Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kaupunginjohtajan johtajasopimus

JARDno-2017-1108

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 42 §:ssä säädetään:

Johtajasopimus

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Johtajasopimus on edellä mainituin tavoin lakisääteinen. Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen tahdon ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa vain yleisellä tasolla, jotta kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön.

Hallintosäännön 5 §:ssä säädetään kaupunginhallituksen esittelystä. Säännöksen mukaan mikäli kaupunginjohtaja on poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja tai muu kaupunginjohtajan nimeämä henkilö.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa mm. kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta.

Hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksesta ilman viranhaltijan esittelyä.

Asian luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii asian esittelijänä.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksesta ilman viranhaltijan esittelyä
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä oheisena liitteenä 1 olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja että sopimus astuu voimaan 1.5.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että:

  • Lisätään sopimuksen kohtaan kolme kappaleen kaksi loppuun lause: "Palkka sisältää toukokuussa 2018 tulevan yleiskorotuksen."
  • Poistetaan sopimuksen kohdasta neljä virheelliset irtisanomisajat.
  • Varataan viranhaltijoille mahdollisuus tehdä sopimukseen myös muut tarvittavat tekniset korjaukset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä oheisena liitteenä 1 olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja että sopimus astuu voimaan 1.5.2018 alkaen.

Käsittely:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uusi kaupunginjohtaja, KuntaPro Oy, Konpan talouspalvelut