Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Asemakaavan muutos, Metsätien pohjoisosa, Metsätie 34

JARDno-2019-2377

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Tiivistelmä ja asemakaavan kuvaus

Kaavamuutos laaditaan kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarve havaittiin Metsätien, Vihtapolun ja Rämepolun katusuunnittelun yhteydessä. Voimassa oleva asemakaava ei salli nykyistä moottoriajoneuvolla läpiajoa Metsätieltä Ristikadulle. Asemakaavan muutoksella muutetaan noin 251 m2 jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualueen osaa kaduksi, mahdollistaen Metsätieltä ajo Ristikadulle nykytilanteen mukaisesti. Samalla tarkistetaan liittymäkieltomerkintöjä mahdollistaen toteutunut tonttiliittymä, sekä poistetaan istutettava lehtipuurivi –merkintä katualueelta risteyksen kohdalta vanhentuneena merkintänä. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Metsätien pohjoisosan asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä teknisluonteisena kaavana, koska pääkäyttötarkoitus katualueena ei muutu. Muutoksen aikaansaamat vaikutukset ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä, koska kaavaa muutetaan vallitsevan nykytilanteen mukaiseksi.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kirjeellä maanomistajille, joilla on ollut samalla mahdollisuus antaa mielipiteensä asemakaavan muutosluonnoksesta 13.9.-26.9.2019. Luonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. Suullisesti saatiin yksi kaavamuutosratkaisua puoltava mielipide. Pohjakarttaa tarkistettiin, minkä perusteella tarkennettiin kaavan liittymäkieltomerkintöjen sijaintia.

Kaavoitusjohtaja on tehnyt päätöksen asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 8.10.2019 § 25. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 13.-26.11.2019 Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja Seutulantalon palvelupisteessä. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavaan ei ehdotusvaiheen jälkeen ole tehty muutoksia, asiaan kuuluvia teknisluonteisia täydennyksiä lukuun ottamatta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä 3. kaupunginosan eli Saunakallion katualuetta koskevan Metsätien pohjoisosan asemakaavan muutoksen (kaavakartta ja selostus päivätty 30.9.2019).

Käsittely

Siirryttiin käsittelemään pykälää klo 20.08.

Juho Mattila esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, muut asianosaiset