Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 78 Aloite Keski-Uudenmaan alueen mielenterveyspalveluiden laadun parantamiseksi

JARDno-2019-3182

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aloite Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle YK:n lasten ja nuorten oikeuksien toteuttamiseksi 
Keski-uudenmaan sote-palveluissa 

Järvenpään nuorisovaltuusto vetoaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen osallistumisen 
oikeuteen, jonka mukaan lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon, hyviin 
palveluihin sekä osallistumiseen. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan​: YK-sopimus velvoittaa ottamaan selvää lasten ja 
nuorten mielipiteistä sekä huomioimaan ne päätöksissä lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 
Lasten osallisuus toteutuu ensisijaisesti vuoropuhelun välityksellä. Mitä paremmin aikuiset ovat 
perillä lasten ja nuorten näkökulmista, sitä laadukkaampia palveluita ja tukea he myös osaavat 
antaa lapsille.​ (Lähde: THL, lasten ja nuorten oikeudet) 

Järvenpäässä tarjolla olevat palvelut eivät edelleenkään toteudu YK:n lasten ja nuorten 
sopimuksen velvoittamalla tavalla. Lukuisten kokemusasiantuntijoiden kuulemisen jälkeen 
nuorisovaltuutetut ovat huolissaan Järvenpään mielenterveyspalveluiden laadusta ja 
kattavuudesta. Nuorisovaltuusto on saanut valituksia erityisesti JMT:n, HUS:in sekä JUST:in 
toiminnasta. Sen sijaan, että nuorta kuultaisiin ja hänelle tarjottaisiin kattavaa ja laadukasta 
apua, hän joutuu kiertämään usealla eri terveysalan asiantuntijalla ennen kuin varsinaista apua 
tarjotaan tai ei tarjota. Tämän takia nuori ei yleensä koe tulleensa kuulluksi tai huomatuksi. 
Lisäksi terveysalan asiantuntijalta toiselle kiertäminen aiheuttaa huomattavasti enemmän 
kustannuksia, kun laadukasta apua ei tarjota välittömästi. 


Jotta YK:n lasten ja nuorten oikeuksien sopimus toteutuisi alueellamme optimaalisesti ja 
mielenterveyspalveluiden aiheuttamat kustannukset vähenisivät me nuorisovaltuutetut Arttu 
Honkanen ja Emilia Suhonen vaadimme välitöntä keskusteluapua nuorille seksuaali- ja 
väkivaltarikoksen uhreille sekä keskusteluapua tarvitseville nuorille. Näitä ovat muun muassa 
itsemurhariskin alla olevat nuoret. Lisäksi rikoksen uhreille tulisi tarjota aina vähimmäismäärä 
välitöntä keskusteluapua. 


Hyväksyessään tämän aloitteen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on velvoitettu viemään 
asiaa eteenpäin Keski-Uudenmaan alueella ja sitoutuu parantamaan Keski-Uudenmaan nuorille 
suunnattujen mielenterveyspalveluiden laatua YK:n lasten ja nuorten sopimuksen velvoittamien 
oikeuksien mukaiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Emilia Suhonen, emilia.suhonen@jarvenpaa.fi
Arttu Honkanen, arttu.honkanen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy esityksen

Päätös

Lisätään aloitteeseen konkreettinen tapa toimia ja lisätään että nuoret on osallistettava toiminnan suunnitteluun. 

Muutosehdoitus: Kirjataan yksi kappale lisää: Nuorisvaltuusto ehdoittaakin matalankynnyksen yhdenluukun perjaatetta, jossa nuorta kuultaisiin ja josta hänet osattaisiin ohjata suoraan oikeiden palveluiden piiriin. 

Palautetaan aloite valmisteluun. 

Valmistelija

Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aloitteen valmistelu.

Ehdotus

Esittelijä

Emilia Suhonen, emilia.suhonen@jarvenpaa.fi
Arttu Honkanen, arttu.honkanen@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Palautetaan valmisteluun.

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aloite luettavissa nuorisovaltuuston jäsenille.

Merkitään tiedoksi tehdyt muutokset aloitteeseen.

Hyväksyttynä aloite toimitetaan keusoten kirjaamoon.

Ehdotus

Päätetään hyväksyä aloite. Aloite toimitetaan keusoten kirjaamoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keusoten kirjaamo