Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelmat

JARDno-2020-11

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Timo Väisänen, Juhana Hiironen, Mikko Autere, Olli Keto-Tokoi, Marko Lehenberg

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelman vuosille 2020-2023.  Taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos on positiivinen vuonna 2022 ja siitä eteenpäin. Tulos on saavutettu tehostamalla toimintaa ja vähentämällä palvelutoiminnan nettomenoja sekä investointeja.Talousarvioesitykseen on sisällytetty lautakuntien tunnistamat liikkumavaratoimenpiteet. Talousarviossa esitetään muutosta, joka mahdollistaa kannustavan ja pitkäjänteisen taloussuunnittelun. Lautakunnat saavat määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna, mikäli ne alittavat budjettinsa. Toisaalta lautakunnille ei enää myönnetä lisämäärärahaa elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Toisin sanoen kehys on nelivuotinen.

Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakate vuodelle 2020 on -10 719 949 euroa. Vuosien 2020-2023 yhteenlaskettu toimintakate on -46 516 243 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta.

Kaupunkikehityksen palvelualueen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 talousarvion ja käyttösuunnitelman ohjeen mukaan käyttösuunnitelmat käsitellään lautakunnassa tammikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta jakaa valtuuston antamat resurssit avain-/vastuualueille ja vahvistaa käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 liitteen mukaisesti
  2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelmien euroihin teknisluonteisia määrärahamuutoksia
  3. merkitä tiedoksi liitteenä olevan investointiohjelman

Käsittely

Siirryttiin käsittelemään pykälää tauon jälkeen klo 19.30.

Olli Keto-Tokoi ja Timo Väisänen esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehityksen avainalueiden johtajat ja toimintayksiköiden päälliköt, kirjaamopalvelut, talouspalvelut