Puheenjohtajien jaosto, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Hallintosäännön kokonaisuudistus 2020

JARDno-2020-119

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Järvenpään kaupungin uuden kuntalain mukainen hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.5.2017 § 39. Hallintosääntöön on tämän jälkeen tehty vain välttämättömiä korjauksia, jotka ovat liittyneet muun ohella sosiaali- ja terveystoimen järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämiseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lukuisat yksittäiset muutokset ovat johtaneet siihen, että hallintosääntö yhdessä muiden ohjausdokumenttien kanssa on vaikeasti hallittava kokonaisuus. 

Järvenpään kaupungin strategiakortin O3 mukaan Järvenpään kaupunki on työnantajana rohkea uudistaja ja edelläkävijä. Kaupungin organisaatio, prosessit, toimintamallit ja päätöksenteon rakenteet tukevat itseohjautuvuuden toteutumista ja valmentavaa johtamista. Organisaatio on muutoskyvykäs ja joustava. Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työyksiköillä ja tiimeillä on mahdollisuus valita sopivimmat toimintamallit päästäkseen määritettyihin tavoitteisiin. Yhdeksi strategiakortin mukaisen päämäärän tavoittamisen keinoksi on tunnistettu hallintosäännön uudistaminen siten, että itseohjautuvuus on mahdollista. Uusi strateginen tavoite edellyttää myös ohjausdokumenttien tarkastelua.  

Ohjausdokumenteista hallintosäännön tulisi olla asiakirja, joka kestää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Alemmantasoisten dokumenttien muuttaminen voi tapahtua joustavammin.  

Luottamushenkilöorganisaatiota ja toimielinrakennetta ei tarkastella virkatyönä tämän valmistelun yhteydessä. 

Hallintosäännön kokonaisuudistuksen onnistumisen edellytyksenä on, että se toteutetaan yhteistyössä palvelualueiden ja luottamushenkilöiden kanssa.  

Puheenjohtajien jaosto on hallintosäännön 15 §:n mukaan toimielin, joka huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

Koska hallintosäännön kokonaisuudistuksessa 2020 on kyse on edellä tarkoitetusta puheenjohtajien jaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, päättää puheenjohtajien jaosto valmistelun käynnistämisestä ja valmisteluperiaatteista. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää:

  1. käynnistää hallintosäännön kokonaisuudistuksen valmistelun
  2. hyväksyä edellä selostustekstissä todetut periaatteet hallintosääntövalmistelun perusteeksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja Iiris Laukkanen selostin hallintosäännön kokonaisuudistusta.