaan 10.5.2021 § 122 tekemänsä päätöksen tuntiopettajan viran perustamisesta kuvauksessa mainituin perustein.

 

Käsittely

Helinä Perttu poistui ilmoittaen esteellisyydestä.

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli asian.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, Kartanon koulun rehtori, hr-palvelut, palvelussuhdepäällikkö