Talousjaosto, kokous 14.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Johdon raportin 1/2019 aiheuttamat toimenpiteet

JARDno-2019-1764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarvion toteumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain.

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 1, on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2019. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,1 Me johtuen Kaupunkikehityksen talvikunnossapidon kustannusten ylityksestä, ja käyttöomaisuuden nettomyyntitavoitteen (maa-alueet, rakennukset, osakkeet) alittumisesta. Alhotien kaavavalituksesta johtuen maan nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 3 Me talousarviosta. 

Verorahoitus
Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta. Ennustetta on täsmennetty päivitetyn väestöennusteen ja Kuntaliiton huhtikuussa 2019 julkistaman veroennustekehikon pohjalta, jossa oleellisin muutos kohdistui veronmaksajien madaltuneisiin tuloihin. Verotulojen ennustetaan jäävän 2,63 Me talousarviosta.

Vuodelle 2019 annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin valtionosuudet tulevat vuonna 2019 alittamaan talousarvion 0,32 Me.

Rahoitusmenot ja-tulot
Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja 5-vuotiseksi joukkovelkakirjalainaksi. Muutos vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot jäävät kuitenkin maltillisiksi ja alittanevat talousarvion. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,1 Me talousarviota huonompana ollen 13,0 Me.

Poistot ja arvonalentumiset
Kuluvan vuoden aikana on suunniteltu purettavan useita kaupungin omistamia rakennuksia ja rakennelmia. Purettavien kohteiden jäljellä olevat tasearvot tulee kirjata alas tilikauden aikana, mikä tarkoittaa noin 2,4 Me kuluerää normaalien sumu-poistojen lisäksi. Talousarvioon poistoihin varattu summa ei kata alaskirjauksia , joten poistot ja arvonalentumiset tullee ylittymään noin 2,4 Me:lla.

Satunnaiset erät

Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018, mistä johtuen kirjaus on näkyy vuoden 2019 tuloksessa 137te:n suuruisena  satunnaisena tuottona. 

Tilikauden yli/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 8,4 Me arviota heikompana ollen 8,3 Me alijäämäinen, ellei vuoden aikana pystytä löytämään taloutta tasapainottavia tekijöitä.

Investoinnit

JYKin hankkeen siirtyminen vaikuttaa oleellisesti talonrakennnuksen talousarviovuoden investointien toteutumiseen. Myös muiden talonrakennushankkeiden toteutusaikataulussa on muutoksia. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit jäänevät lähes 14 Me:a muutettua talousarviota matalammiksi. Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.  

Lainamäärä
Kaupungilla oli lainaa huhtikuun lopussa yhteensä 151 Me. Lainasta oli pitkäaikaista 60 Me ja kuntatodistuksia yhteensä 91 Me. Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 183,6 Me.

 

Talousarviomuutokset

Käyttötalouden, maanmyyntien ja investointien toteuma-arviot tarkentuvat kesän aikana, mistä johtuen talousarviomuutoksia ei esitetä tehtäväksi huhtikuun toteumatilanteen perusteella. Talousarviomuutokset tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tarkentunein luvuin kesän jälkeen, jolloin käytössä on myös luotettavampi arvio Järvenpään Keusoten toteumista ja mahdollisista muutostarpeista. Keusoten kaupungille antama osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta on esitetty pykälän erillisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johdon raportin ajalta 1.1.-30.4.2019.
  2. merkitsee tiedoksi Keusoten Järvenpäätä koskevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2019

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 1 (liitteenä), on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2019. Kaupunginhallitus käsitteli raporttia 27.5.2019 § 140 ja se on valtuuston käsiteltävänä 10.6.2019 § 45. 

Vuoden 2019 ennuste
Johdon raportti 1:n mukaan kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi talousarvion laadintahetkestä. Mikäli vuoden aikana ei pystytä löytämään taloutta tasapainottavien tekijöitä, kaupungin tuloslaskelman ennustetaan päätyvän 8,3 Me alijäämäiseksi.

Tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttaa erityisesti tulorahoituksen heikkeneminen. Sekä verotulojen, valtionosuuksien että nettomaanmyyntivoittojen odotetaan jäävän talousarviota matalammaksi. Lisäksi käytöstä poistettujen, purettujen rakennusten alaskirjaukset heikentävät kaupungin tulosta. 

Taloudellisen liikkumavaran selvittäminen
Jotta Järvenpää pystyy jatkossakin välttämään kriisikuntakriteerien täyttymisen, tulee käynnistää työ talouden tasapainon palauttamiseksi. Ennusteen mukainen 8,3 Me alijäämäinen tulos tarkoittaisi kaupungin taseen kertyneen ylijäämän pienenemistä 33,6 miljoonaan euroon. 

Kaupungin kulupaineet kasvavat myös jatkossa. Väestön nopea ikääntyminen lisää sotepalvelujen tarvetta, ja väestönkasvu sekä hallitusohjelmaan sisältyvät uudistukset lisäävät velvoitteita myös muissa kaupungin palveluissa. Mikäli kasvaviin palvelutarpeisiin ja -velvoitteisiin vastataan nykyisellä palvelurakenteella ja kulutasolla, kaupungin käytettävissä oleva tulorahoitus ei tule riittämään kulujen kattamiseen varsinkin, kun talousarvioon jouduttaneen sisällyttämään myös uusia kulueriä. 

Negatiivisen talouskierteen katkaisemiseksi on tarpeen selvittää keinot, joilla palvelukulut voitaisiin saada pysyvästi kestävälle tasolle. Taloudellisen liikkumavaran kartoittamiseksi palvelualueiden ja konsernipalvelujen tulee listata keinot, joilla pystyttäisiin saavuttamaan 10% säästöt nykyisestä toimintakatetasosta. Vastaavasti Keusotea pyydetään listaamaan keinot, joilla Järvenpään maksuosuutta saataisiin pudotettua 6 Me eli vajaa 5% vuoden 2020 loppuun mennessä.

On syytä erikseen korostaa, ettei tarkoituksena ole toteuttaa kaikki listattuja keinoja, vaan selvittää nykyisen toiminnan sisältämä taloudellinen liikkumavara ja valmistella riittävä määrä toimenpiteitä, joista valtuusto voi tehdä arvovalinnat. Keinovalikoiman täytyy olla riittävä, koska talousarvioon on todennäköisesti sisällytettävä myös uusia menoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää

  1. pyytää Keusotea johdon raportin 2/2019 yhteydessä esittämään keinot, joilla voidaan saavuttaa 6 miljoonan euron säästöt Järvenpään sotepalvelukustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Säästöt tulee tehdä voimassa olevassa taloussuunnitelmassa pysymisen lisäksi.
  2. pyytää kaupungin palvelualueita ja konsernipalveluita johdon raportin 2/2019 yhteydessä listaamaan ja priorisoimaan keinot, joilla voidaan saavuttaa vuositasolla 10% säästöt niiden nykyisistä nettomenoista. Toimenpiteiden täytyy olla rakenteellisia ja pysyviä. Neljän vuoden ajanjaksolla alle 0,5 miljoonan euron kokonaisuuksia ei tule sisällyttää toimenpiteiksi, vaan ne jäävät yksiköille vuosittaisiksi säästöiksi ja liikkumavaraksi.
  3. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, taloustyöryhmä, Keusoten johto