Tarkastuslautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

JARDno-2019-756

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnalle toimitetut seuraavat päivitetyt  / uudet sidonnaisuusilmoitukset:

Luottamushenkilöt

Hanna Graeffe

Ulla- Mari Karhu

Tuomas Käyhkö

Riikka Reina

Viranhaltijat

kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen

vs. talousjohtaja Kirsi Rinne

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

vs.viestintäjohtaja Heli Vastamäki

tietohallintojohtaja Tomi Pallaspuro

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 lukien.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset vuosittain valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Konsernipalvelut on pyytänyt sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tarkistamaan ja päivittämään omat tietonsa. Mikäli tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia niin niitä ei ole tarvinnut päivittää ja vastata kyselyyn. Samoin sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvilta uusilta viranhaltijoilta / luottamusmiehiltä on pyydetty sidonnaisuusilmoitukset.

 

Päivitykset esitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnalle toimitetut seuraavat päivitetyt / uudet sidonnaisuusilmoitukset

 

Luottamushenkilöt

Hanna Graeffe

Ulla- Mari Karhu

Tuomas Käyhkö

Riikka Reina

 

Viranhaltijat

kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen

vs. talousjohtaja Kirsi Rinne

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

vs. viestintäjohtaja Heli Vastamäki

tietohallintojohtaja Tomi Pallaspuro

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

 

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokouksessa tarkastetaan uudet saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja päätetään mahdollisista jatkotoimista.

Sidonnaisuusilmoituksensa ovat toimittaneet seuraavat henkilöt:

Autere Mikko

Heikkilä Pekka

Koskela Marko

Laukkanen Iiris

Loikkanen Hilppa

Makkonen Pepe

Mäkinen Emmi

Nurro Lauri

Rinne Kirsi

Taavitsainen Mikko

van Schevikhoven Willem

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Tarkastetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

 

 

 

Päätös

Päätettiin palauttaa asia valmisteluun.

Perustelut

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista henkilöistä, ilmoituksen toimittaneista ja niistä, joilta ilmoitus edelleen puuttuu, on oheismateriaalina.

Uudet ja päivitetyt ilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle ennen kokousta.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  1. merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
  2. että tarkastetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.
  3. että ilmoitukset viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista henkilöistä, ilmoituksen toimittaneista ja niistä, joilta ilmoitus edelleen puuttuu, on oheismateriaalina.

Uudet ja päivitetyt ilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle ennen kokousta.

Sidonnaisuusilmoituksensa ovat toimittaneet seuraavat henkilöt:

Luottamushenkilöt

Ijäs Timo

Launiala Mimmi

Passi Tomi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  1. merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.
  2. että tarkastetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.
  3. että ilmoitukset viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat